Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLV/433/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22-12-2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

Rada Miasta Sandomierza

uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIX/325/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2021 r., z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody w budżecie :

Dz. 756 Rozdz. 75615 § 0340 o kwotę 55 000,00 zł
Dz. 758 Rozdz. 75801 § 2920 o kwotę 94 907,00 zł
Dz. 758 Rozdz. 75802 § 2750 o kwotę 3 983 033,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80101 § 6090 o kwotę 481 300,00 zł
RAZEM: 4 614 240,00 zł

2. Zmniejsza się dochody w budżecie :

Dz. 630 Rozdz. 63095 § 0970 o kwotę 1 287 641,00 zł
Dz. 756 Rozdz. 75615 § 0310 o kwotę 2 190 299,00 zł
Dz. 756 Rozdz. 75616 § 0310 o kwotę 500 000,00 zł
Dz. 756 Rozdz. 75616 § 0340 o kwotę 25 000,00 zł
Dz. 756 Rozdz. 75616 § 0910 o kwotę 30 000,00 zł
RAZEM: 4 032 940,00 zł

3. Zwiększa się wydatki w budżecie :

Dz. 801 Rozdz. 80101 § 6060 o kwotę 481 300,00 zł
Dz. 900 Rozdz. 90002 § 4300 o kwotę 100 000,00 zł
RAZEM: 581 300,00 zł

 

 

 

4. § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się dochody w kwocie 5.233.000,00 zł z tytułu wpływów z oplat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 6.003.000,00 zł na na cele zwiazane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porządku w gminach(tekst jedn. Dz.U.2021 r. poz. 888 z późn. zm. ). ”;
§ 2. 1. Załącznik nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2021 r.” do Uchwały Nr XXIX/325/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2021 r. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego .
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec

 

 

 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr XLV/433/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22-12-2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.pdf (795,65KB)

DOCXUzasadnienie XLV/433/2021.docx (10,01KB)

PDFZalacznik1 XLV/433/2021.pdf (183,35KB)

PDFZalacznik3 XLV/433/2021.pdf (206,67KB)

PDFZalacznik4 XLV/433/2021.pdf (160,82KB)

PDFZalacznik5 XLV/433/2021.pdf (203,49KB)

PDFXLV_433.pdf (922,14KB)