Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLIV/430/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-12-2021 w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet radnych Miasta Sandomierza orazzwrotu kosztów podróży służbowych

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 - 8 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2021r., poz. 1372 z późn. zm.) w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. 2021r., poz. 1974), Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje:

§ 1. Wysokość diet maksymalnych przysługujących radnemu w ciągu miesiąca określa art. 25 ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
§ 2. Radnym Miasta Sandomierza przysługuje w ciągu miesiąca dieta w wysokości 75% maksymalnej wysokości diety.
§ 3. 1. Radnemu za pracę w Radzie i Komisjach przysługuje miesięczna dieta ryczałtowa.
2. Ustala się następujące diety dla radnych:
1) dla Przewodniczącego Rady - 92% diety określonej w § 2,
2) dla Wiceprzewodniczącego Rady - 68% diety określonej w § 2,
3) dla Przewodniczących komisji stałych - 57,5% diety określonej w § 2,
4) dla Zastępców Przewodniczących komisji stałych - 48% diety określonej w § 2,
5) dla radnych nie pełniących żadnych z wyżej wymienionych funkcji - 44% diety określonej w § 2.

3. W przypadku objęcia lub wygaśnięcia mandatu radnego w trakcie miesiąca kalendarzowego, dieta przysługuje w wysokości proporcjonalnej do okresu wykonywania mandatu.
4. W przypadku objęcia funkcji o której mowa w § 3 ust. 2 pkt 1-4 w trakcie miesiąca kalendarzowego, dieta przysługuje w wysokości proporcjonalnej do okresu sprawowanej funkcji.
5. Radny ma prawo tylko do jednej z diet wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 1-5.

§ 4. Wypłata diet, o których mowa w § 3 ust 2 pkt 1 – 5 niniejszej uchwały, za dany miesiąc kalendarzowy, następuje jednorazowo w terminie do dnia 5 następnego miesiąca. Dieta wypłacana jest w kasie Urzędu Miejskiego lub przelewem na wskazane przez radnego konto bankowe.
§ 5. 1. Ustala się potrącenia w wysokości 20% uchwalonej diety za nieusprawiedliwioną nieobecność na sesjach i posiedzeniach komisji.
2. Nieobecność jest usprawiedliwiona, jeżeli nastąpiło oddelegowanie radnego do innych prac związanych z wykonywaniem mandatu radnego i działalnością Rady Miasta.
3. Nieobecność może być także usprawiedliwiona przez Przewodniczącego Rady Miasta i Przewodniczących komisji w przypadku innych zdarzeń usprawiedliwiających nieobecność radnego - na jego pisemny wniosek.
4. Nieobecność Przewodniczącego Rady usprawiedliwia Wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem.
5. Nieobecność Przewodniczącego komisji oraz Zastępcy Przewodniczącego komisji usprawiedliwia Przewodniczący Rady.

§ 6. 1. Należność z tytułu kosztów podróży służbowych radnych Miasta Sandomierza reguluje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r.
2. Termin i miejsce wykonania zadania oraz miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży dla Przewodniczącego Rady dokonuje Wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XV/182/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet radnych Miasta Sandomierza oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do ustalenia należnych diet od dnia 1 sierpnia 2021 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr XLIV/430/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-12-2021 w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet radnych Miasta Sandomierza orazzwrotu kosztów podróży służbowych.pdf

DOCXUzasadnienie XLIV/430/2021.docx

PDFUchwała Nr XLIV-430-2021 - głosowanie.pdf