Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr 35/7/2021 z dnia 25 października 2021 r.

Protokół Nr 35/7/2021
Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług
z dnia 25 października 2021 roku

Godz. rozpoczęcia obrad: 13:00
Godz. zakończenia obrad: 15:00

Posiedzeniu przewodniczył radny Jerzy Żyła – Zastępca Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług.

Obecni jak w załączonej liście obecności.

Radni nieobecni: Andrzej Majewski, Andrzej Bolewski, Marek Chruściel.

Zaproszeni goście:

 1. Janusz Stasiak – Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza;
 2. Angelika Kędzierska – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego
  w Sandomierzu;
 3. Tamara Socha – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu;
 4. Jacek Kuliga – Komendant Straży Miejskiej w Sandomierzu;
 5. Paweł Skrok – Inspektor Referat Techniczno-Inwestycyjny Urzędu Miejskiego
  w Sandomierzu;
 6. Sylwia Żołyniak - Inspektor Referat Techniczno-Inwestycyjny Urzędu Miejskiego
  w Sandomierzu;
 7. Ewa Gleń – Kierownik Targowiska Miejskiego – Samorządowego Zakładu Budżetowego;

Obecni na posiedzeniu:

 1. Z.W.*) – mieszkanka Sandomierza;

Ad. 1.

Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Radny Jerzy Żyła – zastępca przewodniczącego komisji stwierdził quorum, obecnych na posiedzeniu jest 9 radnych i otworzył posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług.   

Ad. 2.

Przyjęcie porządku obrad.

Radny Jerzy Żyła – zastępca przewodniczącego komisji przedstawił proponowany porządek obrad, jak niżej:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum;
 2. Przyjęcie porządku obrad;
 3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie Sandomierza;
 4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr IV/36/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie wskazania centralnego zamawiającego do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenia zamówienia publicznego na potrzeby jednostek obsługiwanych;
 5. Przyjęcie informacji o funkcjonowaniu Targowiska Miejskiego Samorządowego Zakładu Budżetowego ze szczególnym uwzględnieniem działań inwestycyjnych;
 6. Informacja o funkcjonowaniu i rozbudowie Cmentarza Komunalnego ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury technicznej w tym dróg dojazdowych i miejsc parkingowych;
 7. Sprawy różne, wnioski komisji;
 8. Zamknięcie obrad.

Następnie zawnioskował o wprowadzenie jako pkt 5 porządku obrad „Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XL/387/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 sierpnia 2021 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Sandomierz oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów” oraz o zamianę dotychczasowego pkt 4 na pkt 3 porządku obrad.

Innych uwag nie zgłoszono.

W związku z powyższym poddał pod głosowanie wprowadzenie nowego pkt 5 do porządku obrad.

Wynik Głosowania:

„za” – 8;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Radny Jerzy Żyła – zastępca przewodniczącego komisji stwierdził wprowadzenie pkt 5 do porządku obrad.

Następnie poddał pod głosowanie wniosek dot. zmiany dotychczasowego pkt 4 na pkt 3 porządku obrad.

Wynik Głosowania:

„za” – 8;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Radny Jerzy Żyła – zastępca przewodniczącego komisji stwierdził zamianę pkt 3 i 4 porządku obrad.

Następnie przedstawił projekt porządku obrad po zmianach, jak niżej i poddał pod głosowanie.

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum;
 2. Przyjęcie porządku obrad;
 3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr IV/36/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie wskazania centralnego zamawiającego do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenia zamówienia publicznego na potrzeby jednostek obsługiwanych;
 4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie Sandomierza;
 5. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XL/387/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 sierpnia 2021 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Sandomierz oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów;
 6. Przyjęcie informacji o funkcjonowaniu Targowiska Miejskiego Samorządowego Zakładu Budżetowego ze szczególnym uwzględnieniem działań inwestycyjnych;
 7. Informacja o funkcjonowaniu i rozbudowie Cmentarza Komunalnego ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury technicznej w tym dróg dojazdowych i miejsc parkingowych;
 8. Sprawy różne, wnioski komisji;
 9. Zamknięcie obrad.

Wynik Głosowania:

„za” – 8;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Radny Jerzy Żyła – zastępca przewodniczącego komisji stwierdził przyjęcie porządku obrad.

Ad. 3.

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr IV/36/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie wskazania centralnego zamawiającego do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenia zamówienia publicznego na potrzeby jednostek obsługiwanych.

Tamara Socha Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu poprosiła o poprawienie literówki w tytule uchwały, w § 1 oraz w uzasadnieniu do projektu uchwały. Następnie powiedziała, że w wyniku zmiany przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych wskazywanie centralnego zamawiającego będzie odbywać się na podstawie zarządzenia organu wykonawczego gminy a nie w drodze uchwały. W związku z tym należy usnąć dotychczasową uchwałę z obrotu prawnego.

Głosów w dyskusji nie było.

Radny Jerzy Żyła – zastępca przewodniczącego komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik Głosowania:

„za” – 8;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Radny Jerzy Żyła – zastępca przewodniczącego komisji stwierdził, że komisja opiniuje pozytywnie przedstawiony projekt uchwały.

Ad. 4

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia oraz określenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie Sandomierza.

Na posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług przybył radny Piotr Chojnacki. Komisja obraduje w liczbie 9 członków.

Angelika Kędzierska – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedziała, że projekt uchwały sprowadza się głównie do zmiany w cenniku opłat za parkowanie pojazdów na terenie Sandomierza. Następnie przedstawiła zmiany w treści regulaminu oraz w cenniku stanowiącym załączniki do projektu uchwały. Zmiany zostały dokonane w:

 1. § 1 ust. 1 projektu uchwały poprzez skreślenie ul. Zamkowej;
 2. Załącznik Nr 1 – mapa graficzna wykreślenie ul. Zamkowej;
 3. Załącznik Nr 2 – cennik opłat:
 • Bilet opłaty parkingowej za postój do pół godziny – 2,00 zł;
 • Bilet opłaty parkingowej za pierwszą godzinę postoju - 4,00 zł;
 • Bilet opłaty parkingowej za drugą godzinę postoju - 4,50 zł;
 • Bilet opłaty parkingowej za trzecią godzinę postoju: - 5,00 zł;
 • Bilet opłaty parkingowej za czwartą i kolejne godziny postoju – 4,00 zł;
 • Bilet opłaty parkingowej jednodniowy – 20,00 zł;
 • Abonament tygodniowy – 30,00 zł;
 • Abonament miesięczny – 100,00 zł;
 • Abonament roczny – 500,00 zł;
 • Abonament na okaziciela - 150,00 zł;
 • Abonament mieszkańca roczny - 60,00 zł.

Naczelnik dodała, że wpływ na ww. stawki mają zapisy ustawy o drogach publicznych, które określają wysokość za jedną godzinę parkowania na poziomie 0,15% aktualnego minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za prace. W związku z tym maksymalna kwota za jedną godzinę parkowania może wynieść 4,51 zł.     

 1. § 12 ust. 2 i 3, w których skreśla się zapisy dot. opłaty dodatkowej. Opłata dodatkowa dot. osób, które uregulowały mandat karny w ciągu 3 dni od dnia wystawienia. Oplata wynosiła 100,00 zł. Po tym terminie mandat karny opiewał na kwotę 150,00 zł. Po zmianie zapisów mandat karny będzie wynosił 200,00 zł.

Jacek Kuliga Komendant Straży Miejskiej w Sandomierzu powiedział, że od maja 2021 roku wystawiono łącznie 620 mandatów karnych na łączną kwotę ok. 100.000,00 zł. Na 620 wystawionych mandatów błędnie zostało zapłaconych 176 z czego 163 to nadpłaty w wysokości 150,00 zł zamiast 100,00 zł. Ten stan rzeczy generuje niepotrzebne koszty związane ze zwrotem nadpłaconego mandatu. Zaapelował więc o zlikwidowanie opłaty dodatkowej i ustalenie jednej kwoty z tytułu mandatu karnego.

Radny Jacek Dybus poprosił o podanie podstawy prawnej podwyżek opłat za parkowanie.

Radny Mariusz Prezgot wyraził niezadowolenie podwyżką w wysokości 100% dot. abonamentu rocznego mieszańca z kwoty 30,00 zł na 60,00 zł. W ramach wniosku formalnego zaproponował stawkę w wysokości 40,00 zł.

Radny Janusz Poński zaproponował, by w Załączniku Nr 2 do projektu uchwały w pkt 6 wpisać kwotę 30,00 zł, w pkt 7 kwotę 50,00 zł, w pkt. 8 kwotę 150,00 zł, w pkt. 9 kwotę 600,00 zł a abonament roczny mieszkańca powinien ulec zmniejszeniu do kwoty 40,00 zł.

Jacek Kuliga Komendant Straży Miejskiej w Sandomierzu powiedział, że w 2021 roku wydano: abonament na okaziciela – 0 sztuk, abonament tygodniowy – 2 sztuki, abonament roczny - 7 sztuk, abonament miesięczny – 122 sztuki, a abonament roczny mieszkańca - 1611 sztuk.

Radny Sylwester Łatka w ramach wniosku formalnego zaproponował by abonament roczny mieszkańca wynosił 50,00 zł.

Radny Piotr Chojnacki sformułował pytanie: dlaczego stawka za pierwszą godzinę parkowania wynosi 4,50 zł a za drugą 4,00 zł.

Angelika Kędzierska – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedziała, że stawki zgodnie z ustawą mają tworzyć większą rotację pojazdów.

Z.W.*) mieszkanka Sandomierz powiedziała, że opłaty za parkowanie pojazdów powinny zostać rozdzielone na dwie uchwały w taki sposób by podnosić stawki turystom a nie mieszkańcom.  

Radny Piotr Chojnacki sformułował pytanie dot. wysokości rocznych wpływów z tytułu parkowania pojazdów.

Angelika Kędzierska – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedziała, że za okres III kwartałów 2021 roku wpływy wyniosły 700.000,00 zł. 

Radny Jerzy Żyła zastępca przewodniczącego zaproponował przeprowadzenie głosowania oddzielnie do każdego punktu zawartego w Załączniku Nr 2 do projektu uchwały.

W związku z powyższym poddał pod głosowanie:

 • Bilet opłaty parkingowej za postój do pół godziny – bez zmian – 2,00 zł.

Radny Jerzy Żyła – zastępca przewodniczącego komisji zaznaczył równocześnie, że komisja oczekuje, w tym punkcie, opinii radcy prawnego na sesji Rady Miasta Sandomierza w sprawie możliwości określenia w tym punkcie stawki na poziomie 2,50 zł ze względu na brak odniesienia ustawowego. 

 • Bilet opłaty parkingowej za pierwszą godzinę postoju - 4,50 zł;

Wynik głosowania:

„za” – 9;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Radny Jerzy Żyła – zastępca przewodniczącego komisji stwierdził przyjęcie stawki 4,50 zł.

 • Bilet opłaty parkingowej za drugą godzinę postoju - 5,00 zł;

Wynik głosowania:

„za” – 8;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 1.

Radny Jerzy Żyła – zastępca przewodniczącego komisji stwierdził przyjęcie stawki 5,00 zł.

 • Bilet opłaty parkingowej za trzecią godzinę postoju: - 6,00 zł;

Wynik głosowania:

„za” – 8;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 1.

Radny Jerzy Żyła – zastępca przewodniczącego komisji stwierdził przyjęcie stawki 6,00 zł.

 • Bilet opłaty parkingowej za czwartą i kolejne godziny postoju – bez zmian - 4,00 zł,
 • Bilet opłaty parkingowej jednodniowy – 30,00 zł;

Wynik głosowania:

„za” – 8;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 1.

Radny Jerzy Żyła – zastępca przewodniczącego komisji stwierdził przyjęcie stawki 30,00 zł.

 • Abonament tygodniowy – 50,00 zł;

Wynik głosowania:

„za” – 8;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 1.

Radny Jerzy Żyła – zastępca przewodniczącego komisji stwierdził przyjęcie stawki 50,00 zł.

 • Abonament miesięczny – 150,00 zł;

Wynik głosowania:

„za” – 8;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 1.

Radny Jerzy Żyła – zastępca przewodniczącego komisji stwierdził przyjęcie stawki 150,00 zł.

 • Abonament roczny – 600,00 zł;

Wynik głosowania:

„za” – 8;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 1.

Radny Jerzy Żyła – zastępca przewodniczącego komisji stwierdził przyjęcie stawki 600,00 zł.

 • Abonament na okaziciela – bez zmian - 150,00 zł;
 • Abonament mieszkańca roczny - 40,00 zł.

Wynik głosowania:

„za” – 7;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” –2.

Radny Jerzy Żyła – zastępca przewodniczącego komisji stwierdził przyjęcie stawki 40,00 zł.

Radny Sylwester Łatka wycofał swój wniosek formalny w tej kwestii.

Radny Janusz Poński poprosił o informacje dot. tymczasowe parkingu na sandomierskich błoniach w czasie weekendów w sezonie turystycznym. Zaapelował o ewentualną budowę w tym miejscu potężnego parkingu z utwardzoną nawierzchnią.

Jacek Kuliga Komendant Straży Miejskiej w Sandomierzu powiedział, że błonia nie są parkingiem, a parkowanie w tym miejscu pojazdów jest działaniem nielegalnym. Niestety Straż Miejska zgodnie z obowiązującymi przepisami nie może karać kierowców, gdyż nie niszczą zieleni.

Janusz Stasiak Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza powiedział, że budowie na sandomierskich błoniach parkingów sprzeciwia się konserwator zabytków. Opór jest też ze strony GDDKiA.

Radny Marek Strugała zwrócił uwagę na konieczność uruchomienia parkingów na terenie giełdy w weekendy w okresie sezonu turystycznego i porozumienia się w tej sprawie z GDDKiA.

Janusz Stasiak Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza powiedział, że parking ten może zostać uruchomiony jedynie w niedziele, gdyż w piątki i soboty trwa giełda.

Radny Jacek Dybus powiedział, że celem podwyżek za parkowanie jest chęć zwiększenia dochodów budżetu. W związku z tym zaapelował o przejęcie ul. Żeromskiego i istniejących tam parkingów. Ponadto miasto powinno ustawić parkometr na ul. Puławiaków. Miasto powinno również przejąć ul. Koseły i utworzyć wzdłuż ulicy nowe miejsca parkingowe.

Radny Sylwester Łatka poprosił o informacje dot. rozbudowy parkingu przy ul. Browarnej.

Janusz Stasiak Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza powiedział, że w tej kwestii rozmowy są zaawansowane. Bez wątpienia parking zostanie rozbudowany o ok. 20 miejsc.

Radny Marek Strugała poprosił o informacje dot. właściciela placu, na którym parkują autokary na terenie dworca PKS.

Angelika Kędzierska – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedziała, że grunt ten jest terenem prywatnym.

Janusz Stasiak Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza powiedział, że na usytuowanie parkometru na ul. Puławiaków zgody nie wyraża starosta sandomierski.

Z.W.*) mieszkanka Sandomierza zaapelowała o zamontowanie tablic informacyjnych dot. miejskich parkingów na drogach dojazdowych do miasta.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

Radny Jerzy Żyła – zastępca przewodniczącego komisji poddał całość projektu uchwały pod głosowanie z uwzględnieniem wszystkich wprowadzonych poprawek.

Wynik głosowania:

„za” – 7;

„przeciw” – 1;

„wstrzymujących się” – 1.

Radny Jerzy Żyła – zastępca przewodniczącego komisji stwierdził przyjęcie opinii pozytywnej.

Ad. 5

Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XL/387/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 sierpnia 2021 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Sandomierz oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

Angelika Kędzierska – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedziała, że projekt uchwały będzie wprowadzony do porządku obrad najbliższej sesji rady. Projekt uchwały jest pokłosiem wytyku Wojewody Świętokrzyskiego, który nakazuje dokonanie zmian w § 3 tzn. wprowadzenie zapisu o obowiązku publikacji i wejściu w życie po upływie 14 dni.

Głosów w dyskusji nie było.

Radny Jerzy Żyła – zastępca przewodniczącego komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

„za” – 9;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Radny Jerzy Żyła – zastępca przewodniczącego komisji stwierdził przyjęcie opinii pozytywnej do projektu uchwały.

Ad. 6

Przyjęcie informacji o funkcjonowaniu Targowiska Miejskiego Samorządowego Zakładu Budżetowego ze szczególnym uwzględnieniem działań inwestycyjnych;

Ewa Gleń – Kierownik Targowiska Miejskiego – Samorządowego Zakładu Budżetowego powiedziała, że w 2021 roku zakład nie może zgodnie z prawem pobierać opłaty targowej. W związku z tym pobierana jest opłata eksploatacyjna. Do największych kosztów funkcjonowania placu należy zaliczyć wywóz odpadów komunalnych, remonty zwłaszcza instalacji elektrycznej oraz koszty zatrudnienia. Dodała, że opłaty za rezerwacje miejsca targowego nadal są pobierane. Został również zamontowany parkometr na parkingu zlokalizowanym przy wjeździe na plac od strony ul. Przemysłowej.  

Radny Sylwester Łatka sformułował pytania: Jaka jest liczba wjeżdżających handlarzy na plac targowy?, Jaka jest cena za wjazd dla pojazdu ciężarowego? oraz: Jaki jest koszt wywozu odpadów komunalnych?

Ewa Gleń – Kierownik Targowiska Miejskiego – Samorządowego Zakładu Budżetowego powiedziała, że największa liczba wjeżdżających handlarzy była w miesiącu lipcu – 46 470 oraz w sierpniu – 35 000. Cena za wjazd pojazdu ciężarowego wynosi 40,00 zł. Z kolei koszt wywozu odpadów w 2020 roku wyniósł 310.000,00 zł a w 2021 roku szacuje się na kwotę ok 400.000,00 zł.  W ciągu roku jest to ok 2.000 m3 odpadów.

Janusz Stasiak Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza powiedział, że zakład budżetowy jak i miejskie spółki mają bardzo dobre wyniki finansowe. W związku z tym zakład nie będzie potrzebował od gminy prowizji. Dodał jednak, że przed giełdą i gminą olbrzymia inwestycja dot. rewitalizacji placu targowego. Najważniejsze jest, by w wyniku tego remontu nie zamykać nawet na jeden dzień placu targowego. Zasadą modernizacji jest wymiana przezbrojenia wszystkich sieci podziemnych oraz nowy system wjazdowy. Plan modernizacji zakłada również zmiany dróg, ogrodzenia, budowę budynku administracyjnego o powierzchni 80 m2, wiat śmietnikowych. Koszt szacunkowy inwestycji to ok 19 mln zł brutto. Dofinansowanie wynosi 55%. Procedura zamówienia publicznego powinna rozpocząć się jeszcze w 2021 roku.

Radny Krzysztof Szatan sformułował pytanie: Jaki jest cel modernizacji placu targowego?

Janusz Stasiak Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza plac targowy jest jednym z najważniejszych miejsc, których działalność przynosi wymierne korzyści miastu w postaci zwiększeniu dochodów budżetowych. Celem modernizacji była poprawa stanu technicznego placu i jego walorów estetycznych.

Radny Piotr Chojnacki sformułował pytania: Co w sytuacji jeśli w 2022 roku nadal zostanie zawieszona opłata targowa a gmina nie uzyska ze strony państwa stosownej rekompensaty?, Ile wynosi opłata za zajmowaną powierzchnię? oraz: Jak kształtuje się ilość rezerwacji?

Ponadto powiedział, że modernizacja giełdy została wpisana jako część rewitalizacji po to, by uzyskać wymaganą liczbę punktów, które umożliwiły uzyskanie unijnego dofinansowania. Zaapelował o podjęcie działań zmierzających do likwidacji olbrzymich korków na ulicach wokół placu targowego, które tworzą się w momencie wjazdu rolników na giełdę.

Ewa Gleń – Kierownik Targowiska Miejskiego – Samorządowego Zakładu Budżetowego powiedziała, że opłata targowa została zawieszona, ale jest pobierana opłata eksploatacyjna, w tym za zajmowaną powierzchnię, która z kolei wynosi 3,00 zł za m2. Dodał, że ilość rezerwacji miejsc zwiększa się w zależności od sezonu. Największa jest w okresie handlu młodymi drzewkami.

Radny Janusz Poński powiedział, że przed wpisywaniem remontu placu targowego do programu rewitalizacji miasto powinno wykonać analizę biznesową tzn. po jakim czasie zwrócą się poniesione nakłady i jakie gmina uzyska z tego tytułu dodatkowe wpływy do budżetu. Dodał, że w tym wypadku tej analizy zabrakło. Podkreślił znaczenie planowanego remontu ale wyraził wątpliwości co do skali przedsięwzięcia i kosztów. Na koniec powiedział, że samorząd powinien dbać o majątek który już posiada, a nie realizować inwestycji, które w przyszłości będą generować dodatkowe koszty.

Janusz Stasiak Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza powiedział, że plac targowy przynosi rocznie 5 mln zysku netto do kasy gminy. Stopa zwrotu inwestycji wynosi więc 4 lata. Planowana rewitalizacja placu targowego jest jedną z najlepszych inwestycji miasta w ostatnich latach.

Radny Marek Strugała powiedział, że rewitalizacja powinna przewidywać budowę przeszklonych hal celem prowadzenia handlu przez cały rok i tym samym konkurować ze sklepami wielopowierzchniowymi. Dodał, że takie place funkcjonują w krajach Europy Zachodniej.

Janusz Stasiak Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza powiedział, że takie place targowe istnieją w krajach zachodnich i są one na obrzeżach wielkich aglomeracji miejskich. Z kolei sandomierski plac targowy jest istotny ale mały o łącznej powierzchni 5,5 ha.

Radny Krzysztof Szatan powiedział, że błędem miasta była likwidacja marki jakim był SORH, czyli Sandomierski Ogrodniczy Rynek Hurtowy.

Posiedzenie komisji opuścił radny Krzysztof Szatan. Komisja obraduje w składzie 8 członków.

Ad. 7

Informacja o funkcjonowaniu i rozbudowie Cmentarza Komunalnego ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury technicznej w tym dróg dojazdowych i miejsc parkingowych.

Marek Fajfer Przedstawiciel PGKiM w Sandomierzu powiedział, że spółka jest zarządcą cmentarza odpowiedzialną za bieżące funkcjonowanie i utrzymanie nekropolii. Do najważniejszych inwestycji zrealizowanych w 2021 roku należy zaliczyć wybrukowanie 3 nowych alejek. Zostało również wybudowane drugie kolumbarium. Na cmentarzu znajduje się również kilka ujęć wody oraz miejsc na gromadzenie odpadów. Na koniec dodał, że ilość wolnych miejsc na istniejącym cmentarzu szacuje się na ok 1,5 roku pochówków. W związku z tym niezbędna jest potrzeba rozbudowy istniejącego cmentarza.

Sylwia Żołyniak - Inspektor Referatu Techniczno-Inwestycyjnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedziała, że w 2020 roku została opracowana dokumentacja projektowa dot. rozbudowy Cmentarza Komunalnego wzdłuż ul. Zamiejskiej. Dokumentacja przewiduje budowę parkingu, alejek, ogrodzenia, ujęć wody, przygotowania miejsc na pochówki oraz zieleń. Koszt inwestorski wynosi 1.600.000,00 zł a powierzchnia inwestycji wyniesie 3,5 tyś m2.

Radna Mariola Stępień sformułowała pytanie: Czy na terenie inwestycyjnym przewidziane są do budowy nowe kolumbaria?

Sylwia Żołyniak - Inspektor Referatu Techniczno-Inwestycyjnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu odpowiedziała, że nie.

Radny Marek Strugała sformułował pytanie: Czy były prowadzone badania na terenie przewidzianym pod rozbudowę cmentarza pod kątem wpływu na wody gruntowe?

Sylwia Żołyniak - Inspektor Referatu Techniczno-Inwestycyjnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedziała, że tą kwestie należy sprawdzić w dokumentacji ale równocześnie dodała, że inwestycja ma pozytywną opinię sandomierskiego sanepidu.

Z.W.*) mieszkanka Sandomierza wyraziła zadowolenie ze stanu utrzymania Cmentarza Komunalnego „Kruków”.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

Ad. 8

Sprawy różne, wnioski komisji.

W trakcie dyskusji członkowie komisji przegłosowali następujące wnioski:

1.O przygotowanie na najbliższą sesję rady opinii radcy prawnego, czy w świetle obowiązujących przepisów rada gminy może określić stawkę w wysokości 2,50 zł na pół godziny parkowania – wniosek radnego Jerzego Żyły;

Wynik głosowania:

„za” – 8;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Radny Jerzy Żyła – zastępca przewodniczącego komisji stwierdził przyjęcie wniosku.

2.O zorganizowanie spotkania z osobami, którzy handlują na terenie Twój Rynek zlokalizowanego na Placu 3 Maja w celu wysłuchania potrzeb handlowców. Ponadto komisja wnioskuje o rozważenie przez samorząd dokonania zmian w wyglądzie wiaty, która obecnie nie chroni od wiatru i słońca – wniosek radnego Jerzego Żyły;

Wynik głosowania:

„za” – 8;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Radny Jerzy Żyła – zastępca przewodniczącego komisji stwierdził przyjęcie wniosku.

3.O przygotowanie koncepcji oznakowania parkingów miejskich na drogach wjazdowych do Miasta Sandomierza – wniosek radnego Janusza Pońskiego;

Wynik głosowania:

„za” – 8;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Radny Jerzy Żyła – zastępca przewodniczącego komisji stwierdził przyjęcie wniosku.

4.Wystosowanie pisma do Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu z prośbą o prowadzenie kontroli w punktach handlowych przestrzegania obostrzeń związanych ze stanem pandemii, w tym przede wszystkim obowiązku zakrywania nosa i ust – wniosek radnego Jacka Dybusa;

Wynik głosowania:

„za” – 6;

„przeciw” – 2;

„wstrzymujących się” – 0.

Radny Jerzy Żyła – zastępca przewodniczącego komisji stwierdził przyjęcie wniosku.

Następnie radny Jerzy Żyła – zastępca przewodniczącego komisji przedstawił pisma, które wpłynęły do komisji, jak niżej:

 1. SBM „Sandomierz” w sprawie partycypacji przez miasto w kosztach budowy pilotażowego, elektronicznego systemu rejestrującego segregację odpadów komunalnych na terenie spółdzielni mieszkaniowej;
 2. Z.W.*) mieszkanka Sandomierza zwraca uwagę na potrzebę przygotowania przez miasto nowego regulaminu parkowania na terenie Starego Miasta;
 3. Wydział Nadzoru Komunalnego UM Sandomierz zwraca się z prośbą o wyasygnowanie dodatkowych środków w budżecie gminy na realizację odbioru odpadów komunalnych;
 4. Polski Związek Działkowców w Sandomierzu zwraca się z prośbą o realizację przez miasto inwestycji m.in. budowy monitoringu, zatoczki przystankowej i parkingu na terenie rodzinnych ogródków działkowych.

Ad. 9

Zamknięcie obrad.

Radny Jerzy Żyła – zastępca przewodniczącego komisji stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie komisji.

Zastępca Przewodniczącego

Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług

Jerzy Żyła

 

Protokołował:

Sebastian Rutyna

Inspektor

Wydział Organizacyjny

UM Sandomierz

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2020.2176 j.t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonał: Jacek Szkodziński – inspektor ds. informacji publicznej.