Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie przekazania z dniem 1 stycznia 2022 roku Muzeum Okręgowego w Sandomierzu Województwu Świętokrzyskiemu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2021 r. poz.1372 t.j. z późn. zm.), art. 21 ust. 1 i 1a i art. 21a ust. 2a i 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2020 r. poz.194 t.j. z późn. zm), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U.2020 poz. 902 t.j.), Rada Miasta Sandomierza, uchwala co następuje:

§ 1. Z dniem 1 stycznia 2022 roku przekazuje się Muzeum Okręgowe w Sandomierzu Województwu Świętokrzyskiemu, które prowadziło będzie tę instytucję wspólnie z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od tego dnia Muzeum Okręgowe w Sandomierzu wykreślone zostaje z rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Sandomierz.
§ 2. Traci moc uchwała nr XX/204/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie przejęcia przez miasto Sandomierz z dniem 1 stycznia 2013 roku roli organizatora Muzeum Okręgowego w Sandomierzu – instytucji kultury prowadzonej wspólnie ze współorganizatorami – Województwem Świętokrzyskim i Powiatem Sandomierskim.
§ 3. Wykonanie uchwały (zmiana umowy ze współorganizatorami) powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec


 

UZASADNIENIE

DOCXUzasadnienie.docx (6,10KB)