Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr 24/6/2021 z dnia 21 października 2021 r.

Protokół Nr 24/6/2021
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji

z dnia 21 października 2021 roku

Posiedzeniu przewodniczył Pan Janusz Poński - Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji.

Obecni, jak w załączonej liście obecności.

Radni nieobecni: Pani Agnieszka Frańczak-Szczepanek, Pan Andrzej Majewski.

Zaproszeni:

Pan Piotr Wójtowicz, Pani Katarzyna Knap-Sawicka - Wydział Rozwoju, Promocji i Inwestycji (czyt.: RPI),

Obecni:

Radny  Andrzej Bolewski,

Pani Z.W.*) - Mieszkanka Sandomierza.

Ad. 1

Pan Janusz Poński stwierdził quorum i otworzył posiedzenie komisji.

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji przedstawił porządek obrad:

1.Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie informacji dot. współpracy miast partnerskich Sandomierza.

4.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Sandomierza na lata 2015-2025, za lata 2019-2020.

5.Sprawy różne. Wnioski komisji.

6.Zamknięcie obrad.

Głosowano - 4 „za”- jednogłośnie.

Porządek obrad został przyjęty.

Ad.3. Przyjęcie informacji dot. współpracy z miastami partnerskimi Sandomierza.

Przewodniczący komisji poprosił o wypowiedź Panią Katarzynę Knap-Sawicką, aby opowiedziała o relacjach z każdym miastem partnerskim Sandomierza: Volterze (Włochy), Newark-on-Trent (Wielka Brytania), Emmendingen (Niemcy) i Ostróg (Ukraina).

Radny Wojciech Czerwiec zasugerował, aby przygotować wspólnie z ww. miastami jarmark świąteczny na płycie Rynku, jeśli sytuacja epidemiologiczna związana z koronawirusem na to pozwoli.

Mówczyni oznajmiła, że miasta Emmendingen i Newark-on-Trent wyraziły chęć i gotowość do podjęcia takiej inicjatywy.

Radny Janusz Poński zapytał o przewidziane środki w budżecie gminy na 2022 rok?

Pani Katarzyna Knap-Sawicka odpowiedziała, że w przyszłorocznym budżecie w Referacie Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki zaplanowała kwotę w wysokości 30.000 złotych na 30-lecie rocznicy Emmendingen oraz na 10-lecie z miastem Volterra.

Pani Z.W.*) zwróciła się do przedmówczyni z prośbą o dopisanie jej członkostwa do „sandomierskiej grupy ekologicznej”.

Pani Katarzyna Knap-Sawicka wyjaśniła, że odbyło się robocze spotkanie ww. nieformalnej grupy dot. prezentacji koncepcji proekologicznych podczas 30-lecia partnerstwa miast obywatelskich Sandomierza i Emmendingen. Jednocześnie, wyraziła aprobatę dołączenia mieszkanki do jego grona.

Pani Z.W.*) poruszyła temat pozostawionego nieporządku i dużych ilości śmieci po zakończonych imprezach miejskich/festiwalach na płycie Rynku. Ponadto, zaapelowała o ograniczenia wjazdu na teren Starego Miasta przez turystów.

Radni Andrzej Bolewski i Janusz Poński docenili współpracę Sandomierza z miastami  partnerskimi. Zasugerowali, aby gmina wzorowała się na systemie gospodarowania odpadami komunalnymi stosowanym przez ww. miasta.

Przewodniczący komisji podziękował Pani Katarzynie Knap-Sawickiej za wyczerpującą wypowiedź i przystąpił do kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Sandomierza na lata 2015-2025, za lata 2019-2020.

Radny Janusz Poński poprosił Pana Piotra Wójtowicza w celu przedstawienia powyższego projektu uchwały. Naczelnik Wydziału RPI omówił uzasadnienie do dokumentu. Zdaniem mówcy, kolejna aktualizacja strategii przewidziana jest na I. kwartał 2022 roku, a dokument powinien być zminimalizowany i skupiać się na realnych celach oraz osiągnięciach gminy.

Radny Andrzej Bolewski dodał, że dzięki powyższemu dokumentowi, gmina może aplikować o środki zewnętrzne, a miasto powinno realizować inwestycje, które przynoszą dochody.  

Z kolei, radny Wojciech Czerwiec dodał, że „Festiwal Czekolady” został źle zorganizowany pod względem odbioru śmieci. Zdaniem mówcy referat kultury urzędu powinien generować dochody, które wpłyną do budżetu gminy. Umowa zawarta z przedsiębiorcami danego festiwalu/imprezy powinna zabezpieczać gminę przed brakiem porządku po jego zakończeniu. 

Pani Z.W.*) powiedziała, że imprezy masowe na Starym Mieście nie są zgłaszane do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu. Dodała, że potencjał miasta jest niewykorzystany ze względu na brak pomysłu. Mieszkanka zasugerowała, aby miejska choinka była zorganizowana na starówce. Ponadto, przedstawiła swój autorski pomysł na wykorzystanie Kamienicy Oleśnickich na potrzeby powstania sali koncertowej przy współpracy z „Programem Trzecim Polskiego Radia”.

Ad.5. Sprawy różne. Wnioski komisji.

Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie następujące wnioski :

 1. Pilne zorganizowanie spotkania w sprawie przyszłości Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Sandomierzu.
 2. Umieszczenie na oficjalnej stronie internetowej miasta oraz w mediach społecznościowych informacji o konsultacjach społecznych programu regionalnego: „Nowe fundusze europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027”. Ponadto, zapewnienie zgłaszającym się osobom
  i podmiotom pomocy merytorycznego wydziału Urzędu Miejskiego poprawnie wypełniać elektroniczne wnioski do ww. programu.
 3. Przeanalizowanie Strategii Rozwoju miasta Sandomierza na lata 2015-2025 podjęcie się realizacji tych zadań, które nie wymagają dużych nakładów pieniężnych, m.in.: platforma e-urząd, estetyczne ujednolicenie  tras turystycznych w mieście, kierunkowych znaków do parkingów miejskich, czy uruchomienie Punktu Obsługi Inwestora.
 4. Wniosek o jak najszybsze przystąpienie do nowelizacji strategii Rozwoju miasta Sandomierza na lata 2015-2025.
 5. Wniosek o wykonanie analizy pod kątem możliwości zagospodarowania terenów Gęsiej Wólki na obszar rekreacyjny m.in. pole golfowe czy stawy komercyjne oraz możliwości poszukania inwestora zainteresowanego ww. specyfiką inwestycji.
 6. Wniosek o przedkładanie Radzie Miasta sprawozdań finansowych spółek miejskich PEC, PGKiM w celu zobrazowania ich kondycji.
 7. Wniosek  o skierowanie wszelkich dochodów z obiektów turystycznych: Bramy Opatowskiej oraz Podziemnej Trasy Turystycznej bezpośrednio do budżetu gminy.
 8. Dokonanie analizy technicznej i ekonomicznej wdrożenia technologii recyklingu zużytych opon tzw. „pirolizy” w oparciu o spółki miejskie.
 9. Przygotowanie planu przekształcenia spółki prawa handlowego PEC spółka z o. o w zakład w strukturze PGKiM Sp. z o.o.

Głosowano - 4 „za”- jednogłośnie.

Radny Janusz Poński poruszył temat międzynarodowego ruchu „Cittaslow”, który propaguje w mniejszych miejscowościach kulturę dobrego, harmonijnego życia i stanowi alternatywę wobec wielkomiejskiego pośpiechu i postępującej globalizacji. Z treści ulotki przedstawionej przez Przewodniczącego komisji wynika, że członkowie „Cittaslow” dążą m.in. do: „zrównoważonego rozwoju miasteczek wykorzystujących zasoby miejscowe, poprawy jakości życia mieszkańców dzięki tworzeniu odpowiedniej infrastruktury miejskiej oraz miejsc odpoczynku i rekreacji, ochrony środowiska i promowania postaw ekologicznych wśród mieszkańców, dbałości o zabytkową tkankę miejską, odnowę zabytków i estetykę miast, promowania lokalnych produktów i wyrobów, a także miejscowego rzemiosła oraz kuchni, eliminowania barier architektonicznych, utrudniających poruszenie się  osobom niepełnosprawnym (…)”

W związku z powyższym, radny Janusz Poński zwrócił się do Pana Piotra Wójtowicza z pytaniem, czy włączenie się do wymienionej inicjatywy było brane pod uwagę przez Referat Kultury, Promocji, Sportu i Turystyki?

W odpowiedzi Naczelnik Wydziału RPI oznajmił, że inicjatywa „Cittaslow” doskonale wpisuje się w ”Strategię marki Sandomierza”. Poinformował o przekazaniu pomysłu Pani Katarzynie Knap- Sawickiej w celu jego zgłębienia.

Ad.6. Zamknięcie obrad.

Pan Janusz Poński podziękował wszystkim zgromadzonym za udział w dyskusji.  Stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie Komisji.

Janusz Poński – Przewodniczący Komisji

Protokołowała:

Marlena Lasek

Podinspektor

Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu

 

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2020.2176 j.t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonał: Jacek Szkodziński – inspektor ds. informacji publicznej.