Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLIII/418/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 10-11-2021 w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy miasta Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 t.j. z dnia 2021.07.27 z późn. zm.) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020.1057 t.j. z dnia 2020.06.18 z późn. zm.) Rada Miasta Sandomierza uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Roczny program współpracy miasta Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sandomierza.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr XLIII/418/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 10-11-2021 w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy miasta Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.pdf (494,28KB)

DOCXUzasadnienie XLIII/418/2021.docx (6,27KB)

PDFZalacznik1 XLIII/418/2021.pdf (232,63KB)

PDFUchwała Nr XLIII-418-2021 - głosowanie.pdf (249,92KB)