Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

Rada Miasta Sandomierza

uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIX/325/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2021 r., z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody w budżecie :

Dz. 756 Rozdz. 75616 § 0500 o kwotę 65 800,00 zł
Dz. 756 Rozdz. 75619 § 0270 o kwotę 67 952,65 zł
RAZEM: 133 752,65 zł

2. Zmniejsza się wydatki w budżecie :

Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4010 o kwotę 5 250,00 zł
Dz. 851 Rozdz. 85154 § 3020 o kwotę 1 400,00 zł
Dz. 851 Rozdz. 85154 § 4010 o kwotę 20 000,00 zł
Dz. 851 Rozdz. 85154 § 4110 o kwotę 9 000,00 zł
Dz. 851 Rozdz. 85154 § 4120 o kwotę 3 000,00 zł
Dz. 851 Rozdz. 85154 § 4170 o kwotę 9 200,00 zł
Dz. 851 Rozdz. 85154 § 4210 o kwotę 2 000,00 zł
Dz. 851 Rozdz. 85154 § 4220 o kwotę 500,00 zł
Dz. 851 Rozdz. 85154 § 4260 o kwotę 1 000,00 zł
Dz. 851 Rozdz. 85154 § 4300 o kwotę 4 290,00 zł
Dz. 851 Rozdz. 85154 § 4360 o kwotę 400,00 zł
Dz. 851 Rozdz. 85154 § 4410 o kwotę 900,00 zł
Dz. 851 Rozdz. 85154 § 4430 o kwotę 350,00 zł
Dz. 851 Rozdz. 85154 § 4440 o kwotę 1 000,00 zł
Dz. 851 Rozdz. 85154 § 4700 o kwotę 3 060,00 zł
Dz. 851 Rozdz. 85154 § 4710 o kwotę 3 100,00 zł
RAZEM: 64 450,00 zł

3. Zwiększa się wydatki w budżecie :

Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 105 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80101 § 2830 o kwotę 5 250,00 zł
Dz. 851 Rozdz. 85154 § 4010 o kwotę 56 448,46 zł
Dz. 851 Rozdz. 85154 § 4110 o kwotę 10 121,20 zł
Dz. 851 Rozdz. 85154 § 4120 o kwotę 1 382,99 zł
Dz. 921 Rozdz. 92116 § 2480 o kwotę 20 000,00 zł
RAZEM : 198 202,65 zł

 

 

 

4. § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Ustala się dochody w kwocie 625.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 730.906,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii – ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U.2021 r. poz. 1119 ). ”;
5. W § 7 po ust. 2 dodaje sie ustęp 2¹ w brzmieniu : „ 2¹. Ustala się dochody w kwocie 67.952,65 zł z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 67.952,65 zł z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu - ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1119)”. ”;

§ 2. 1. Załącznik nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2021 r.” do Uchwały Nr XXIX/325/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2021 r. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 10 „Dotacje podmiotowe w 2021 r.” do Uchwały Nr XXIX/325/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2021 r. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 11 „Dotacje celowe w 2021 r.” do Uchwały Nr XXIX/325/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2021 r. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego .
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec

 

 

 

UZASADNIENIE

DOCXUzasadnienie.docx (12,46KB)

PDFZalacznik1.pdf (167,28KB)

PDFZalacznik2.pdf (101,54KB)

PDFZalacznik3.pdf (206,67KB)

PDFZalacznik5.pdf (203,49KB)