Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 poz. 305 z późn. zm.); art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1208 z późn. zm.),

Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje :

§ 1. 1. Gmina Sandomierz wyemituje 5.000 (słownie: pięć tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) każda, na łączną kwotę 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych).
2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do pojedynczego adresata.
3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
5. Obligacje nie będą zabezpieczone.
6. Obligacje mogą zostać wprowadzone do zorganizowanego systemu obrotu instrumentów finansowych.

§ 2. Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł.
§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
1) Seria A21 o wartości 1.000.000,00 zł,
2) Seria B21 o wartości 1.000.000,00 zł,
3) Seria C21 o wartości 1.000.000,00 zł,
4) Seria D21 o wartości 2.000.000,00 zł,

2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2021 r.
3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji, wykupem obligacji, wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Gminy pochodzących z podatku od nieruchomości oraz udziałów w podatku dochodowym osób fizycznych w latach 2021-2038 .

§ 4. 1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
1) w 2035 r. zostaną wykupione obligacje serii A21,
2) w 2036 r. zostaną wykupione obligacje serii B21,
3) w 2037 r. zostaną wykupione obligacje serii C21,
4) w 2038 r. zostaną wykupione obligacje serii D21,

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
3. Jeżeli data wykupu obligacji określona w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym przed tym dniem.

§ 5. 1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie do 30 grudnia.
2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę.
3. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.
4. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 3 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym przed tym dniem.

§ 6. 1. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Sandomierz w latach 2021-2038.
2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Sandomierz lub przychodów z tytułu zaciąganych kredytów lub emisji obligacji w latach 2035-2038.

§ 7. Upoważnia się Burmistrza Miasta Sandomierza do:
a) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,

b) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,

c) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji,

d) podjęcia decyzji o wprowadzeniu obligacji do zorganizowanego systemu obrotu lub certyfikacji instrumentów finansowych.


§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego .
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec


 

UZASADNIENIE

DOCXUzasadnienie.docx (6,12KB)