Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 227/2021/OR z dnia 13 października 2021 r.

Zarządzenie Nr 227/2021/OR
Burmistrza Miasta Sandomierza
z dnia 13 października 2021r.

w sprawie zmiany Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu

Na podstawie art. 16 i art. 94 pkt 8 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz.1320) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 746 ze zm.). w uzgodnieniu z pracownikami wybranymi przez załogę do reprezentowania jej interesów - zarządzam, co następuje:

§ 1. W regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zatwierdzonego Zarządzeniem nr 31/2020/OR Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 5 lutego 2020 roku  zmienionego  zarządzeniem nr 77/2021/OR z dnia 19 marca 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

 1. Rozdział  III. Przeznaczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Środki Funduszu przeznacza się na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu w tym:

a) pomoc rzeczową przyznawaną osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej,

b) zapomogi pieniężne bezzwrotne,

c) dofinansowanie krajowych i zagranicznych wczasów pracowniczych, leczniczych, profilaktyczno-leczniczych zakupionych przez osoby uprawnione,

d) dofinansowanie wypoczynku urlopowego organizowanego we własnym zakresie,

e) finansowanie lub dofinansowanie wypoczynku sobotnio-niedzielnego,

f) finansowanie działalności kulturalno-oświatowej w postaci zakupu biletów na imprezy artystyczne, kulturalne, rozrywkowe i sportowe oraz sprzętu sportowego do wspólnego użytku,

g) dofinansowanie wycieczek turystyczno – krajoznawczych na terenie kraju i zagranicznych,

h) pożyczki zwrotne na cele mieszkaniowe,

          i) bony z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla  emerytów i rencistów,

j) świadczenie pieniężne  dla dzieci pracowników Urzędu Miejskiego
     w Sandomierzu.

k) świadczenie pieniężne dla pracowników Urzędu Miejskiego w Sandomierzu z okazji Świąt Wielkanocnych oraz Świąt Bożego Narodzenia w zależności od posiadanych środków finansowych zgromadzonych na rachunku zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.”

2. W rozdziale V. Zasady i warunki przyznawania świadczeń socjalnych ust.13
 pkt d i pkt e otrzymuje następujące brzmienie:

„d) bony świąteczne dla emerytów i rencistów raz w roku,

  e) świadczenie pieniężne dla dzieci pracowników raz w roku.”

2. W rozdziale VI. Pomoc na poprawę sytuacji mieszkaniowej ust.3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Pożyczka na cele mieszkaniowe określone pkt 1 może być udzielona nie częściej niż jeden raz na 2 lata w wysokości 4.000,00 zł.”

 1. Załączniki:  oświadczenie o wysokości dochodów, tabela dopłat oraz umowa pożyczki na cele mieszkaniowe otrzymują brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Sandomierza

Marcin Marzec

PDFZarządzenie Nr 227 2021 OR zm regulaminu świadczeń socjalnych.pdf
 

          Sandomierz, dnia ………………….……….…..

 

......................................................................................

                          (imię i nazwisko)   

.......................................................................................                                                                                                                                   

                                 (adres)

O Ś W I A D C Z E N I E

o wysokości dochodów do Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Przez dochód   brutto na potrzeby ustalenia prawa do świadczeń z funduszu należy rozumieć wszystkie uzyskane dochody podlegające opodatkowaniu jak i zwolnione z tego podatku,

Uwaga:  Sytuację materialną rodziny należy określić w oparciu o wszystkie uzyskane w roku  dochody brutto.

Pouczony/a o odpowiedzialności karnej  za składanie  zeznań  niezgodnych z prawdą oświadczam, że:

miesięczny dochód brutto na członka mojej rodziny mieści się w progu: …………

   I próg –  do 1800,00 zł brutto                  

   II próg –  od 1801,00 do 2800,00 zł brutto         

  III próg –  powyżej 2801,00 brutto   

                           
We wspólnym gospodarstwie domowym pozostają ze mną:

Lp.

Imię i nazwisko

 

Data urodzenia

Stopień pokrewieństwa

Miejsce pracy lub                         nauki/bezrobotny

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Prawdziwość wyżej przedstawionych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, jestem świadomy odpowiedzialności karnej za podanie i przedłożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą, nieprawdziwymi danymi oraz znane  są mi  przepisy zawarte w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
w zakresie odpowiedzialności za złożenie nieprawdziwych
danych.                                                                                                                                                                                   ............................................................................

(data i podpis osoby składającej oświadczenie)

Na podstawie powyższego należy dołączyć następujące dokumenty:

a) Jeżeli współmałżonek jest osobą bezrobotną, należy dołączyć zaświadczenie z Urzędu Pracy o rejestracji jako osoba bezrobotna bez prawa do pobierania zasiłku.

b) Jeżeli współmałżonek jest osobą niepracującą należy wypisać oświadczenie o pozostawaniu bez pracy.

Zgodnie z Regulaminem ZFŚS „Oświadczenie o dochodach uprawnieni składają do 30 kwietnia każdego roku.

W przypadku nawiązania umowy o pracę (nowa umowa) w trakcie trwania roku pracownik składa oświadczenie o dochodach przy podpisywaniu umowy o pracę, w której zawiera dochód za poprzedni rok kalendarzowy, a w przypadku podejmowania pracy po raz pierwszy i braku dochodów za rok poprzedni – wysokość dochodów ustalana jest na podstawie aktualnych składników wynagrodzenia.        

Uwaga

       Za dochód brutto  uważa się :

 • wynagrodzenie uzyskiwane w ramach stosunku pracy, działalności gospodarczej lub współpracy przy prowadzeniu takiej działalności, umów zlecenia, umów o dzieło, umów agencyjnych lub umów o pracę nakładczą,
 • świadczenie pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
 • alimenty i zaliczki alimentacyjne, stypendia (bez stypendiów za wyniki w nauce), emerytury
  i renty inwalidzkie, renty rodzinne wraz ze wszystkimi dodatkami (bez dodatków pielęgnacyjnych),
 • zasiłki rodzinne, renty socjalne, zasiłki stałe (bez zasiłków pielęgnacyjnych),
 • zasiłki przysługujące bezrobotnym,
 • dochód z gospodarstwa rolnego,
 • dochód z tytułu prowadzenia działalności objętej podatkiem.

 

Załącznik

Tabela dopłat

 1. Wypoczynek osób uprawnionych - pracownicy: wczasy, leczenie sanatoryjne, kolonie, obozy, zimowiska.

Podmiot uprawniony

Dochód brutto na osobę na podstawie złożonego oświadczenia do 30 kwietnia danego roku za rok poprzedni.

 

do 1 800,00 zł

1 801,00 – 2 800,00

powyżej 2 801,00 zł.

Pracownik UM

950,00

850,00

800,00

Emeryt/rencista

800,00 – dopłata do leczenia sanatoryjnego

 

 

Wczasy „pod gruszą” nie mogą trwać krócej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.

 1. Pomoc pieniężna.
 1. zapomoga losowa dla pracownika w roku do 3 000,00 zł.
 2. Wycieczki krajowe i zagraniczne organizowane przez Urząd Miejski w Sandomierzu lub Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.

Podmiot uprawniony

Dochód brutto na osobę na podstawie złożonego oświadczenia do 30 kwietnia danego roku za rok poprzedni.

 

do 1 800,00 zł

1 801,00 – 2 800,00 zł.

powyżej 2 801,00 zł.

Pracownik UM

do 50% kosztów wycieczki

do 30% kosztów wycieczki

do 20% kosztów wycieczki

Emeryt/rencista

do 50% kosztów wycieczki

do 30% kosztów wycieczki

do 20% kosztów wycieczki

 1. Działalność kulturalno – oświatowa organizowane przez Urząd Miejski
  w Sandomierzu lub Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Urzędu Miejskiego
  w Sandomierzu
  w miarę posiadanych środków.
 2. Działalność sportowo – rekreacyjna i wypoczynek sobotnio – niedzielny według potrzeb i według odrębnych komunikatów.
 3. Imprezy, spotkania okolicznościowe i inne świadczenia:
 4. Bony świąteczne  dla emerytów i rencistów w następującej wysokości:

Podmiot uprawniony

Dochód brutto na osobę na podstawie złożonego oświadczenia do 30 kwietnia danego roku za rok poprzedni.

 

do 1 800,00 zł

1 801,00 – 2 800,00

powyżej 2 801,00 zł.

Emeryt/rencista

350,00

300,00

250,00

 1. Świadczenie pieniężne dla dzieci (od 1 roku do 14 lat) w następujące wysokości:

Podmiot uprawniony

Dochód brutto na osobę na podstawie złożonego oświadczenia do 30 kwietnia danego roku za rok poprzedni.

 

do 1 800,00 zł

1 801,00 – 2 800,00

powyżej 2 801,00 zł.

Dziecko pracownika
 

140,00

130,00

120,00

 1. imprezy i spotkania okolicznościowe – 100% kosztów uczestnictwa pracownika oraz emeryta/rencisty.

 

Załącznik

do Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu

UMOWA POŻYCZKI NA CELE MIESZKANIOWE Z ZAKŁADOWEGO
FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ  SOCJALNYCH

zawarta w dniu ……………………………..roku pomiędzy Urzędem Miejskim w Sandomierzu
zwanym dalej „zakładem pracy”, w imieniu którego działają:

 1. Burmistrz Miasta  -
 2. Skarbnik Miasta  -

A Panią/Panem……………….., zam. ………………….,  zwaną dalej „pożyczkobiorcą”.

§ 1

 1. Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu
  świadczeń socjalnych (tekst jedn.: Dz.
  U. z 2021 r. poz 746) oraz Regulaminu
  Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zakład pracy udziela Pożyczkobiorcy  pożyczki w wysokości 
  4 000,00 zł – słownie złotych: cztery tysiące złotych.
 2. Pożyczka podlega oprocentowaniu w wysokości 5% od  udzielonej kwoty.

§ 2

 1. Pożyczka podlega spłacie w całości.
 2. Pożyczkobiorca zobowiązuje się spłacić pożyczkę w okresie dwóch lat
  od dnia
  ……………………roku do dnia …………………………roku  w równych
  miesięcznych ratach po 1
  75,00 zł. słownie złotych: sto siedemdziesiąt pięć złotych.

§ 3

Pożyczkobiorca upoważnia zakład pracy do potrącania należnych rat i oprocentowania
z przysługującego mu wynagrodzenia i innych należności z tytułu zatrudnienia.

Upoważnienie to dotyczy także spłaty pożyczki w razie postawienia jej do natychmiastowej spłaty
 i nie może być odwołane przed ostateczną spłatą pożyczki.

§ 4

Pożyczka podlega natychmiastowej spłacie w przypadku rozwiązania stosunku pracy oraz
w przypadkach zastrzeżonych w podaniu o przyznanie pożyczki.

Istnieje możliwość wcześniejszej spłaty zaciągniętej pożyczki, bez naliczonych odsetek.

§ 5

Spłata pożyczki zabezpieczona jest poręczeniem 2 pracowników Urzędu Miejskiego, którzy zobowiązują się względem zakładu pracy dokonać spłaty pożyczki stanowiącej należność główną plus odsetki, jeżeli pożyczkobiorca nie ureguluje postawionej mu przez zakład pracy do natychmiastowego zwrotu
pożyczki.

§ 6

Zmiana ustalonych w niniejszej umowie warunków wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7

Umowa została sporządzona w 4 egzemplarzach, 3 dla zakładu pracy, 1 dla
pożyczkobiorcy.

Poręczyciele pożyczki:

 1.        …………………………….
 2.        ……………………………...                                                                                                                   ……………………                                             

      ………………………                                  ………………………                 

Pożyczkobiorca                                   Skarbnik Miasta                          Burmistrz Miasta

 

Poręczamy solidarnie za zobowiązania Pożyczkobiorcy:

 

 1. .........................................                                          
 2. ………………………………………

 

Stwierdzam własnoręczność podpisu poręczycieli: podpis, pieczęć

PDFZarządzenie Nr 227 2021 OR.pdf