Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr 23/5/2021 z dnia 22 września 2021 r.

Protokół Nr 23/5/2021

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji

z dnia 22 września 2021 roku

Posiedzeniu przewodniczył Pan Janusz Poński - Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji.

Obecni, jak w załączonej liście obecności.

Radni nieobecni: Pani Agnieszka Frańczak-Szczepanek, Pan Andrzej Majewski.

Zaproszeni:

Pan Janusz Stasiak - Zastępca Burmistrza,

Pan Piotr Wójtowicz - Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji i Inwestycji (czyt.: RPI),

Pan Piotr Paszkiewicz - Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury (czyt.: UA),

Przedstawiciele Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (czyt.: PGKiM): Pan Dariusz Kozieja, Pani Anna Szumerowska-Sękul,

Przedstawiciele Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Sandomierzu (czyt.: PEC) : Pan Rafał Binięda, Pan Tomasz Komuda.

Radni: Pan Andrzej Bolewski, Pan Jacek Dybus,

Mieszkańcy Sandomierza: Pani Z.W.*), Pan Z.P.*).

Ad. 1

Pan Janusz Poński stwierdził quorum i otworzył posiedzenie komisji.

Ad. 2

Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji przedstawił porządek obrad:

1.Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Sandomierz porozumienia międzygminnego w celu przygotowania i realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla

Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sandomierz na lata 2021- 2030.

4.Omówienie punktu z planu pracy komisji pn. „Zapoznanie się z planami rozwoju miejskich spółek –  PGKiM, PEC”.

5.Omówienie punktu z planu pracy komisji pn. „Analiza aktualności planów zagospodarowania przestrzennego pod kątem terenów inwestycyjnych”.

6.Sprawy różne. Wnioski Komisji.

7.Zamknięcie obrad.

Głosowano- 4 „za”- jednogłośnie.

Porządek obrad został przyjęty.

Ad.3

Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Sandomierz porozumienia międzygminnego w celu przygotowania i realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sandomierz na lata 2021- 2030.

         Przewodniczący komisji poprosił o wypowiedź Pana Piotra Wójtowicza w celu przedstawienia powyższego projektu uchwały. Naczelnik Wydziału RPI omówił uzasadnienie do dokumentu oraz wyjaśnienie zakwestionowanego §3 uchwały przez Wojewodę Świętokrzyskiego pismem z dnia 14 września 2021 r. znak: PNK.I.4131.86.2021.

Radny Jacek Dybus wyraził swój sprzeciw podczas głosowania nad uchwałą

Nr XL/385/2021 na obradach sierpniowej sesji Rady Miasta Sandomierza ze względu na brak wystarczającej informacji dotyczącej m.in. podziału finansowania ww. porozumienia międzygminnego.

Z kolei, radny Janusz Poński wyraził odmienne zdanie dodając, że powyższy druk stanowi wymóg formalny pozwalający ubiegać się o wspólne środki, które można przeznaczyć na wspólne cele sygnatariuszy porozumienia.

Radny Andrzej Bolewski przychylił się do wypowiedzi przedmówcy.

Przewodniczący komisji wobec braku pytań przystąpił do głosowania projektu uchwały.

Głosowano - 4 „za”- jednogłośnie.

Ad.4

Omówienie punktu z planu pracy komisji pn. „Zapoznanie się z planami rozwoju miejskich spółek –  PGKiM, PEC”.

Radny Janusz Poński poprosił, aby przedstawiciele miejskiej spółki PGKiM przedstawili multimedialną prezentację w temacie planów rozwojowych, która będzie stanowić integralną część protokołu z posiedzenia komisji.

Radny Andrzej Bolewski zwrócił uwagę na brak w powyższej prezentacji działań strategicznych spółki, a także efektów usług/inwestycji i ich przełożenia na ceny dla mieszkańców. Jakie inwestycje lub modernizacje substancji gospodarki mieszkaniowej zostaną poczynione, aby utrzymać koszty na co najmniej tym samym poziomie?

Z kolei, radny Janusz Poński stwierdził, że pewne działania strategiczne generują koszty, które w perspektywie lat przełożą się na zmniejszenie kosztów dla mieszkańca. Przewodniczący komisji dodał, że w przytoczonej wyżej prezentacji oczekiwałby również danych dotyczących wdrożenia innowacyjnych technologii, nowych rozwiązań, np. jeśli chodzi o recykling, przetwarzanie śmieci, aby obniżyć koszty funkcjonowania systemu czy  profitów z gospodarki osadowej.

Pan Dariusz Kozieja przychylił się do podniesionych kwestii przez radnego i oświadczył, że postara się przygotować spełniające oczekiwania zestawienie.

Radny Janusz Poński zapytał o poziom wody w studniach głębinowych w  Romanówce?

Przedstawiciel PGKiM-u odpowiedział, że sytuacja stanu wody jest na bieżąco monitorowana, a zbiornik na terenie ujęcia wody jest w 2/3 wykorzystywany dla całego zasobu wody.

Pani Z.W.*) zapytała o trzy kwestie: dlaczego PGKiM nakazuje wykupienie wodomierzy, które są na wyposażeniu mieszkań komunalnych? Jeśli powstanie system wodomierzy samoobsługowych to ilu pracowników zostanie zwolnionych? Kiedy nastąpi ciąg dalszy budowy kanalizacji na ul. Błonie?

Radny Janusz Poński zwrócił się do Mieszkanki, aby powyższe pytania zadała na posiedzeniu merytorycznej komisji gospodarki komunalnej.

Radny Jacek Dybus zapytał o zadanie dot. budowy 1 km kanalizacji na ul. Starej Prochowni?

Pan Janusz Stasiak odpowiedział, że pojawiła się inicjatywa wójta sąsiedniej Gminy Obrazów, który będzie partycypował w poniesionych kosztach budowy. Ponadto, istnieje szansa, aby uzyskać na ten cel środki zewnętrzne.   

Zastępca Burmistrza zwrócił się do Pana Dariusza Koziei o dokonanie analizy/zinwentaryzowania nieskończonych inwestycji budowy instalacji wodno-kanalizacyjnych na określonych ulicach miasta. Mieszkańcy  przychodzący na wtorkowe spotkania z burmistrzem często podnoszą argument, iż na danej ulicy pozostało kilka niepodłączonych domów do sieci (np. ul. Krakowska).

Radny Mariusz Prezgot zapytał o etap prac budowy kanalizacji na ul. ks. Henryka Sandomierskiego?

Przedstawiciele PGKiM-u oznajmili, że obecnie odbyło się spotkanie z mieszkańcami i przedstawicielami Urzędu Miejskiego, podczas którego rozmawiano nad strategią wachlarza prac (kanalizacja deszczowa, sanitarna) oraz opracowania koncepcji robót.

Przewodniczący komisji poprosił o wystąpienie Pana Rafała Biniedę oraz omówienie przygotowanej prezentacji multimedialnej wskazującej na plany inwestycyjne przedsiębiorstwa (załącznik do protokołu).

Radny Janusz Poński zasugerował, aby obydwie spółki miejskie nawiązały współpracę np. przy spalaniu opon (piroliza gumy).

Wśród radnych rozgorzała dyskusja m.in. w temacie cen za ogrzewanie centralne, cen gazu, instalacji paneli fotowoltaicznych oraz budowy kotłowni gazowych, modernizacji kotłowni „STOCZNIA”.

Salę obrad opuścił radny Tomasz Malinowski.

Komisja nie posiada quorum.  

Przewodniczący komisji przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.5

Omówienie punktu z planu pracy komisji pn. „Analiza aktualności planów zagospodarowania przestrzennego pod kątem terenów inwestycyjnych”.

Przewodniczący komisji poprosił o wypowiedź Pana Piotra Paszkiewicza, który wymienił obszary nie objęte planami zagospodarowania przestrzennego: Stare Miasto, zabudowa wielorodzinna zlokalizowana na ul. Maciejowskiego i Żółkiewskiego, znaczna część terenów po prawej stronie brzegu Wisły i północne tereny od ul. Kwiatkowskiego do Szpitala. 

Naczelnik Wydziału UA dodał, że inwestycje mimo braku ww. planu nie są w żaden sposób blokowane, ponieważ zostaje wydawana tzw. decyzja o warunkach zabudowy.  Kilka planów jest przestarzałych sprzed 2003 roku, które wymagają aktualizacji.

Radny Janusz Poński zapytał, czy miasto posiada oferty terenów inwestycyjnych dla potencjalnych zainteresowanych?

Pan Piotr Paszkiewicz odparł, że gmina posiada niewiele terenów własnych pod inwestycje. Niektóre działki zostały przeznaczone pod  inwestycje budowlane sprzedawane w przetargach przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami (Kruków, ul. Nowa, oraz wstrzymane na ul. Piaski ze względu na zmianę map zagrożenia ryzyka powodziowego.)

Radni poruszyli temat terenów Gęsiej Wólki.

Radny Janusz Poński zapytał o etap uzyskania zezwolenia na budowę supermarketu na „osiedlu Mickiewicza”?

Pan Piotr Paszkiewicz odpowiedział, że sprawa wróciła do ponownego rozpatrzenia z Urzędu Województwa Świętokrzyskiego do Starosty Sandomierskiego.

Przewodniczący komisji zamknął powyższy punkt porządku obrad.

Ad.6

Sprawy różne. Wnioski komisji.

Przewodniczący komisji odczytał pismo radnych Andrzeja Bolewskiego i Jacka Dybusa z dnia 21.09.2021 r. w sprawie wszczęcia procedury zmiany w MPZP działek obejmujących tereny Gęsiej Wólki pod funkcję projektu fotowoltaiki.

Członkowie komisji poprosili o przygotowanie analizy priorytetowych zmian planów zagospodarowania przestrzennego oraz wyznaczenie strategicznych miejsc zmian ww. planie, a także sformułowali wniosek, aby wystąpić do Burmistrza Sandomierza z pismem w celu pozyskania terenów Gęsiej Wólki na obszar rekreacyjny, m.in. miejskie pole golfowe czy stawy komercyjne. Ponadto uznali, aby zobligować i zaangażować włodarza miasta do czynnego poszukiwania inwestora zainteresowanego ww. propozycją.

Ze względu na brak quorum powyższy wniosek zostanie odczytany i poddany pod głosowanie na następnym posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji.

Ad.7

Zamknięcie obrad.

Pan Janusz Poński podziękował wszystkim zgromadzonym za udział w dyskusji.  Stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie Komisji.

Janusz Poński – Przewodniczący Komisji

 

Protokołowała:

Marlena Lasek

Podinspektor

Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu

PPTXPEC Sandomierz - inwestycje - prezentacja 22 09 21.pptx (6,86MB)
PPTXPGKiM Sandomierz - plan rozwoju - prezentacja 22 09 21.pptx (7,91MB)
 

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2020.2176 j.t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonał: Jacek Szkodziński – inspektor ds. informacji publicznej.