Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 230/2021/GN z dnia 15 października 2021 r.

Zarządzenie Nr 230/2021/GN

Burmistrza Miasta Sandomierza

z dnia 15.10.2021 r.

w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.

Na podstawie art. 77 ust. 1 i ust. 3 , art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U.2020.1990 ze zm.) oraz na podst. art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t Dz.U. 2021.1372.) Burmistrz Miasta Sandomierza zarządza:

§ 1. Dokonać aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów począwszy od 2022r., stanowiących własność Gminy Sandomierz położonych na terenie miasta Sandomierza przeznaczonych pod działalność handlowo - usługową, resteuracyjno - hotelarską, biurową, gospodarczą i mieszkaniową - wymienionych w załączniku do przedmiotowego zarządzenia – których wartość uległa zmianie.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Miasta Sandomierza w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.

Aktualizacją opłaty rocznej na 2022 r. z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Gminy Sandomierz objęte są niżej wymienione działki przeznaczone handlowo-usługową, restauracyjno - hotelarską, biurową, gospodarczą i mieszkaniową.

1.) nr ewid. 1355 o pow. 0.3954 ha, położona w Sandomierzu Obr. Lewobrzeżny przy ulicy Przemysłowej , stanowiąca własność Gminy Sandomierz w użytkowaniu wieczystym osoby prawnej, wykorzystywana na cele handlowo – usługowe,

2.) nr ewid. 1343/7 o pow. 0.2554 ha, położona w Sandomierzu Obr. Lewobrzeżny, przy ulicy Przemysłowej 3, stanowiąca własność Gminy Sandomierz  w użytkowaniu wieczystym osoby prawnej, wykorzystywana pod działalność produkcyjną, usługową i gospodarczą,

3.) nr ewid. 1343/8 o pow. 1.0022 ha położona w Sandomierzu Obr. Lewobrzeżny, przy ulicy Przemysłowej 5, stanowiąca własność Gminy Sandomierz  w użytkowaniu wieczystym osoby prawnej, przeznaczona pod usługi przemysłowe,

4.) nr ewid. 574/14 o pow. 0,0214 ha, położona w Sandomierzu Obr.Lewobrzeżny, przy ulicy T Króla, wykorzystywana na cele przemysłowe,

 nr ewid. 1572/32 o pow. 0,0109 ha, położona w Sandomierzu Obr.Prawobrzeżny, przy ulicy Baczyńskiego, wykorzystywana na cele przemysłowe,

 nr ewid 62/13 o pow. 0,3272 ha, położona w Sandomierzu Obr. Prawobrzeżny, przy ulicy Baczyńskiego, wykorzystywana na cele biurowe,

stanowiące własność Gminy Sandomierz w użytkowaniu wieczystym osoby prawnej,

5.) nr ewid. 425/97 o pow. 0,0032 ha, 425/98 o pow. 0,0048 ha położone
w Sandomierzu Obr. Lewobrzeżny, przy ul. Mickiewicza, stanowiące własność Gminy Sandomierz w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych, wykorzystywane na cele handlowo – usługowe,

6.) nr ewid. 1500/68 o pow. 0.0486 ha i 1500/69 o pow. 0,157 ha położone Sandomierz Obr. Lewobrzeżny, ul. Maciejowskiego, stanowiąca własność Gminy Sandomierz w użytkowaniu wieczystym osoby prawnej,

7.) nr ewid. 435/45 o pow. 0.2024 ha położona w Sandomierzu, Obr. Lewobrzeżny, przy ulicy Koseły, stanowiąca własność Gminy Sandomierz w użytkowaniu wieczystym osoby prawnej, wykorzystywana na cele biurowe i  handlowo – usługowe,

 8.) nr ewid. 627 o pow. 0.2923 ha i 719/3 o pow. 0,0142 ha położone
w Sandomierzu Obr. Lewobrzeżny ul. Krakowskiej stanowiące własność Gminy Sandomierz w użytkowaniu wieczystym osoby prawnej, wykorzystywane na cele handlowo - usługowe,

9.) nr ewid. 426/7 o pow. 0.0705 ha położona w Sandomierzu
Obr. Lewobrzeżny, ul. Mickiewicza, stanowiąca własność Gminy Sandomierz w użytkowaniu wieczystym osoby prawnej, wykorzystywana na cele resteuracyjne, hotelarskie i biurowe,

10.) nr ewid. 119/2 o pow. 0.0374 ha i 120/2 o pow. 0.1474 ha położone
w Sandomierzu Obr. Poscaleniowy, ul. Ożarowska, stanowiąca własność Gminy Sandomierz w użytkowaniu wieczystym osoby prawnej, wykorzystywane na cele handlowo - usługowe,

11.) nr ewid. 46/11 o pow. 0.0279 ha i 57/11 o pow. 0.0176 ha położone
w Sandomierzu Obr. Lewobrzeżny, ul. Polna, stanowiąca własność Gminy Sandomierz w użytkowaniu wieczystym osoby prawnej, wykorzystywane na cele przemysłowe,

12.) 1572/70 o pow. 0.0125 ha położona w Sandomierzu Obr. Prawobrzeżny,
 ul. Zarzekowice, stanowiąca własność Gminy Sandomierz w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych, wykorzystywana na cele mieszkalne,

13.) – 1572/71 o pow. 0.0181 ha położona w Sandomierzu Obr. Prawobrzeżny,
ul. Zarzekowice, stanowiąca własność Gminy Sandomierz w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych, wykorzystywana na cele mieszkalne,

14.) – 1572/73 o pow. 0.0067 ha położona w Sandomierzu Obr. Prawobrzeżny,
ul. Zarzekowice, stanowiąca własność Gminy Sandomierz w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych, wykorzystywana na cele mieszkalne,

15.) – 1572/75 o pow. 0.0111 ha położona w Sandomierzu Obr. Prawobrzeżny,
 ul. Zarzekowice, stanowiąca własność Gminy Sandomierz w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych, wykorzystywana na cele mieszkalne,

16.) – 1572/77 o pow. 0.0103 ha położona w Sandomierzu Obr. Prawobrzeżny,
 ul. Zarzekowice, stanowiąca własność Gminy Sandomierz w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych, wykorzystywana na cele mieszkalne,

Cel wyceny: aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.

Burmistrz Sandomierza Marcin Marzec