Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLI/403/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-09-2021 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Sandomierz porozumienia międzygminnego w celu przygotowania i realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sandomierz na lata 2021-2030

Na podstawie art. 10g ust.4, art. 18 ust. 2 pkt 12 w zw. z art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1372) oraz na podstawie art. 13 pkt 6 lit. a) ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U z 2019r. poz. 1461) Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XL/385/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 sierpnia 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Sandomierz porozumienia międzygminnego w celu przygotowania i realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Miejskiego obszaru Funkcjonalnego Sandomierz na lata 2021-2030 §3 otrzymuje brzmienie: "1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2. Porozumienie po jego zawarciu podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego".
§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr XLI/403/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-09-2021 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Sandomierz porozumienia międzygminnego w celu przygotowania i realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Miejskieg.pdf (220,06KB)

DOCXUzasadnienie XLI/403/2021.docx (6,29KB)

PDFUchwała Nr XLI-403-2021 - głosowanie.pdf (925,58KB)