Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLI/398/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-09-2021 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Sandomierz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 234, art. 235 ust. 4 i art. 236 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 poz. 305 z późn. zm.);

Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje :

§ 1. 1. Budżet gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Jest uchwalany w formie uchwały budżetowej. Uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej gminy w roku budżetowym.
2. Przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej i materiałami informacyjnymi należy do wyłącznej kompetencji Burmistrza Miasta Sandomierza.
3. Plan dochodów i wydatków budżetowych wyodrębnia się w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

§ 2. 1. Naczelnicy i kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy oraz instytucji kultury opracowują materiały planistyczne do projektu budżetu gminy na kolejny rok budżetowy zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Sandomierz.
2. Radni Rady Miejskiej, kluby radnych, mieszkańcy miasta Sandomierza mogą składać do Burmistrza Miasta Sandomierza wnioski do projektu budżetu gminy do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.
3. Materiały planistyczne są przekazywane do Skarbnika Miasta nie później niż do 8 października roku poprzedzającego rok budżetowy.
4. Skarbnik Miasta, na podstawie przedłożonych materiałów planistycznych, przygotowuje prognozę wysokości dochodów gminy z poszczególnych źródeł w oparciu o przewidywane kwoty dochodów własnych gminy, dotacji celowych na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej, subwencji z budżetu państwa, zadań przyjętych w ramach porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej. Skarbnik Miasta opracowuje zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków do projektu budżetu wraz z rzeczowym zestawieniem zadań.
5. Burmistrz Miasta Sandomierza na podstawie przedłożonych przez Skarbnika Miasta materiałów opracowuje projekt uchwały budżetowej.

§ 3. 1. Burmistrz Miasta Sandomierza sporządza projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami objaśniającymi oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej i przedkłada je w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy:
1 Przewodniczącemu Rady Miasta Sandomierza,

2 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.


2. Do projektu uchwały budżetowej Burmistrz Miasta dołącza uzasadnienie, które powinno zawierać:
a) omówienie poszczególnych źródeł dochodów ze wskazaniem metod ich szacowania,

b) omówienie wydatków budżetowych,

c) informacje o finansowaniu zadań inwestycyjnych.


3. Projekt uchwały budżetowej określa w szczególności:
a) dochody budżetu gminy (m.in. z wyszczególnieniem na dochody bieżące i majątkowe),

b) wydatki budżetu gminy (m.in. z wyszczególnieniem na wydatki bieżące i majątkowe),

c) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,

d) zadania inwestycyjne roczne,

e) limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia,

f) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,

g) dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,

h) dotacje podmiotowe, przedmiotowe, celowe,

i) przychody i rozchody budżetu,

j) kwotę planowanego deficytu lub planowanej nadwyżki wraz ze źródłem pokrycia deficytu lub przeznaczenia nadwyżki,

k) przychody i koszty Samorządowego Zakładu Budżetowego.


4. Projekt uchwały budżetowej może zawierać upoważnienie dla Burmistrza Miasta:
a) do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu,

b) do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,

c) do spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych,

d) do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

e) do dokonywania zmian w budżecie w zakresie określonym w ustawie o finansach publicznych,

f) inne upoważnienia dotyczące wykonania budżetu gminy.


5. Zapisy ujęte w projekcie uchwały budżetowej powinny być zgodne, w zakresie zadań/przedsięwzięć i kwot przewidzianych na dany rok budżetowy, z danymi wykazanymi w projekcie wieloletniej prognozy finansowej.
6. Burmistrz Miasta, w terminie 7 dni od daty przekazania projektu uchwały budżetowej Przewodniczącemu Rady Miasta, przekazuje podległym jednostkom informacje niezbędne do opracowania projektów ich planów finansowych.
7. Jednostki podległe opracowują projekty planów finansowych w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji określonej w ust. 6 nie później jednak niż do dnia 22 grudnia.

§ 4. 1. Przewodniczący Rady Miasta niezwłocznie przekazuje projekt budżetu wraz z uzasadnieniem do zaopiniowania przez stałe komisje Rady.
2. Komisje Rady w terminie do 8 grudnia odbywają posiedzenia, na których formułują na piśmie swoje opinie o projekcie uchwały budżetowej i najpóźniej w ciągu 2 dni przekazują je do Komisji Budżetowej.
3. Komisja proponująca wprowadzenie nowego wydatku lub zwiększenie wydatku przewidzianego w projekcie uchwały budżetowej zobowiązana jest do wskazania źródła finansowania.
4. Zmiany powodujące zmniejszenie dochodów lub zwiększenie wydatków i jednoczesne zwiększenie deficytu budżetu wymagają zgody Burmistrza Miasta.
5. Zbiorczą opinię o projekcie budżetu formułuje, na posiedzeniu z udziałem przewodniczących komisji stałych, Komisja Budżetu i Finansów po zapoznaniu się z opiniami poszczególnych komisji.
6. Pisemna opinia Komisji Budżetu i Finansów przedkładana jest niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 2 dni, Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
7. Burmistrz Miasta po zapoznaniu się ze zbiorczą opinią Komisji Budżetu i Finansów jak również z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej przedkłada Radzie Miasta uwzględnione wnioski w formie autopoprawki do projektu uchwały budżetowej. Nieuwzględnione w autopoprawce wnioski wymagają uzasadnienia Burmistrza Miasta. Autopoprawka do projektu budżetu zostanie przedstawiona Radnym nie później niż na 7 dni przed sesją budżetową.

§ 5. 1. Uchwałę budżetową Rada Miasta uchwala przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach do 31 stycznia roku budżetowego.
2. Do czasu uchwalenia uchwały budżetowej, nie później jednak niż do 31 stycznia roku budżetowego, podstawą gospodarki finansowej jest projekt uchwały budżetowej przedstawiony Radzie Miasta.
3. W terminie 21 dni od dnia uchwalenia uchwały budżetowej Burmistrz Miasta:
a) przekazuje podległym jednostkom informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu,

b) opracowuje plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przyjmując jako podstawę dla tego planu kwotę dotacji przyznanych na ten cel w danym roku budżetowym oraz wielkość dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.


4. Jednostki organizacyjne gminy dostosowują projekty planów do uchwały budżetowej.

§ 6. 1. Przy sporządzeniu projektu porządku obrad sesji Rady Miasta Sandomierza, na której będzie rozpatrywany projekt budżetu powinny być uwzględnione następujące punkty:
a) odczytanie projektu uchwały budżetowej oraz przedstawienie projektu uchwały przez Burmistrza lub osobę przez niego wyznaczoną,

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu,

c) przedstawienie informacji Burmistrza w sprawie wniosków nieuwzględnionych w projekcie uchwały budżetowej,

d) odczytanie opinii komisji stałych oraz ostatecznej opinii Komisji Budżetu i Finansów,

e) dyskusja nad projektem budżetu i wniesionymi poprawkami,

f) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.


§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 8. Traci moc uchwała Nr LXIII/812/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 sierpnia 2018 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Sandomierz.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr XLI/398/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-09-2021 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Sandomierz.pdf (239,89KB)

DOCXUzasadnienie XLI/398/2021.docx (6,16KB)

PDFUchwała Nr XLI-398-2021 - głosowanie.pdf (921,50KB)