Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLI/397/2021         Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-09-2021 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit g ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372),

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. z siedzibą w Sandomierzu o kwotę 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) poprzez utworzenie 200 (słownie: dwieście) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) każdy.
2. Nowo utworzone udziały obejmie w całości gmina Sandomierz i pokryje wkładem pieniężnym o wartości 100 000,00 zł.
3. Podniesienie kapitału zakładowego następuje w celu zapewnienia Spółce środków niezbędnych do realizacji zadania pn. „ Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulicy Stara Prochownia i ulicy Rolniczej w Sandomierzu ”.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PDFUchwała Nr XLI-397-2021 - głosowanie.pdf (924,41KB)


Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr XLI/397/2021         Rady Miasta Sandomierza z dnia 29-09-2021 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o..pdf (264,14KB)

DOCXUzasadnienie XLI/397/2021        .docx (6,32KB)