Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia 01-01-2001 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Sandomierz lub jej jednostkom organizacyjnym, określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionej do udzielania tych ulg

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. 2021.1372 ) oraz art.59 ust.1,2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2021.305) Rada Miasta Sandomierza uchwala co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Sandomierz lub jej jednostkom organizacyjnym, zwanych dalej wierzycielami wobec osób fizycznych, osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, zwanych dalej dłużnikami, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazuje się organ lub osoby uprawnione do udzielenia tych ulg.
§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) wierzycielu - rozumie się przez to Gminę Sandomierz oraz jej jednostki podległe;
2) dłużniku, zobowiązanym - rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej;
3) uldze - rozumie się przez to umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnych;
4) należności pieniężnej - rozumie się przez to wymagalną kwotę główną zobowiązań mających charakter cywilnoprawny wraz z odsetkami za zwłokę i kosztami dochodzenia tej należności (jako należności ubocznej) wg stanu na dzień podjęcia decyzji;
5) przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą. 6) organie uprawnionym – oznacza to organ wymieniony w § 9 uchwały;
7) kompletnym wniosku – oznacza to wniosek zawierający wszystkie dokumenty niezbędne do merytorycznego i ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy;

§ 3. 1. Wierzyciel, na pisemny wniosek zobowiązanego w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym, może:
1) odroczyć termin płatności należności lub rozłożyć zapłatę należności na raty,
2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległych należności wraz z odsetkami za zwłokę,
3) umorzyć w całości lub w części zaległe należności lub odsetki za zwłokę.

2. Umorzenie zaległych należności powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części w jakiej zostały umorzone zaległe należności.
3. Okres spłaty należności pieniężnych uzależniony jest od sytuacji finansowej dłużnika oraz wysokości zadłużenia.
4. Od należności pieniężnych, których termin zapłaty odroczono lub spłatę rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek ustawowych za zwłokę od dnia zawarcia porozumienia do dnia, który w porozumieniu został wyznaczony jako ostatni dzień spłaty.

§ 4. 1. Wierzyciel może udzielać przedsiębiorcom ulgi w spłacie zobowiązań określone w § 3 oraz w § 8 ust.1 pkt 5 , które:
1) nie stanowią pomocy publicznej;
2) stanowią pomoc de minimis albo pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie - w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa Unii Europejskiej dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis;

§ 5. 1. W przypadkach , w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną udzielanie jej następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r.o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz.U.2021.743), przepisami Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis ( Dz.U.UE.L.2013.352.1 ) , przepisami Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym ( Dz.Urz.UE L 352 z 24.12.2013,s.9, z późn.zm.) , przepisami Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 717/2014 z 27.06.2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz.Urz.UE L 190 z 28.06.2014,s.45, z późn.zm.).
2. Łączna wartość pomocy udzielanej przedsiębiorcy na podstawie niniejszej uchwały nie może przekroczyć dopuszczalnej pomocy, o której mowa w Rozporządzeniach wymienionych w ust. 1. :
3. W celu uzyskania pomocy de minimis przedsiębiorca jest zobowiązany do:
1) złożenia informacji na formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 ze zm.)
2) przedstawienia wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go latach, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

4. W celu uzyskania pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie przedsiębiorca jest zobowiązany do:
1) złożenia formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie zgodnym z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie ( Dz.U z 2010 r., Nr 121, poz.810 ze zm.)
2) przedstawienia wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go latach podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

§ 6. 1. Wniosek o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnych przypadających Gminie Sandomierz lub jej jednostkom organizacyjnym wraz z dokumentami na jego poparcie, dłużnik składa organowi, o którym mowa w § 9
2. Określony w § 9 organ dokonuje weryfikacji wniosku w zakresie jego kompletności.
3. Wniosek powinien zawierać w szczególności:
1) szczegółowe informacje dotyczące wystąpienia przesłanek uzasadniających udzielenie ulgi;
2) opis aktualnej sytuacji finansowej i rodzinnej dłużnika będącego osobą fizyczną lub opis sytuacji ekonomicznej dłużnika będącego osobą prawną,

4. W przypadku stwierdzenia, iż przedstawione dokumenty są niewystarczające, tzn. takie, na podstawie których nie można ustalić istnienia lub nieistnienia przesłanek do udzielenia ulgi, organ uprawniony wzywa dłużnika do ich uzupełnienia.
5. Nieuzupełnienie przez dłużnika wniosku w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia.

§ 7. 1. Należności będące przedmiotem ulgi stają się natychmiast wymagalne w przypadku, jeżeli:
1) dłużnik nie wywiązuje się z postanowień zawartych w porozumieniu;
2) zostanie ustalone; że dowody, na podstawie których organ uprawniony złożył oświadczenie o udzieleniu ulgi, okazały się fałszywe lub dłużnik wprowadził organ uprawniony w błąd co do okoliczności uzasadniających złożenie oświadczenia woli określonej treści.

§ 8. 1. Należności mogą być umarzane z urzędu w całości, jeżeli:
1) osoba fizyczna – zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000 zł;
2) osoba prawna – została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;
3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;
4) jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji,
5) zachodzi interes publiczny.

2. W przypadku gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, umorzenie należności może nastąpić w przypadku, gdy warunki umarzania są spełnione wobec wszystkich dłużników.
3. Umorzenie należności z urzędu następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli.

§ 9. 1. Do udzielania ulg w spłacie należności uprawnieni są:
a) Kierownicy jednostek organizacyjnych w zakresie prowadzonych zadań – po uzyskaniu opinii Głównego Księgowego jednostki organizacyjnej, jeżeli wartość nie przekracza kwoty 5.000 zł;

b) Burmistrz Miasta Sandomierza – po uzyskaniu opinii Skarbnika Gminy, jeżeli wartość należności przekracza kwotę 5.000 zł.


§ 10. W I kwartale każdego kolejnego roku kalendarzowego Burmistrz Miasta Sandomierz zobowiązany jest do złożenia Radzie Miasta informacji z realizacji niniejszej uchwały.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia. Niniejszą uchwałę stosuje się do dnia 31grudnia 2022 r.

 

UZASADNIENIE

DOCXUzasadnienie.docx (6,13KB)