Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Komisje rady miasta VIII kadencji

KOMISJA PRAWORZĄDNOŚCI

Przewodniczący: Marek Chruściel
Wiceprzewodnicząca:  Kazimiera Bednarska

Członkowie:
- Piotr Chojnacki
- Michał Guzin
- Marcin Świerkula

- Jerzy Żyła

Do zakresu działania komisji należą sprawy:

1. Bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego, ruchu drogowego i ochrony przeciwpożarowej.
2. Przepisów prawa miejscowego.
3. Zagrożeń i patologii społecznych.
4. Ogłaszania i przeprowadzania referendów.
5. Honorowego obywatelstwa miasta i innych wyróżnień.
6. Nazw ulic, placów publicznych, wznoszenia pomników i tablic pamiątkowych.


KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW

Przewodnicząca:  Mariola Stępień 
Wiceprzewodniczący:  Robert Kurosz

Członkowie:
- Marek Chruściel
- Ewa Gracz
- Andrzej Kalczewski
- Renata Kraska
- Sylwester Łatka
- Tomasz Malinowski
- Krzysztof Szatan

Do zakresu działania komisji należą sprawy:

1. Współtworzenia projektu budżetu na podstawie opinii i wniosków komisji Rady, stałych i nadzwyczajnych.
2. Formułowanie kwartalnych ocen realizacji budżetu.
3. Podatków i opłat lokalnych.
4. Opiniowanie zmian w budżecie.
5. Kontrola w ramach kompetencji Komisji.


KOMISJA NAUKI, OŚWIATY KULTURY I SPORTU

Przewodniczący:  Robert Kurosz                                                                                       
Wiceprzewodnicząca:  Ewa Gracz

Członkowie:
- Marek Chruściel
- Andrzej Lebida
- Marek Strugała
- Marcin Świerkula
- Jerzy Żyła

  Do zakresu działania komisji należą sprawy:

1. Tworzenie i upowszechnianie kultury, a zwłaszcza funkcjonowania ośrodków kultury na terenie miasta.
2. Szkolnictwa podstawowego, średniego i wyższego.
3. Kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży.
4. Funkcjonowania placówek oświatowo-wychowawczych.
5. Kultury fizycznej, sportu i rekreacji.


KOMISJA GOSPODARKI KOMUNALNEJ, HANDLU I USŁUG

Przewodniczący:  Andrzej Kalczewski
Wiceprzewodniczący:
  Jerzy Żyła

Członkowie:
- Piotr Chojnacki
- Marek Chruściel
- Jacek Dybus
- Michał Guzin
- Sylwester Łatka
- Janusz Poński
- Mariusz Prezgot
- Mariola Stępień
- Marek Strugała
- Krzysztof Szatan

Do zakresu działania komisji należą sprawy:

1. Infrastruktury miejskiej, a zwłaszcza:
- Dróg i komunikacji miejskiej,
- Urządzeń ciepłowniczych, wodnych i ściekowych, gazowych i elektrycznych.
2. Funkcjonowanie spółek komunalnych.
3. Organizacji handlu i usług.
4. Współdziałania z organizacjami samorządu rzemieślników i kupców.


KOMISJA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA


Przewodniczący:  Tomasz Malinowski
Wiceprzewodniczący:  Sylwester Łatka

Członkowie:
- Kazimiera Bednarska
- Andrzej Kalczewski
- Jacek Dybus
- Renata Kraska
- Andrzej Lebida
- Krzysztof Szatan
- Jerzy Żyła

Do zakresu działania komisji należą sprawy:
1. Planowania i zagospodarowania przestrzennego.
2. Gospodarka terenami.
3. Budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego i towarzyszącego.
4. Małej architektury.
5. Ochrony i gospodarowania zasobami i tworami przyrody.
6. Ochrona środowiska, a zwłaszcza:
- Zieleni miejskiej,
- Gospodarki odpadami,
- Edukacji ekologicznej.
7. Rolnictwa, gospodarki żywnościowej i ochrony roślin.
8. Przeznaczenia gruntów rolnych.
9. Zagospodarowania wspólnot gruntowych.
 

KOMISJA POLITYKI MIESZKANIOWEJ

Przewodnicząca:   Ewa Gracz

Wiceprzewodnicząca:  Kazimiera Bednarska

Członkowie:  
- Marek Chruściel
- Wojciech Czerwiec
- Michał Guzin
- Mariusz Prezgot
- Jerzy Żyła

Do zakresu działania komisji należą sprawy:

1. Gospodarka zasobami lokalowymi.
2. Kształtowania polityki mieszkaniowej ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa czynszowego i socjalnego.
3. Opiniowania wysokości stawek czynszu regulowanego.
4. Współpracy ze wspólnotami mieszkaniowymi.
5. Opracowania zasad przydziału mieszkań komunalnych.
6. Oceny warunków mieszkaniowych i bytowych osób ubiegających się o najem lokali mieszkalnych będących w mieszkaniowym zasobie gminy.
7. Proponowanie wyboru osób, z którymi umowy najmu winny być zawierane w pierwszej kolejności.
8. Rozpatrywanie uwag i zastrzeżeń zgłaszanych przez interesantów co do proponowanego wyboru osób, z którymi umowy najmu będą zawierane w pierwszej kolejności.


KOMISJA OPIEKI SPOŁECZNEJ, OCHRONY RODZINY I ZDROWIA

Przewodnicząca:  Kazimiera Bednarska                      
Wiceprzewodnicząca:  Mariola Stępień

Członkowie:
- Wojciech Czerwiec
- Ewa Gracz
- Andrzej Kalczewski
                                                                                                               

Do zakresu działania komisji należą sprawy:
1. Placówek służby zdrowia i pomocy społecznej.
2. Stanu sanitarno-higienicznego miasta.
3. Profilaktyka uzależnień.
4. Ochrona zdrowotna.
5. Poradnictwo, pomoc socjalna i wychowawcza rodzinie.
6. Opieka nad ludźmi niepełnosprawnymi.
7. Współdziałanie z Caritas D.S., DPS, ruchem AA, ośrodkami terapii zajęciowej.
 

KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, TURYSTYKI
I PROMOCJI MIASTA


Przewodniczący: Janusz Poński
Wiceprzewodniczący: Tomasz Malinowski

Członkowie:
- Wojciech Czerwiec
- Agnieszka Frańczak-Szczepanek
- Mariusz Prezgot

 

Do zakresu działania komisji należą sprawy:

1. Tworzenia i opiniowania planów przedsięwzięć gospodarczych.
2. Tworzenia i opiniowania długo- i średniookresowych prognoz i programów  rozwoju miasta.
3. Analiz potencjału gospodarczego.
4. Promocji miasta i polityki informacyjnej.
5. Rozwoju turystyki.


KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący:  Sylwester Łatka
Wiceprzewodnicząca: Agnieszka Frańczak-Szczepanek

Członkowie:
- Kazimiera Bednarska
- Marek Chruściel
- Ewa Gracz
- Renata Kraska
- Andrzej Lebida
- Tomasz Malinowski
- Mariusz Prezgot
- Mariola Stępień
- Marek Strugała
- Marcin Świerkula


Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej określa Statut Miasta.
(tekst Statutu Miasta w katalogu "Prawo Lokalne").

 

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

Przewodnicząca: Renata Kraska
Zastępca Przewodniczącego - Sylwester Łatka                                              

Członkowie:
- Kazimiera Bednarska