Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XL/393/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-08-2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin nadawania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc Uchwala Nr LXIV/848/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 19 września 2018 roku w sprawie regulaminu nadawania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza (Dz. U. Woj. Św. z 2018r., poz. 3742 z późn. zm.).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr XL/393/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-08-2021 w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza.pdf (392,10KB)

DOCXUzasadnienie XL/393/2021.docx (5,49KB)

PDFZalacznik1 XL/393/2021.pdf (156,46KB)

PDFgłosowanie XL-393-2021.pdf (918,14KB)