Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr 30/6/2021 z dnia 08 lipca 2021 r.

PROTOKÓŁ NR 30/6/2021

KOMISJA POLITYKI MIESZKANIOWEJ

posiedzenie w dniu 8 lipca 2021 r.

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Ewa Gracz – Przewodnicząca Komisji Polityki Mieszkaniowej.

Radni obecni, jak w załączonej liście obecności.

Radni nieobecni: Pan Marek Chruściel, Pan Jerzy Żyła.

Przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Sandomierzu:

Pani Barbara Rajkowska, Pani Teresa Pietryka, Pani Agnieszka Kukiełka- Bocheńska - Wydział Gospodarki Nieruchomościami (czyt.: GN).

Obecna:

Pani Z.W.*) - Mieszkanka Sandomierza.

Ad. 1.

Przewodnicząca Komisji powitała wszystkich obecnych na posiedzeniu, stwierdziła na podstawie listy obecności prawomocność obrad i otworzyła posiedzenie.

Wobec obecności Mieszkanki Sandomierza, radna Ewa Gracz udzieliła pierwszeństwa głosu. Pani Z.W.*) zapytała, ile wynosi zadłużenie czynszowe lokali socjalnych, komunalnych z zasobu Gminy Sandomierz? Jakie są konsekwencje wobec osób świadomie podpisujących umowę najmu względem powyższych lokali zalegających z czynszem?

Pani Teresa Pietryka odpowiedziała, że ogólne informacje można uzyskać w Wydziale Finansowym.

Radna Ewa Gracz odczytała zestawienie przygotowane przez Wydział GN na prośbę radnego Wojciecha Czerwca z dnia 27 maja br. w sprawie przydzielonych w ostatnich 3 latach lokali z zasobu Gminy Sandomierz pod względem uiszczania opłaty czynszowej.

Mieszkanka opuściła salę obrad.

Radny Andrzej Bolewski, zapytał czy gmina dysponuje wolnymi lokalami?

Pracownica Wydziału GN poinformowała o 5 wolnych lokalach.

Ad. 2.

Przewodnicząca odczytała porządek obrad wnioskodawców ubiegających się o przydział lokali mieszkalnych.

1.Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Ponowne rozpatrzenie wniosku Pani E.G.*) w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sandomierz. 

4.Ponowne rozpatrzenie wniosku Pani S.Z.*) w sprawie zamiany lokalu mieszkalnego na większy z zasobu Gminy Sandomierz. 

5.Ponowne rozpatrzenie wniosku Pani P.G.*) w sprawie zawarcia  umowy najmu lokalu mieszkalnego przy ul.(…)*).

6.Ponowne rozpatrzenie wniosku Pani K.R.*) w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul.(…)*).  

7.Ponowne rozpatrzenie wniosku Pana M.P.*) w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul.(…)*).  

8.Ponowne rozpatrzenie wniosku Pani T.Ś.*) w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu mieszkalnego przy ul.(…)*).  

9.Opiniowanie wniosku Pani J.P.*) w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sandomierz. 

10.Opiniowanie wniosku Pani A.C.*) w sprawie przydziału lokalu komunalnego z zasobu Gminy Sandomierz. 

11.Opiniowanie wniosku Pana M.L.*) w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sandomierz.

13.Opiniowanie wniosku Państwa A. i P.N.*) w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sandomierz.

14.Sprawy różne. Wnioski komisji.

15.Zamknięcie obrad.

Głosowano - 5 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się”.

Porządek obrad został przyjęty.

Ad. 3

Ponowne rozpatrzenie wniosku Pani E.G.*) w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sandomierz. 

Komisja po zapoznaniu się z dokumentacją wnioskodawczyni stwierdziła, że nie spełnia wymaganych kryteriów formalnych i dochodowych.

Głosowano- 0 „za”, 5 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.

Bez udziału w głosowaniu radnego Andrzeja Bolewskiego.

Ad.4

Ponowne rozpatrzenie wniosku Pani S.Z.*) w sprawie zamiany lokalu mieszkalnego na większy z zasobu Gminy Sandomierz.

         Członkowie komisji przeanalizowali złożony wniosek Mieszkanki jednak ze względu na nie spełnienia kryterium dochodowego - dokument został negatywnie zaopiniowany.

Głosowano- 0 „za”, 4 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się”.

Bez udziału w głosowaniu radnego Andrzeja Bolewskiego.

Ad.5

Ponowne rozpatrzenie wniosku Pani P.G.*) w sprawie zawarcia  umowy najmu lokalu mieszkalnego przy ul.(…)*).

Radna Ewa Gracz poinformowała o piśmie z dnia 14.06.2021 r. (stanowiącym uzupełnienie do przekazanych komisji dokumentów w dniu 12.05.2021 r.) w sprawie przyznania świadczenia rodzinnego na syna ujętego we wniosku do wspólnego zamieszkania z wnioskodawczynią.

Po szczegółowym zapoznaniu się z kompletem dokumentów komisja negatywnie zaopiniowała wniosek Mieszkanki.

Głosowano- 1 „za”, 3 „przeciw”, 2 „wstrzymujących się”.

Ad.6

Ponowne rozpatrzenie wniosku Pani K.R.*) w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul.(…)*).  

Członkowie komisji nie przegłosowali wniosku Pani K.R.*). Zgodnie uznali, iż najpierw musi zostać zawarta ugoda z dostawcami mediów (PGKiM, PEC) na spłatę zadłużenia. 

Ad.7

Ponowne rozpatrzenie wniosku Pana M.P.*) w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul.(…)*).

Przewodnicząca zapoznała członków komisji z dokumentacją Pana Marka Paska i poddała pod głosowanie. 

Głosowano- 5 „za”, 0”przeciw”, 1 „wstrzymujących się”.

Ad.8

Ponowne rozpatrzenie wniosku Pani T.Ś.*) w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu mieszkalnego przy ul.(…)*).  

         Radna Ewa Gracz przedstawiła wniosek mieszkanki. Wobec braku pytań przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 6 „za”- jednogłośnie.

Ad.9

Opiniowanie wniosku Pani J.P.*) w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sandomierz. 

Przewodnicząca zapoznała członków komisji z dokumentacją Pani J.P.*) i poddała pod głosowanie. 

Głosowano- 6 „za”- jednogłośnie.

Ad.10

Opiniowanie wniosku Pani A.C.*) w sprawie przydziału lokalu komunalnego z zasobu Gminy Sandomierz. 

Po przeanalizowaniu wniosku komisja uznała, iż Mieszkanka spełnia kryterium dochodowe określone w uchwale Nr XXVIII/321/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sandomierz.

Głosowano- 5 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się”.

Ad.11

Opiniowanie wniosku Pana M.L.*) w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sandomierz.

         Komisja Polityki Mieszkaniowej zdecydowała, aby wystąpić z pismem do Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu z prośbą zbadania sytuacji życiowej Mieszkańca.

Wniosek nie został rozpatrzony.

Ad.12

Opiniowanie wniosku Państwa A. i P.N.*) w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sandomierz.

Radna Ewa Gracz przedstawiła wniosek Państwa N.*). Wobec braku pytań przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 6 „za”- jednogłośnie.

Ad.13

Sprawy różne. Wnioski komisji.

Radny Wojciech Czerwiec zwrócił się do Pani Barbary Rajkowskiej
o wystąpienie z pismem do radcy prawnego w sprawie bezumownego korzystania z lokalu socjalnego/ komunalnego przez najemcę oraz podniesienie dodatkowo z tego tyt. wysokości czynszu. Naczelnik Wydziału GN przychyliła się do prośby.

Radny kontynuował, dopytując o sytuację lokalu po „burgerowni”?

Pani Barbara Rajkowska powiedziała, że zostanie ogłoszony kolejny przetarg na ww. lokal, ponieważ mimo obniżonej stawki za czynsz nikt nie przystąpił do podpisania umowy.

Z kolei, w przetargu na lokal po dawnej aptece na starówce zgłosił się najemca, ale nie podpisał jeszcze formalnie umowy.

Radna Kazimiera Bednarska poprosiła o wycięcie uschniętej wierzby na działkach znajdujących się na ul. Krukowskiej. Pani Barbara Rajkowska oznajmiła, że powyższa sprawa została skierowana do Wydziału Nadzoru Komunalnego.

Radny Mariusz Prezgot zasugerował, aby odliczyć zadłużenie osób nieżyjących w systemie.

Pani Barbara Rajkowska odpowiedziała, że Wydział GN będzie przeprowadzać powyższą weryfikację osób.

Ad. 14

Zamknięcie obrad.

Pani Ewa Gracz stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła posiedzenie komisji.

Przewodnicząca Komisji – Ewa Gracz

 

Protokołowała:

Marlena Lasek

Wydział Organizacyjny w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2020.2176 j.t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonał: Jacek Szkodziński – inspektor ds. informacji publicznej.