Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr 23/6/2021 z dnia 17 czerwca 2021 r.

Protokół Nr 23/6/2021

Komisja Praworządności

z dnia 17 czerwca 2021 roku

Godz. rozpoczęcia obrad: 12:00

Godz. zakończenia obrad: 12:50

Posiedzeniu przewodniczył radny Marek Chruściel – Przewodniczący Komisji Praworządności.

Ad. 1

Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Radny Marek Chruściel – przewodniczący komisji stwierdził quorum, obecnych na posiedzeniu jest 5 radnych i otworzył posiedzenie Komisji Praworządności.

Obecni jak w załączonej liście obecności.

Radna nieobecna: Agnieszka Frańczak-Szczepanek.

Zaproszeni goście:

  1. Aneta Przyłucka – Sekretarz Miasta Sandomierza;
  2. Radny Wojciech Czerwiec;
  3. Radny Andrzej Bolewski.

Ad. 2

Przyjęcie porządku obrad.

Radny Marek Chruściel – przewodniczący komisji przedstawił proponowany porządek obrad, jak niżej:

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Omówienie Raportu o stanie Gminy Sandomierza za 2020 rok;
  4. Wnioski komisji, sprawy różne.
  5. Zamknięcie obrad.

Następnie Marek Chruściel przewodniczący komisji poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag, co do przedstawionego projektu porządku obrad.

Uwag nie zgłoszono.

Następnie radny Marek Chruściel przewodniczący komisji poddał pod głosowanie projekt porządku obrad.

Wynik głosowania:

„za” – 5;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji stwierdził przyjęcie porządku obrad.

Ad. 3

Omówienie Raportu o stanie Gminy Sandomierza za 2020 rok;

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji otworzył dyskusję w tym punkcie porządku obrad.

Głosów w dyskusji nie było.

W związku z powyższym poddał raport pod głosowanie.

Wynik głosowania:

„za” – 5;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji stwierdził przyjęcie Raportu o stanie Gminy Sandomierza za 2020 rok.

Ad. 4

Sprawy różne, wnioski komisji.

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji poruszył temat nazwy ronda u zbiegu ulic Mickiewicza, Armii Krajowej i Wiejskiej. Dodał, że komisja zwróciła się do przewodniczącego rady  o zainicjonowanie debaty nad przyszłą nazwą. Powiedział, że pojawiły się dwie propozycje. Pierwsza Instytutu Pamięci Narodowej – „Sandomierskich Kolumbów” a druga mieszkanki Sandomierza Joanny Szymańskiej – „Bitwy pod Pielaszowem”.

Przewodniczący komisji dodał, że na środku ronda w ramach ozdoby będzie usytuowany obelisk z krzemienia pasiastego na stalowym stelażu. Ostateczną decyzje dot. nazwy ronda będzie podejmować rada miasta w drodze uchwały.

Radny Jerzy Żyła zaproponował by zorganizować spotkanie, które będzie poświęcone nazwie ronda, na którym obecni będą przedstawiciele różnych środowisk twórczych, instytucji proponujących nazwę oraz mieszkańcy. Radny podkreślił, że w tej sprawie powinna być jednogłośna decyzja rady. Nazwa ta ma łączyć a nie dzielić.

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji powiedział, że oficjalnie nikt nie proponował nazwy ronda - „Krzemień Pasiasty”.

Radny Marcin Świerkula powiedział, że nazwa „Sandomierskich Kolumbów” jest trafna biorąc pod uwagę, że w bliskim sąsiedztwie istnieje ronda „Sybiraków”. Dodał, że właściwym jest zainicjowanie szerokiej debaty nad przyszłą nazwą w poszczególnych komisjach rady.

Radny Andrzej Bolewski powiedział, że debata na temat przyszłej nazwy ronda musi odbywać się w szeroko rozumianej przestrzeni publicznej. Dodał, że warto w tym miejscu uruchomić ankietę internetową by mieszkańcy mogli się wypowiedzieć na ten temat lub zaproponować inne nazwy.

Na koniec radny powiedział, że warto rozważać taką nazwę, która będzie przypominać radosne, zwycięskie chwile w historii polskiego narodu a nie tylko tragiczne. Propozycja IPN – u to jedno a głos Naszych mieszkańców jest najważniejszy. Dodał, że jako radny będzie wsłuchiwał się w glosy mieszkańców i zastrzega sobie możliwość zawnioskowania i inną nazwę.

Radny Piotr Chojnacki powiedział, że Referat Kultury, Sportu i Promocji Urzędu Miejskiego powinien przygotować internetową ankietę dla mieszkańców dot. nazwy ronda. Dodał, że jako radny  z dotychczasowych nazw opowiada się za nazwą „Sandomierskich Kolumbów”.

Następnie radny Marek Chruściel przewodniczący komisji odczytał wniosek komisji z posiedzenia z dnia 20 maja 2021 roku, w którym była skierowana prośba o zainicjowanie debaty w komisjach stałych rady. 

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji przedstawił pismo Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „Sandomierz” z dnia 20 maja 2021 roku.

Radny Andrzej Bolewski powiedział, że w ostatnim czasie zostały zdemontowane 3 kamery w rejonie boiska „Orlik” i skateparku zlokalizowanego przy ul. Baczyńskiego, co negatywnie przedkłada się na bezpieczeństwo na tym terenie. Dodał, że spółdzielnia przekazała grunt na własność gminie celem budowy tych obiektów. Dodatkowo podpisała umowę z miastem na administrowanie tymi terenami.

Akty wandalizmu dokonywane są w porze nocnej, kiedy Straż Miejska nie pracuje. Zaznaczył, że w ciągu dnia jest dużo patroli służb porządkowych. Następnie radny podał przykłady niebezpiecznych zdarzeń. Dodał, że póki nie będzie nowego systemu monitoringu, który przewiduje aż 18 kamer na terenie osiedla, spółdzielnia jako administrator nie jest wstanie opiekować się tymi terenami. Podkreślił, również konieczność dokonania prac remontowych na skateparku, co wiąże się z kosztami.

Jako radny prosi o wsparcie komisji w celu rozwiązania zaistniałego problemu.

Rozgorzała dyskusja na ten temat.

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji sformułował pytanie: „Czy pismo spółdzielni jest początkiem tego, by miasto przejęło skatepark?”.

Radny Andrzej Bolewski powiedział, że: „Docelowo tak. Ja tego nie udźwignę tego wandalizmu, który tam się dzieje”. Następnie radny przypomniał historię przekazania terenu miastu pod budowę skateparku. 

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji powiedział, że stan techniczny skateparku jest w fatalnym stanie i wymaga natychmiastowego remontu. 

Radny Marcin Świerkula powiedział, że teren skateparku powinien wrócić pod nadzór miasta. Spółdzielnia mieszkaniowa nie jest przygotowana do administrowania tego typu obiektami.

Radny Andrzej Bolewski poprosił o interwencje, by miasto uruchomiło istniejące 3 kamery monitoringu.

Radny Wojciech Czerwiec poprosił radnego Andrzeja Bolewskiego, który wyraził zgodę na przekazanie członkom komisji, kserokopii umowy użyczenia tego terenu między spółdzielnią a miastem.  

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji przedstawił wniosek komisji, jak niżej:

„Zobligowanie Burmistrza Miasta do sprawdzenia stanu istniejących kamer monitorujących osiedle przy ul. Baczyńskiego wraz z rozpatrzeniem możliwości zwiększenia kontroli służb porządkowych czuwających nad bezpieczeństwem publicznym do czasu uruchomienia nowego monitoringu miejskiego na tym terenie”.

Następnie poddał wniosek pod głosowanie.

Wynik głosowania:

„za” – 5;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji stwierdził przyjęcie wniosku.

Ad. 5

Zamknięcie obrad.

Radny Marek Chruściel przewodniczący komisji stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie komisji.

Przewodniczący

Komisji Praworządności

Marek Chruściel

Protokołował:

Sebastian Rutyna

Inspektor

Wydział Organizacyjny

UM Sandomierz