Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja zbiorcza dotycząca problematyki petycji

Informacja zbiorcza dotycząca problematyki petycji, które wpłynęły do Urzędu Miejskiego w Sandomierzu w 2020 roku

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 870; dalej: ustawa o petycjach) w art. 2 ust. 3 stanowi: „Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania  w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji”. Zgodnie z § 16 Zarządzenia Nr 6/2020/IOD Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji kierowanych do Urzędu Miejskiego w Sandomierzu  Inspektor Ochrony Danych zobowiązany jest corocznie w terminie do dnia 30 czerwca opracować i umieścić na stronie internetowej urzędu zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim. Taki zapis prawa lokalnego jest wypełnieniem zobowiązania wynikającego z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym wypadku art. 14 ustawy o petycjach.  Zważając na fakt, iż o tym czy pismo jest petycją decyduje jego treść, nie zaś forma zewnętrzna, mając na względzie zacytowaną powyżej definicję normatywną „petycji” stwierdzić należy, iż w 2020 roku do Urzędu Miejskiego w Sandomierzu sześć pism o takim charakterze:

  1. petycja złożona przez Pana A. F.* w sprawie budowy przystanku kolejowego na terenie osiedla przy ul. Baczyńskiego w Sandomierzu,  
  2. petycja złożona przez Słuchaczy Sandomierskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w sprawie wsparcia finansowego i lokalowego sandomierskiej Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,
  3. petycja złożona przez Panią R. S.* w sprawie zmiany przepisów prawa miejscowego i wprowadzenia lokalnej tarczy antykryzysowej,
  4. petycja złożona przez właścicieli posesji przy ul. Księcia Henryka Sandomierskiego w sprawie rozbudowy sieci kanalizacyjnej przy ul. Księcia Henryka Sandomierskiego,
  5. petycja złożona przez Pana M. R.* w sprawie wykonania przez niezależną instytucję audytu poprawności gospodarki finansowej realizowanej przez Gminę Sandomierz,
  6. petycja złożona przez Panią J. N.* w sprawie utworzenia na terenie Sandomierza dziennego Domu Opieki dla Seniorów.

Spośród wszystkich wskazanych powyżej petycji, tylko jedna z nich – petycja Pani R. S.* – została w części załatwiona w drodze uchwały Rady Miasta Sandomierza (uchwała nr XXIII/280/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie petycji Pani R.S. w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenia lokalnej „tarczy antykryzysowej”)), natomiast w części była przekazana do rozpatrzenia Burmistrzowi Sandomierza. Powodem takiej decyzji sandomierskich radnych był fakt, iż w petycji wysunięto postulat umorzenia i odroczenia opłaty podatku od nieruchomości. Jak czytamy natomiast w uzasadnieniu do tejże uchwały: „(…) podmiotem legitymowanym do decydowania w kwestii odroczenia płatności lub umorzenia podatku od nieruchomości jest organ podatkowy, który działa na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym. Ordynacja podatkowa w art. 13 § 1 plt. 1) stanowi natomiast, iż przez organ podatkowy należy rozumieć wójta, burmistrza lub prezydenta miasta”. Na decyzję Rady Miasta Sandomierza w w/w przedmiocie wpływ miał zatem określony stan prawny.

W pozostałych przypadkach przedmiotem podnoszonych postulatów były zagadnienia z zakresu inwestycji (utworzenie przystanku kolejowego, rozbudowa sieci kanalizacyjnej), gospodarki nieruchomościami (wsparcie lokalowe filii UJK w Sandomierzu, utworzenie Domu Opieki dla Seniora), czy też gospodarki finansowej (wsparcie finansowe filii UJK w Sandomierzu, audyt finansowy gminy).

Poniżej zestawienie tabelaryczne systematyzujące informacje dotyczące petycji za rok 2020. 

DOCXPetycje - zestawienie tabelaryczne za 2020.docx (18,67KB)
 

* Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2176) i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonała Magdalena Żukowska, Inspektor Ochrony Danych Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.