Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr 23/5/2021 z dnia 25 maja 2021 r.

Protokół Nr 23/5/2021

Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia

w dniu  25 maja 2021 rok

Zdalnemu posiedzeniu przewodniczyła Pani Kazimiera Bednarska- Przewodnicząca Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia.

Obecni, jak w załączonej liście obecności.

Radny nieobecny: Pan Wojciech Czerwiec.

Zaproszeni:

Pan Janusz Stasiak- Zastępca Burmistrza,

Pan Piotr Wójtowicz- Naczelnik Wydziału Rozwoju , Promocji i Inwestycji (czyt.: RPI),

Pani Aleksandra Zbyradowska – Pracownik Wieloosobowego Stanowiska ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych.

Ad. 1

Radna Kazimiera Bednarska stwierdziła quorum i otworzyła zdalne posiedzenie komisji.

Ad. 2

Zastępca Przewodniczącej komisji przedstawiła projekt porządku obrad:

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Rocznego programu współpracy Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku.
  4. Sprawy różne, wnioski komisji.
  5. Zamknięcie obrad.

Głosowano - 4 „za” – jednogłośnie.

Ad.3
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Rocznego programu współpracy Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku.

Przewodnicząca komisji poprosiła o omówienie powyższego projektu uchwały Pana Piotra Wójtowicza, który rzetelnie przedstawił dokument.

Naczelnik Wydziału RPI poinformował, że w dniu 31 maja br. odbędzie się spotkanie na Zamku Królewskim w sprawie SKS „Wisła” Sandomierz dot.  funkcjonowania w przyszłości.

Radna Kazimiera Bednarska zwróciła uwagę na błąd interpunkcyjny w § 1 ww. uchwały.

Wobec braku uwag radna Kazimiera Bednarska przystąpiła do głosowania.

Głosowano - 4 „za”- jednogłośnie.

Opinia pozytywna.

Ad.4

Sprawy różne, wnioski komisji.

Przewodnicząca komisji odczytała pismo skierowane do komisji przez  Prezesa Zarządu Spółdzielni Budownictwa Mieszkalnego „Sandomierz”- Pana Andrzeja Bolewskiego w sprawie rozpoczęcia procedury przekazania nieruchomości budowlanej nieczynnej wymiennikowni ciepła Gminie Sandomierz w celu realizacji inwestycji Dziennego Domu Opieki.

Pan Piotr Wójtowicz przypomniał, że 6 radnych zwróciło się z propozycją do Urzędu Miejskiego o utworzenie „Domu Pobytu Dziennego” dla seniorów.
W dniu 4 maja br. została przeprowadzona wizja lokalna budynku przy ul. Baczyńskiego 2 w Sandomierzu. Samorząd, po przeprowadzeniu analizy budynku i możliwości rozbudowy, remontu oraz dostępnych środków w ramach rządowego programu „Senior+” w wysokości 400.000 zł na rozbudowę i remont budynku oraz do 200.000 zł na jego wyposażenie przychylnie odniósł się do prośby wnioskodawców.

Spółdzielnia zaoferowała również pomoc w finansowaniu projektu technicznego. Warunkiem przystąpienia do ww. programu jest wymóg posiadania własności budynku, który spółdzielnia ma przekazać gminie.

Pan Piotr Wójtowicz dodał, że kolejny nabór do Programu „Senior+” odbędzie się jesienią. Naczelnik Wydziału RPI podziękował radnym za zaangażowanie i złożoną propozycję.

Radna Kazimiera Bednarska nawiązała do posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, podczas którego zawnioskowano o utworzenie „Domów Pobytu Seniora” po obu stronach Sandomierza. Mówczyni podziękowała Panu Piotrowi Wójtowiczowi za chęć współpracy oraz zapał.

Ad.6
Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Komisji stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła zdalne posiedzenie komisji.

Kazimiera Bednarska - Przewodnicząca Komisji

 

Protokołowała:

Marlena Lasek

Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu