Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr 28/4/2021 z dnia 27 maja 2021 r.

PROTOKÓŁ NR 28/4/2021

KOMISJA POLITYKI MIESZKANIOWEJ

posiedzenie w dniu 27 maja 2021 r.

 

Zdalnemu posiedzeniu przewodniczyła Pani Ewa Gracz – Przewodnicząca Komisji Polityki Mieszkaniowej.

Radni obecni, jak w załączonej liście obecności.

Radni nieobecni: Pan Andrzej Bolewski, Pan Marek Chruściel.

Przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Sandomierzu:

Pan Janusz Stasiak- Zastępca Burmistrza,

Pani Barbara Rajkowska, Pani Edyta Sobieraj, Pani Teresa Pietryka,
Pani Agnieszka Bocheńska- Kukiełka- Wydział Gospodarki Nieruchomościami (czyt.: GN),

Pan Piotr Wójtowicz- Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji i Inwestycji (czyt.: RPI).

Obecni:

Państwo A. i Ł.P.*)- Mieszkańcy Sandomierza.

Ad. 1.

Przewodnicząca Komisji, Pani Ewa Gracz, powitała wszystkich obecnych na posiedzeniu, stwierdziła na podstawie listy obecności prawomocność obrad i otworzyła zdalne posiedzenie.

Ad. 2.

Przewodnicząca odczytała porządek obrad.

1.Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

  1. Ponowne omówienie punktu z planu pracy komisji pt. „Analizowanie
    i opiniowanie działań związanych z polityką mieszkaniową miasta.
  2. Sprawy różne. Wnioski komisji.
  3. Zamknięcie obrad.

Głosowano - 6 „za”- jednogłośnie.

Porządek obrad został przyjęty.

Przewodnicząca komisji z powodu obecności Państwa P.*) udzieliła pierwszeństwa wypowiedzi.

Pani A.P.*) przedstawiła trudną sytuację zdrowotną syna B.*), którego leczenie jest kosztowne i wynosi 9 milionów złotych. Mieszkańcy zwrócili się o pomoc w znalezieniu mieszkania.

Radny Jerzy Żyła powiedział, że Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” art. 12 ust.2 pkt. 4 mówi o zabezpieczeniu szczególnych potrzeb w tym mieszkaniowych. W zasobach komunalnych gminy znajduje się mieszkanie na ul. Podole w Sandomierzu, które spełniałoby wymóg metrażowy. Jednak stan techniczny lokalu wymaga generalnego remontu, a to się wiąże z kosztami.

Mieszkanka zasugerowała, aby sprawdzić również inną lokalizację mieszkania pod adresem Kościuszki 1 w Sandomierzu.

Pan Piotr Wójtowicz oszacował, że koszt remontu lokalu będzie sięgał ok. 200.000 zł. Wymienił zakres prac jakie mogłyby zostać wykonane przez Wydział Promocji, Rozwoju i Inwestycji (kosztorys niezbędnych prac remontowych oraz ich zakres).  Mówca dodał, że należałoby rozpocząć zbiórkę publiczną, aby przeznaczyć fundusze na remont, a także poszukać zewnętrznych sponsorów.

Radny Wojciech Czerwiec oznajmił, że podczas obrad komisji nie zostanie podjęta ostateczna decyzja, które mieszkanie Państwo P.*) otrzymają. Mówca zwrócił się do Mieszkańców, aby pozostali w stałym kontakcie z merytorycznym Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami oraz Wydziałem Rozwoju, Promocji i Inwestycji Urzędu Miejskiego.

Ad.3

Ponowne omówienie punktu z planu pracy komisji pt. „Analizowanie i opiniowanie działań związanych z polityką mieszkaniową miasta”.

Przewodnicząca komisji przypomniała, że pracownik biura Rady drogą elektroniczną przesłał do członków komisji: Uchwałę Nr XXVIII/321/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sandomierz, Uchwałę Nr XXV/276/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miejskiej Sandomierz na lata 2016-2021 oraz Uchwałę Nr XLIX/662/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miejskiej Sandomierz na lata 2016-2021.

Wobec powyższego, radna Ewa Gracz zapytała o pytania, propozycje, uwagi, zmiany do otrzymanych dokumentów. 

Radny Wojciech Czerwiec zapytał o maksymalną stawkę czynszu za m2 lokalu komunalnego?

Pani Barbara Rajkowska odpowiedziała, że obecnie powyższa stawka wynosi 4,84 zł/m2. Niektóre mieszkania mają zastosowane zniżki np. ze względu na ciemną kuchnię lub obniżenie sufitów. Od 1 lipca br. stawka opłaty za czynsz została podniesiona o wskaźnik inflacji do 5,00 zł.

Radny kontynuował, dodając, że polityka mieszkaniowa miasta powinna być zweryfikowana pod kątem odzyskiwania zadłużenia czynszowego z lokali wchodzących w skład mienia komunalnego poprzez weryfikacje dochodów. Radny Jerzy Żyła powiedział, że powinna zostać przeprowadzona weryfikacja dochodów z ostatnich trzech miesięcy wszystkich najemców gminnych lokali. Stawka za czynsz powinna zostać podwyższona. Osoby, które ze względu na niskie dochody nie będą w stanie płacić zwiększonej kwoty ponownie będą musiały złożyć wniosek o zastosowanie wobec nich ulgi
w postaci czynszu proporcjonalnego do dochodów. 

Radny Wojciech Czerwiec zwrócił się do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami o sporządzenie przydzielonych w ostatnich 3 latach lokali z zasobu Gminy Sandomierz pod względem uiszczenia opłaty czynszowej przez najemców.

Obrady opuściła radna Kazimiera Bednarska.

Radna Ewa Gracz poprosiła pracowników ww. wydziału o udostępnienie opinii radcy prawnego w sprawie przekształcenia umów lokali, które stanowi odpowiedź na lutowe obrady komisji.

Pani Barbara Rajkowska przedstawiła propozycję zmiany w Uchwale Nr XXVIII/321/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sandomierz w Rozdziale 2 § 2, ust. 1 i 2 :

„Oddanie w najem lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony na rzecz osób, których średni dochód na jednego członka rodziny z ostatnich trzech miesięcy nie przekroczył:

- dla gospodarstwa jednoosobowego:

od 121% (1513,56 zł) – 200 % (2501,76 zł)

- dla gospodarstwa wieloosobowego:

Od 80% (1000,70 zł) – 120 % (1501,06 zł).

Oddanie w najem lokalu socjalnego na czas nieoznaczony na rzecz osób, których średni dochód na jednego członka rodziny z ostatnich trzech miesięcy nie przekroczył:

- dla gospodarstwa jednoosobowego:

od 80% (1000,70 zł) – 120 % (1501,06 zł)

- dla gospodarstwa wieloosobowego:

od 50% (625,44 zł) – 80 % (1000,70 zł).”

Z powodu braku quorum, powyższa propozycja zostanie poddana pod głosowanie na kolejnym posiedzeniu Komisji Polityki Mieszkaniowej. 

Ad.4

Sprawy różne. Wnioski komisji.

Radna Ewa Gracz sformułowała następujący wniosek o udzielenie pozytywnej opinii dla Państwa A. i Ł.P.*) w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sandomierz ze względu na bardzo trudną sytuację zdrowotną dziecka.

Głosowano – 6 „za”- jednogłośnie.

Ad. 5

Zamknięcie obrad.

Pani Ewa Gracz stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła zdalne posiedzenie komisji.

Przewodnicząca Komisji – Ewa Gracz

 

Protokołowała:

Marlena Lasek

Wydział Organizacyjny w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2020.2176 j.t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonał: Jacek Szkodziński – inspektor ds. informacji publicznej.