Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr 27/3/2021 z dnia 12 maja 2021 r.

PROTOKÓŁ NR 27/3/2021

KOMISJA POLITYKI MIESZKANIOWEJ

posiedzenie w dniu 12 maja 2021 r.

Zdalnemu posiedzeniu przewodniczyła Pani Ewa Gracz – Przewodnicząca Komisji Polityki Mieszkaniowej.

Radni obecni, jak w załączonej liście obecności.

Radni nieobecni: Pani Kazimiera Bednarska, Pan Wojciech Czerwiec.

Przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Sandomierzu:

Pani Barbara Rajkowska, Pani Edyta Sobieraj- Wydział Gospodarki Nieruchomościami (czyt.: GN),

Pani Agnieszka Lubańska- Referat Opłat, Podatków i Windykacji (czyt.: ROPW),

Pan Piotr Wójtowicz- Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji i Inwestycji,

Pani Adrianna Wójcik- Pracownica Wieloosobowego Stanowiska ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych,

Ad. 1.

Przewodnicząca Komisji, Pani Ewa Gracz, powitała wszystkich obecnych na posiedzeniu, stwierdziła na podstawie listy obecności prawomocność obrad i otworzyła zdalne posiedzenie.

Ad. 2.

Przewodnicząca odczytała porządek obrad zachowując zasady ochrony danych osobowych wnioskodawców ubiegających się o przydział lokali mieszkalnych.

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie informacji z Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego
  w zakresie windykacji w I kwartale 2021 r. (stan zadłużenia na lokalach socjalnych, komunalnych i użytkowych).
 4. Omówienie punktu z planu pracy komisji pt. „Analizowanie
  i opiniowanie działań związanych z polityką mieszkaniową miasta oraz monitorowanie działań dot. budowy budynku wielorodzinnego”.
 5. Opiniowanie wniosku Pani A.G.*) w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sandomierz. 
 6. Opiniowanie wniosku Pana M.S.*) w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sandomierz.
 7. Opiniowanie wniosku Pana B.B.*) w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sandomierz.
 8. Opiniowanie wniosku Pani E.G.*) w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sandomierz. 
 9. Opiniowanie wniosku Pani M.R.*) w sprawie zamiany lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sandomierz. 
 10. Opiniowanie wniosku Pani S.Z.*) w sprawie zamiany lokalu mieszkalnego na większy z zasobu Gminy Sandomierz. 
 11. Opiniowanie wniosku Pani P.G.*) w sprawie zawarcia  umowy najmu lokalu mieszkalnego przy ul. T. Króla 8/20.
 12. Opiniowanie wniosku Pani K.R.*) w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Trześniowskiej 46/26.  
 13. Opiniowanie wniosku Pana M.P.*) w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Trześniowskiej 46/5.  
 14. Opiniowanie wniosku Pani T.Ś.*) w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu mieszkalnego przy ul. Trześniowskiej 46A/6.  
 15. Sprawy różne. Wnioski komisji.
 16. Zamknięcie obrad.

Głosowano- 5 „za”- jednogłośnie.

Bez udziału w głosowaniu radnego Andrzeja Bolewskiego.

Porządek obrad został przyjęty.

Ad. 3

Przyjęcie informacji z Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w zakresie windykacji w I. kwartale 2021 r. (stan zadłużenia na lokalach socjalnych, komunalnych i użytkowych).

Przewodnicząca komisji poprosiła o wypowiedź Panią Agnieszkę Lubańską w celu przedstawienia zaległości czynszowych za I. kwartał 2021 r.

Pracownica Wydziału Finansowego kolejno wymieniła stan zadłużenia na 31.03.2021 r.:

- za lokale komunalne- 1.891.408,83 zł,

- za lokale socjalne – 201.940,39 zł,

- za lokale użytkowe – 301.815,77 zł.

Na obrady komisji dołączył radny Andrzej Bolewski.

Radny Marek Chruściel zapytał, ilu dłużnikom zostały wypowiedziane umowy najmu?

Pani Edyta Sobieraj oznajmiła, że wszystkie dotychczas zwolnione lokale socjalne będą przeznaczone do wykonania sądowych wyroków eksmisyjnych, których jest 28.

Ad.4

Omówienie punktu z planu pracy komisji pt. „Analizowanie i opiniowanie działań związanych z polityką mieszkaniową miasta oraz monitorowanie działań dot. budowy budynku wielorodzinnego”.

Pan Piotr Wójtowicz poinformował, że uczestniczył w negocjacjach dot. wniosku  w sprawie przyznania pieniędzy w wysokości ok. 340.000 zł na projekt „Technologie informacyjne” – wyposażenie szkół podstawowych.

Umowa powinna zostać podpisana w maju.

Gmina Sandomierz złożyła wniosek o udzielenie wsparcia na utworzenie lokali mieszkalnych z tzw. funduszu dopłat prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Wniosek został złożony w dniu 12 kwietnia br. na kwotę 3.448.490,67 zł brutto i czeka na ocenę przez dwóch ekspertów. Wkład własny gminy wynosi 690.000 zł, wysokość dofinansowania - 80 %. Przewidywana data zakończenia realizacji przedsięwzięcia przypada na 2022 rok.

W powyższym budynku wielorodzinnym na ul. Lubelskiej będzie mieściło się 27 mieszkań.

Radny Andrzej Bolewski zaproponował, aby rozważyć ponowną sprzedaż mieszkań z zasobów gminy usytuowanych w blokach komunalnych za rozsądną kwotę.

Ad.5

Opiniowanie wniosku Pani A.G.*) w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sandomierz. 

Radna Ewa Gracz poprosiła o przedstawienie złożonych dokumentów przez  wnioskodawczynię Panią Edytę Sobieraj. Zdaniem pracownicy Wydziału GN mieszkanka spełnia wszystkie kryteria, aby starać się o lokal komunalny.

Głosowano- 6 „za”- jednogłośnie.

Opinia pozytywna.

Ad. 6

Opiniowanie wniosku Pana M.S.*) w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sandomierz.

Przewodnicząca komisji zwróciła się do Wydziału GN z pytaniem, czy mieszkaniec spełnia wymogi wynikające z Uchwały Nr XXVIII/321/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sandomierz?

Radni Jerzy Żyła i Marek Chruściel stwierdzili, iż rodzina posiada zbyt wysokie dochody przypadające na jednego członka rodziny.

Pani Edyta Sobieraj odpowiedziała, że Pan M.S.*) spełnia kryterium dochodowe.

Przewodnicząca komisji przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 2 „za”, 0 „przeciw”, 4 „wstrzymujących się”.

Opinia pozytywna.

Ad.7

Opiniowanie wniosku Pana B.B.*) w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sandomierz.

Przewodnicząca komisji zapoznała członków z dokumentacją złożoną przez mieszkańca. Wobec braku uwag radna Ewa Gracz przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 5 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.

Bez udziału w głosowaniu radnego Andrzeja Bolewskiego.

Opinia pozytywna.

Ad.8

Opiniowanie wniosku Pani E.G.*) w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sandomierz. 

Pani Edyta Sobieraj oznajmiła, że złożone dokumenty mieszkanki nie spełniają kryteriów pozwalających ubiegać się o lokum socjalne/komunalne.

Pracownica Wydziału GN zobligowała się przesłać do biura Rady Miasta obowiązujący „Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miejskiej na lata 2016- 2021”, aby członkowie komisji mogli przygotować propozycje zmian w jego zapisie.

Mówczyni przypomniała, że „dla gospodarstwa wieloosobowego wysokość dochodu nie przekracza kwoty od 101% (1293,39 zł) do 150% (1876,32 zł) najniższej emerytury w dacie złożenia wniosku i przed zawarciem umowy najmu.”

Radni: Jerzy Żyła, Marek Chruściel, Andrzej Bolewski uznali, że należy zmienić/obniżyć progi kryterium dochodowego dla gospodarstwa jednoosobowego, wieloosobowego lokali mieszkalnych oraz socjalnych.

Radny Jerzy Żyła sformułował wniosek z prośbą o zorganizowanie merytorycznej komisji poświęconej zasadom przydziału lokalu z zasobu Gminy Sandomierz na podstawie średniego miesięcznego dochodu, na jednego członka rodziny. Radni w trakcie dyskusji stwierdzili, że należy ponownie poddać pod rozważenie obowiązujące progi dochodowe.

Głosowanie- 6 „za”- jednogłośnie.

Radna Ewa Gracz oznajmiła, że kolejne posiedzenie komisji odbędzie się 27 maja br. o godz. 12.00 w formie wideokonferencji.

Członkowie komisji zgodnie uznali, aby wniosek pozostawić bez rozpatrzenia do czasu zmian zapisów w uchwale.

Wniosek nierozpatrzony.

Ad.9

Opiniowanie wniosku Pani M.R.*) w sprawie zamiany lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Sandomierz.

Przewodnicząca komisji poprosiła o omówienie powyższego wniosku Panią Edytę Sobieraj, która powiadomiła, że dokumenty spełniają wymogi wynikające z uchwały. 

Radna Ewa Gracz wobec braku pytań i uwag przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 5 „za”- jednogłośnie.

Bez udziału w głosowaniu radnego Marka Chruściela.

Ad.10

Opiniowanie wniosku Pani S.Z.*) w sprawie zamiany lokalu mieszkalnego na większy z zasobu Gminy Sandomierz.

Pani Edyta Sobieraj przedstawiła sytuację życiową Pani S.Z.*). Mieszkanka nie spełnia kryterium dochodowego określonego w uchwale.

Członkowie komisji zgodnie uznali, aby wniosek pozostawić bez rozpatrzenia do czasu zmian zapisów w uchwale.

Wniosek nierozpatrzony.

Ad.11

Opiniowanie wniosku Pani P.G.*) w sprawie zawarcia  umowy najmu lokalu mieszkalnego przy ul.(…)*).

Członkowie komisji zgodnie uznali, aby wniosek pozostawić bez rozpatrzenia do czasu zmian zapisów w uchwale.

Wniosek nierozpatrzony.

Do obrad komisji dołączył radny Marek Chruściel.

Ad.12

Opiniowanie wniosku Pani K.R.*) w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. (…)*).  

Członkowie komisji zgodnie uznali, aby wniosek pozostawić bez rozpatrzenia do czasu zmian zapisów w uchwale.

Wniosek nierozpatrzony.

Ad.13

Opiniowanie wniosku Pana M.P.*) w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. (…)*).

Członkowie komisji zgodnie uznali, aby wniosek pozostawić bez rozpatrzenia do czasu zmian zapisów w uchwale.

Wniosek nierozpatrzony.

Ad.14

Opiniowanie wniosku Pani T.Ś.*) w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu mieszkalnego przy ul. (..)*).  

Członkowie komisji zgodnie uznali, aby wniosek pozostawić bez rozpatrzenia do czasu zmian zapisów w uchwale.

Wniosek nierozpatrzony.

Ad.15

Sprawy różne. Wnioski komisji.

Bez udziału w obradach radnych Jerzego Żyły oraz Marka Chruściela.

Radna Ewa Gracz zapoznała członków komisji z pismami skierowanymi do komisji:

- znak: ZGM/724/2021 z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie zadłużeń z tyt. dostawy wody i odprowadzania ścieków w latach 2018-2020 z lokali komunalnych, socjalnych i użytkowych oraz we Wspólnotach Mieszkaniowych.

- znak: PEC/DW/92/2021 z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie zadłużenia po wymaganym terminie płatności z tytułu opłat za energię cieplną  wobec PEC nie objęte nakazami sądowymi najemców mieszkań komunalnych, lokali użytkowych, wspólnot mieszkaniowych w zasobach Gminy Sandomierz
w latach 2018- 2020.

- pismo z dnia 16 marca 2021 r. Pani Z.P.*) w sprawie zakłócania spokoju przez sąsiadów,

- znak: ROPiW.3162.3.2021.MH z dnia 9 marca 2021r. w sprawie procesu windykacji należności jaki stosowany jest w Urzędzie Miejskim,

- znak: ROPiW.3162.4.2021.MH z dnia 9 marca 2021r. w sprawie zadłużenia najemców na mieszkaniach komunalnych, socjalnych i użytkowych z zasobu Gminy Sandomierz w latach 2018-2021 pod względem opłat czynszowych
w rozbiciu na poszczególne budynki.

Radny Andrzej Bolewski poprosił o uczestnictwo radcy prawnego na każdej Komisji Polityki Mieszkaniowej.

Mówca zapytał, czy Gmina Sandomierz może przekazać prowadzenie windykacji należności czynszowych zarządcy lokalami – Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu?

Radny Mariusz Prezgot poparł wypowiedź swojego przedmówcy. Zapytał, dlaczego czynsz po dawnej „burgerowni” na Starym Mieście jest nadal tak wysoki 87 zł/m2 ?

Pani Barbara Rajkowska odpowiedziała, że lokal został odzyskany w lutym br.  Obecnie trwa przygotowanie zarządzenia zmieniającego z niższą stawką za wynajem. Później ponownie zostanie ogłoszony przetarg.

Ad. 16

Zamknięcie obrad.

Pani Ewa Gracz stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła zdalne posiedzenie komisji.

Przewodnicząca Komisji – Ewa Gracz

Protokołowała:

Marlena Lasek

Wydział Organizacyjny w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu

 

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2020.2176 j.t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonał: Jacek Szkodziński – inspektor ds. informacji publicznej.