Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXV/367/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28-04-2021 w sprawie rozpatrzenia pisma mieszkańców osiedla przy ulicy Mickiewicza w Sandomierzudotyczącego zarzutu bezczynności wobec Burmistrza Miasta Sandomierza

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz § 109 c Statutu Miasta Sandomierza uchwalonego Uchwałą Nr X/80/2011 z dnia 26 sierpnia 2011 roku (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2011 r. nr 249, poz. 2875 z późn. zm.) Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu pisma mieszkańców osiedla przy ulicy Mickiewicza w Sandomierzu z dnia 12.02.2021 r. zatytułowanego jako „Skarga", podnoszącego wobec Burmistrza Sandomierza zarzut bezczynności i niezaangażowania się w postępowanie o udzielenie pozwolenia na budowę pawilonu handlowego z instalacjami wewnętrznymi wraz z realizacją niezbędnej infrastruktury technicznej i pylonów reklamowych oraz rozbiórkę istniejących obiektów budowlanych na działkach nr ewid. 159/8, 159/33, 179/5, 176/13 przy ulicy Mickiewicza, obręb 0004 Sandomierz Poscaleniowy stwierdza się, że nie może być ono uznane za skargę w rozumieniu przepisów KPA i pozostawia się je bez rozpoznania. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Sandomierza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec


 

UZASADNIENIE

DOCXUzasadnienie XXXV/367/2021.docx (8,92KB)

PDFUchwała Nr XXXV-367-2021 - głosowanie.pdf (246,07KB)