Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXV/363/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28-04-2021 w sprawie szóstej aktualizacji i przyjęcia do realizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Sandomierza z perspektywą na lata 2021-2023"

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1,3,7 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.) Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do realizacji „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Sandomierza z perspektywą na lata 2021-2023” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, będący szóstą aktualizacją „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Sandomierza” przyjętego Uchwałą Nr XXIX/321/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 17 sierpnia 2016r.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr VI/72/2019 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 marca 2019r. w sprawie piątej aktualizacji i przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Sandomierza”
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec


 

UZASADNIENIE

DOCXUzasadnienie XXXV/363/2021.docx (7,09KB)

PDFZalacznik1 XXXV/363/2021.pdf (3,38MB)

PDFUchwała Nr XXXV-363-2021 - głosowanie.pdf (239,20KB)