Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Treść zapytań i wyjaśnienia zapisów treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 14.01.2021

Sandomierz, 14.01.2021 r.

Zamawiający:

Gmina Sandomierz

Plac Poniatowskiego 3

27-600 Sandomierz

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Sandomierz wraz z jednostkami organizacyjnymi, Część I:Ubezpieczenie majątku, osób i odpowiedzialności cywilnej Gminy Sandomierz wraz z jednostkami organizacyjnymi,

1.Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej  z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia, w tym z tytułu administrowania drogami

2.Ubezpieczenie mienia w systemie wszystkich ryzyk

3.Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk

4.Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Część II: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Sandomierz i jednostek organizacyjnych , postępowanie znak sprawy:  RZP.271.1.13.2020.JPA.

 

Treść zapytań i wyjaśnienia zapisów treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zw. dalej ustawą PZP, Zamawiający przekazuje wszystkim Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu treść pytań i odpowiedzi oraz dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w następujący sposób: 

Dotyczy CZĘŚCI I Zamówienia: Ubezpieczenie majątku, osób i odpowiedzialności cywilnej Gminy Sandomierz wraz z jednostkami organizacyjnymi

 

Pytanie 1. „Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych – prosimy o wprowadzenie limitu w klauzuli 5.000.000,00 PLN lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.”

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje treść Klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych, która otrzymuje następujące brzmienie: Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że: Ochroną ubezpieczeniową zostaje objęty sprzęt elektroniczny, środki trwałe i wyposażenie oraz nakłady powodujące wzrost wartości zgłoszonego do ubezpieczenia mienia, w którego posiadanie Ubezpieczony wszedł w okresie od 28.10.2020 r. do 28.02.2021 r. (tj. po zebraniu danych do ubezpieczenia i jednocześnie przed początkiem okresu ubezpieczenia wynikającego z SIWZ). Ochrona ubezpieczeniowa dla ww. mienia rozpoczyna się od początku okresu ubezpieczenia. Zgłoszenie przedmiotowego mienia do Ubezpieczyciela nastąpi w terminie trzech miesięcy od początku okresu ubezpieczenia.

Rozliczenie przedmiotowej klauzuli nastąpi w ciągu 30 dni od dostarczenia wykazów ww. mienia. Limit wspólny dla ww. mienia: 5.000.000 PLN.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Zmiany treści SIWZ są wiążące dla Wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu oferty. Załącznikami do niniejszych wyjaśnień są:

  • AKTUALIZACJA 3_Rozdział II SIWZ – Szczegółowe warunki zamówienia wraz z opisem przedmiotu zamówienia - dot. części I Zamówienia

Zamawiający dołącza dokumenty po zmianach z dn. 14.01.2021 r. (dot. Rozdział II SIWZ – Szczegółowe warunki zamówienia wraz z opisem przedmiotu zamówienia – dot. części I Zamówienia) na stronie internetowej Zamawiającego.

DOCAKTUALIZACJA 3_Rozdział II_Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia_Informacje dot. Część I Zamówienia.doc
DOCformat. AKTUALIZACJA 3_Rozdział II_Szczeg. opis przedm. zamów_Informacje dot. Część.doc
DOCXformat. Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ z dn. 14.01.2021.docx
PDFTreść zapytań i wyjaśnienia treści SIWZ. Zmiana treści SIWZ 14.01.2021.pdf