Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 93/2021/SK z dnia 6 kwietnia 2021 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E  N R 93/2021/SK

B U R M I S T R Z A   M I A S T A    S A N D O M I E R Z A

z dnia 6 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Na podstawie art. 257 pkt 3 , art. 259 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.  Dz.U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 11 pkt 1 uchwały nr XXIX/325/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021 r.

Burmistrz Miasta Sandomierza zarządza, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się wydatki w budżecie gminy:

Dz. 750 rozdz. 75075 § 4170 o kwotę 3 000,00 zł

Dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 o kwotę 80 000,00 zł

RAZEM: 83 000,00 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

§ 2. Zwiększa się wydatki w budżecie gminy:

Dz. 750 rozdz. 75075 § 4300 o kwotę 83 000,00 zł

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Sandomierza.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Sandomierza

Marcin Marzec
 

UZASADNIENIE

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych poprzez:

zmniejszenie planu wydatków:

w dziale 750 (Administracja publiczna) w rozdziale 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) w paragrafie: 4170 (Wynagrodzenia bezosobowe) – o kwotę 3.000,00 zł;

w dziale 758 (Różne rozliczenia) w rozdziale 75818 (Rezerwy ogólne)
w paragrafie 4810 (Rezerwy) – o kwotę 80.000,00 zł;

zwiększenie planu wydatków:

w dziale 750 (Administracja publiczna) w rozdziale 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) w paragrafie 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 83.000,00 zł,  celem zabezpieczenia środków finansowych na wydatki związane z promocją miasta Sandomierza w zakresie reklamy przedsezonowej, która zachęci mieszkańców do odwiedzenia miasta po wygaszeniu rządowych obostrzeń oraz koniecznością wdrożenia założeń wynikających z opracowanego dokumentu pn. „Strategia Marki Sandomierza”, który stanowi narzędzie do realizacji przez samorząd celów rozwojowych miasta w obszarach turystyki, kultury i gospodarki.