Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Analiza zbiorcza oraz informacja dotyczącą problematyki skarg

 

Analiza zbiorcza oraz informacja dotyczącą problematyki skarg, które wpłynęły do Urzędu Miejskiego w Sandomierzu w 2020 roku

Kwestie proceduralne dotyczące rozpatrywania pism o charakterze skargowym reguluje ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. tekst jedn. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.; dalej: KPA), której art. 227 stwierdza, iż „przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw”. Mając na uwadze tę quasi–definicję skargi, w roku 2020 do Urzędu Miejskiego w Sandomierzu wpłynęło 5 pism, które zostały zakwalifikowane jako skarga administracyjna. Trzy spośród nich rozpatrywane były przez Burmistrza Sandomierza, natomiast dwie pozostałe zostały rozpatrzone i załatwione w drodze uchwał Rady Miasta Sandomierza. O właściwości poszczególnych organów do rozpatrzenia i załatwienia skargi decydował ich przedmiot. Burmistrz Sandomierza jako zwierzchnik i reprezentant pracodawcy (Urzędu Miejskiego       w Sandomierzu) rozpatrzył, a następnie zajął stanowisko w sprawie skarg dotyczących: pracownika jednego z wydziałów Urzędu Miejskiego w Sandomierzu (sprawa  sposobu ustalenia lokalizacji stoiska handlowego w obrębie Starego Miasta w celu wydania decyzji      o zajęciu pasa drogowego), działania sandomierskiej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także stosowanych w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu procedur dotyczących przyznawania dotacji celowych na realizację zadań z zakresu pożytku publicznego. Rada Miasta Sandomierza natomiast zgodnie ze swoją właściwością, za przedmiot pracy powzięła dwie skargi dotyczące działań Burmistrza Sandomierza,                   tj.: bezczynności w przedmiocie odzyskania prawa własności gminy do nieruchomości znajdującej się w Sandomierzu przy ulicy Opatowskiej oraz niewłaściwej zdaniem skarżącego realizacji zadań własnych gminy. Poniżej w tabelarycznym zestawieniu zostały ujęte szczegółowe (tj. przedmiotu, terminu i sposób załatwienia) informacje dotyczące wszystkich skarg, które wpłynęły do Urzędu Miejskiego w Sandomierzu w 2020 r. Przypomnieć należy, iż rada gminy będąc organem kolegialnym, podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał. Rada Miasta Sandomierza uchwaliła zatem dwa akty określające jej stanowisko wobec skarg dotyczących Burmistrza Miasta Sandomierza, przy czym jedna ze skarg przedłożona została przez anonimowego skarżącego, stąd też w myśl ścisłej litery prawa została pozostawiona bez rozpoznania.

Tabelaryczne zestawienie skarg, które wpłynęły do Urzędu Miejskiego w Sandomierzu w 2020 r.

 

 

Lp.

 

 

Data wpływu

 

Imię i nazwisko skarżącego (nazwa instytucji, organu)

 

 

Adres skarżącego

 

 

Przedmiot skargi

 

Sposób załatwienia

 

Termin załatwienia

 

Uwagi

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

1.

14.01.2020

………………

……………………..

Bezczynność Burmistrza Sandomierza                           w przedmiocie odzyskania prawa własności nieruchomości znajdującej się                w Sandomierzu przy     ul. Opatowskiej 3

Uchwała Rady Miasta Sandomierza Nr XIX/230/2020       z dnia 18.03.2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani R. P.-K.

18.03.2020 r.

W dniu 26.05.2020 r. skarżąca przedłożyła pismo „Skarga na niegospodarność, zły zarząd mieniem komunalnym                       i bezczynność Burmistrza”, które uchwałą Nr XXVI/306/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 28 października 2020 r. w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi Pani R. P.-K. na działania Burmistrza Miasta Sandomierza, zostało pozostawione bez rozpoznania jako nie wnoszące nowych okoliczności w sprawie. Rada Miasta Sandomierza powołała się na art. 239 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. tekst jedn. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.), w myśl którego w przypadku ponowienia skargi uznanej za bezzasadną bez wskazania nowych okoliczności, organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko. Skarga została pozostawiona bez rozpoznania.  

2.

17.02.2020

…………….

…………………..

 

 Skarga w przedmiocie procedury konkursowej określającej w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu zasady przyznawania dotacji celowych na realizację zadań z zakresu pożytku publicznego

Pismo Burmistrza Sandomierza znak SSZ.520.3.2020.AKRO z dnia 10.03.2020 r.

12.03.2020 r.

-

3.

3.06.2020

anonim

-

Na działania Burmistrza Miasta Sandomierza w zakresie m.in. niewłaściwej realizacji zadań własnych gminy

Uchwała Nr XXIII/281/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi na działania Burmistrza Miasta Sandomierza

26.08.2020 r.

-

4.

9.06.2020

……………

………………..

Skarga na pracownika Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, Pana …………... w przedmiocie ustalenia w obrębie Starego Miasta lokalizacji dla stoiska handlowego należącego do skarżącego 

Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi znak IOD.1510.2.2020.MZU z dnia 19.06.2020 r.

19.06.2020 r.

-

5.

19.06.2020

…………

………………….

Skarga na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi znak IOD.1510.3.2020.MZU z dnia 06.07.2020 r. 

06.07.2020 r.

-