Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 70/2024/SK z dnia 15 kwietnia 2024 r.

Zarządzenie Nr 70/2024/SK
BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 15 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.  Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)  zarządzam,
co następuje:

§ 1. 

1. Zwiększa się dochody w budżecie gminy:

Dz. 750 Rozdz. 75011 § 2010  o kwotę

32 287,00 zł

2. Zwiększa się wydatki w budżecie gminy:

Dz. 750 Rozdz. 75011 § 4010  o kwotę

27 128,33 zł

Dz. 750 Rozdz. 75011 § 4110  o kwotę

4 663,35 zł

Dz. 750 Rozdz. 75011 § 4120  o kwotę

495,32 zł

RAZEM:

32 287,00 zł

§ 2. Załącznik Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w  2024 r.” otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia”.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Sandomierza.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Sandomierza
Marcin Marzec


Uzasadnienie

Na podstawie art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późń. zm.) oraz w związku z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.1.2024  z dnia 19 lutego 2024 roku ustalającą budżet Wojewody Świętokrzyskiego na 2024 rok dokonuje się zwiększenia dotacji na realizację zadań w dziale 750 (Administracja publiczna)
w rozdziale 75011 (Urzędy wojewódzkie) na podstawie dokumentu
z procentowym podziałem dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami:

  1. Zwiększenie planu  dochodów  (zadania zlecone):

Zadanie: „Kontrole wykonywania zadań obronnych w sektorze pozamilitarnym [11.4.2.5]” kwota 3.091,00 z:ł

Dz.750 Rozdz.75011 § 2010 o kwotę  3.091,00 zł.

Zadanie: „Finansowanie , nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń [16.1.4.6]” kwota 2.196,00 zł:

Dz.750 Rozdz.75011 § 2010 o kwotę  2.196,00 zł.

Zadanie: „Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej- dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego [16.1.1.2]”  kwota 27.000,00 zł:

Dz.750 Rozdz.75011 § 2010 o kwotę  27.000,00 zł.

  1. Zwiększenie planu wydatków (zadania zlecone):

Zadanie: „Kontrole wykonywania zadań obronnych w sektorze pozamilitarnym [11.4.2.5]” kwota 3.091,00 zł:

Dz.750 Rozdz.75011 § 4010 o kwotę  2.583,59 zł

Dz.750 Rozdz.75011 § 4110 o kwotę     644,11 zł

Dz.750 Rozdz.75011 § 4120 o kwotę      63,30 zł.

Zadanie: „Finansowanie , nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń [16.1.4.6]” kwota 2.196,00 zł:

Dz.750 Rozdz.75011 § 4010 o kwotę   1.835,50 zł

Dz.750 Rozdz.75011 § 4110 o kwotę     315,52 zł

Dz.750 Rozdz.75011 § 4120 o kwotę      44,98 zł.

Zadanie: „Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej- dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego [16.1.1.2]”  kwota 27.000,00 zł:

Dz.750 Rozdz.75011 § 4010 o kwotę   22.709,24 zł

Dz.750 Rozdz.75011 § 4110 o kwotę     3.903,72 zł

Dz.750 Rozdz.75011 § 4120 o kwotę        387,04 zł.

PDFZarządzenie Nr 70 2024 SK.pdf (690,24KB)