Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 64/2024/SK z dnia 11 kwietnia 2024 r.

Zarządzenie Nr 64/2024/SK
BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 11 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.  Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)  zarządzam,
co następuje:

§ 1. 

1. Zwiększa się dochody w budżecie gminy:

Dz. 751 Rozdz. 75109 § 2010  o kwotę

97 763,00 zł

2. Zwiększa się wydatki w budżecie gminy:

Dz. 751 Rozdz. 75109 § 3030  o kwotę

56 800,00 zł

Dz. 751 Rozdz. 75109 § 4010  o kwotę

11 100,00 zł

Dz. 751 Rozdz. 75109 § 4110  o kwotę

2 871,00 zł

Dz. 751 Rozdz. 75109 § 4120  o kwotę

410,00 zł

Dz. 751 Rozdz. 75109 § 4170  o kwotę

8 000,00 zł

Dz. 751 Rozdz. 75109 § 4210  o kwotę

9 000,00 zł

Dz. 751 Rozdz. 75109 § 4300  o kwotę

9 582,00 zł

RAZEM:

97 763,00 zł

§ 2. Załącznik Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w  2024 r.” otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Sandomierza.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz Sandomierza
Marcin Marzec


Uzasadnienie

Zwiększenie dochodów i wydatków w budżecie gminy wynika z informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach Znak: DKC.804.12.2024
z dnia 10 kwietnia 2024 roku o kwocie dotacji przeznaczonej na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2024 roku (II tura - wydatki bez diet dla mężów zaufania). Dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa na zadania związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych - ponowne głosowanie: Dział 751 (Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa),

Rozdział  75109 (Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie),

§ 2010 (Dotacje celowe przekazane z budżetu na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom/związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/ ustawami).

PDFZarządzenie Nr 64 2024 SK.pdf (611,55KB)