Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie Nr 76/3/2024 z dnia 27 marca 2024 roku

Sprawozdanie Nr 76/3/2024

Komisja Budżetu i Finansów

Posiedzenie z dnia 27 marca 2024 roku- Ratusz

Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 13 ust.1 Załącznika Nr 6 Statutu Miasta Sandomierza podjętego Uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia
27 października 2021 roku.

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Mariola Stępień- Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów.

Obecni, jak w załączonej liście obecności.

Radni nieobecni: Pan Robert Kurosz, Pan Marek Chruściel, Pani Renata Kraska, Pan Krzysztof Szatan.

Zaproszeni:

Pani Barbara Grębowiec- Skarbnik Sandomierza,

Pan Krzysztof Kwieciński- Pracownik Referatu Techniczno- Inwestycyjnego (czyt.: TI),

Obecny:

Pan Wojciech Czerwiec- Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza.

Ad. 1

Pani Mariola Stępień stwierdziła quorum i otworzyła posiedzenie komisji.

Ad. 2                                        

Przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie ww. projekt porządku obrad.

1.Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok.

4.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację zadania pn. „Poprawa warunków obsługi i rozwoju planowanych spójnych funkcjonalnie terenów inwestycyjnych w Sandomierzu poprzez modernizację i budowę infrastruktury”.

5.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1738T ulica Armii Krajowej w Sandomierzu”.

6.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2024-2043.

7.Sprawy różne. Wnioski komisji.

8.Zamknięcie obrad.

Radna Mariola Stępień zaproponowała zmianę porządku obrad poprzez dodanie punktu nr 4 „Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2024 rok (uchwała dodatkowa).”  Tym samym, numeracja kolejnych punktów ulegnie zmianie. Wobec powyższego, zwróciła się do członków komisji o  przegłosowanie porządku obrad z uwzględnionym dodatkowym projektem uchwały.

1.Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok.

4.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok (uchwała wprowadzana).

5.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację zadania pn. „Poprawa warunków obsługi i rozwoju planowanych spójnych funkcjonalnie terenów inwestycyjnych w Sandomierzu poprzez modernizację i budowę infrastruktury”.

6.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1738T ulica Armii Krajowej w Sandomierzu”.

7.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2024-2043.

8.Sprawy różne. Wnioski komisji.

9.Zamknięcie obrad.

Głosowano- 5 „za”- jednogłośnie.

Ad.3

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok.

Radna Mariola Stępień poprosiła skarbnika Sandomierza o omówienie zmian w budżecie na 2024 rok.

Radny Tomasz Malinowski poprosił o uwzględnienie podczas realizacji zadania pt. „Modernizacja ulicy Księcia Henryka Sandomierskiego” pozostałe domy zlokalizowane na ul. Salve Regina bez kanalizacji sanitarnej.

Przewodnicząca komisji przystąpiła do głosowania wobec braku pytań i uwag.

Głosowano- 5 „za”- jednogłośnie.

Ad.4

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok (uchwała wprowadzana).

Radna Mariola Stępień ponownie poprosiła Skarbnika Sandomierza o zreferowanie zmian w budżecie gminy ze względu na otrzymane dofinansowanie zewnętrzne na poszczególne zadania.

Pani Barbara Grębowiec powiadomiła, że Gmina Sandomierz otrzymała dotację celową w wysokości 474.000,00 zł na dwa zadania:

1.utworzenie Dziennego Domu Senior+ przy ul. Koseły 3 (2023-2024)
w ramach programu wieloletniego SENIOR+ na lata 2021-2025,

2.modernizację kompleksu sportowego „Moje Boisko- Orlik 2012” na
ul. Baczyńskiego w Sandomierzu w ramach programu Modernizacji Kompleksów Sportowych „Moje Boisko- Orlik 2012- Edycja 2023”.  

Wśród radnych rozgorzała dyskusja związana z lokalizacją drugiego domu dla seniorów po lewej stronie miasta oraz oświetleniem boisk szkolnych
w godzinach wieczornych.

Wobec braku uwag przewodnicząca komisji przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 5 „za”- jednogłośnie.

Ad.5

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację zadania pn. „Poprawa warunków obsługi i rozwoju planowanych spójnych funkcjonalnie terenów inwestycyjnych w Sandomierzu poprzez modernizację i budowę infrastruktury”.

Radna Mariola Stępień ponownie poprosiła Panią Barbarę Grębowiec o zreferowanie projektu uchwały.

Wobec braku uwag przewodnicząca komisji przystąpiła do głosowania.

Głosowano- 5 „za”- jednogłośnie.

Ad.6

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1738T ulica Armii Krajowej w Sandomierzu”.

Radna Mariola Stępień udzieliła głosu Pani Barbarze Grębowiec o zreferowanie projektu uchwały.

Wobec braku uwag radna Mariola Stępień przystąpiła do głosowania.

Głosowano-  5 „za”- jednogłośnie.

Ad.7

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2024- 2043.

Skarbnik Sandomierza powiadomiła o autopoprawce burmistrza ze względu na zwiększenie dochodów o 474.000,00 zł i wydatków o 850.000,00 zł na dwa zadania omówione w pkt. 4 porządku obrad, a także załącznika Nr 1 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia
w 2024 roku”.

Wobec braku uwag radna Mariola Stępień przystąpiła do głosowania projektu uchwały z uwzględnieniem autopoprawki burmistrza.

Głosowano-  5 „za”- jednogłośnie.

Ad.8

Sprawy różne. Wnioski komisji.

Brak wniosków.

Członkowie komisji poruszyli temat złego stanu technicznego nowo wybudowanego budynku mieszkalnego na ul. Lubelskiej, o którym alarmowali mieszkańcy, a także potrzeby przeprowadzenia kontroli stanu ul. Rokitek ze względu na widoczne ubytki w jezdni.

Z powodu ostatniego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów VIII kadencji Rady Miasta Sandomierza, przewodnicząca komisji podziękowała członkom komisji i pracownikom Urzędu Miejskiego za czynny udział 
w obradach i merytoryczne dyskusje.

Ad.9

Zamknięcie obrad.

Pani Mariola Stępień podziękowała wszystkim zgromadzonym za udział
w dyskusji. Stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła posiedzenie komisji.

Mariola Stępień- Przewodnicząca Komisji

Protokołowała:
Podinspektor
Marlena Lasek                        
Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu