Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie Nr 39/2/2024 z dnia 20 marca 2024 roku

Sprawozdanie Nr 39/2/2024

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji

Posiedzenie w dniu 20 marca 2024 roku - Ratusz

Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 13 ust.1 Załącznika Nr 6 Statutu Miasta Sandomierza podjętego Uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia
27 października 2021 roku.

Posiedzeniu przewodniczył Pan Janusz Poński - Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji.

Obecni, jak w załączonej liście obecności.

Radni nieobecni: Pan Wojciech Czerwiec, Pani Agnieszka Frańczak- Szczepanek.

Zaproszeni:

Pan Janusz Stasiak- Zastępca Burmistrza,

Pan Krzysztof Kwieciński- Kierownik Referatu Techniczno- Inwestycyjnego (czyt.: TI),

Pan Piotr Wójtowicz- Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji i Inwestycji (czyt.:RPI),

Pani Katarzyna Knap- Sawicka- Kierownik Referatu Promocji, Sportu i Turystyki (czyt.: KPSIT).

Ad. 1

Pan Janusz Poński stwierdził quorum i otworzył posiedzenie komisji.

Ad. 2

1.Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu rozwoju sieci drogowej Gminy Sandomierz i planu finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich na lata 2024-2030.

4.Omówienie przygotowań miasta do sezonu turystycznego w 2024 roku - miejski kalendarz imprez i wydarzeń  (punkt z planu pracy komisji).

5.Sprawy różne. Wnioski komisji.

6.Zamknięcie obrad.

Głosowano- 3 „za”- jednogłośnie.

Porządek obrad został przyjęty.

Ad.3

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu rozwoju sieci drogowej Gminy Sandomierz i planu finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich na lata 2024-2030.

Przewodniczący komisji udzielił głosu Panu Krzysztofowi Kwiecińskiemu w celu omówienia uzasadnienia do projektu uchwały przygotowanego na najbliższą sesję Rady Miasta Sandomierza. Naczelnik Referatu TI oznajmił, że ww. plan rozwoju sieci drogowej gminy wynika z treści ustawy o samorządzie gminnym (art.18 ust.2 pkt 6 i art.7 ust.1 pkt 2) i może zostać zaktualizowany o nowe zadania ze względu na ogólny charakter zapisu. Mówca dodał, że 
w przypadku pojawienia się ewentualnych możliwości pozyskania środków zewnętrznych na inne inwestycje drogowe niż te, które zostały wymienione w planie możliwe jest wprowadzenie zmian i wpisanie innych ulic do przebudowy, rozbudowy, budowy i remontu.

Zastępca Burmistrza oświadczył, że w przedłożonym wykazie brak jest zadań związanych z wystąpieniem ewentualnych klęsk żywiołowych.

Radny Janusz Poński zwrócił uwagę na słuszność opracowania ww. dokumentacji, która wskazuje kolejność realizacji inwestycji drogowych wraz z planem na ich finansowanie. 

Przewodniczący komisji wobec braku uwag przystąpił do głosowania projektu uchwały.

Głosowano- 3 „za”- jednogłośnie.  

Ad.4

Omówienie przygotowań miasta do sezonu turystycznego w 2024 roku - miejski kalendarz imprez i wydarzeń  (punkt z planu pracy komisji).

Radny Janusz Poński poprosił Panią Katarzynę Knap- Sawicką o przedłożenie syntetycznej informacji nt. miejskiego kalendarza wydarzeń na 2024 rok (Załącznik do sprawozdania).

Członkowie komisji zwrócili uwagę na potrzebę wykonania remontu płyty Rynku na Starym Mieście, która zapobiegnie notorycznemu zalewaniu Podziemnej Trasy Turystycznej oraz zwiększenia środków z budżetu gminy na promocję miasta.  

Radny Wojciech Czerwiec zapytał o współpracę miasta z Muzeum Diecezjalnym oraz Muzeum Zamkowym.

Ad.5

Sprawy różne. Wnioski komisji.

Przewodniczący komisji powiadomił o pisemnej odpowiedzi na wnioski z poprzedniej komisji znak: UA.6724.1.13.2024  z dnia 12.03.2024 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z konserwatorem ochrony zabytków w celu  dokonania weryfikacji ew. przeznaczenia  terenu, na którym zlokalizowany jest stadion miejski. Ponadto radny Janusz Poński dodał, że należałoby określić możliwości zagospodarowania terenu i spróbować zrealizować inwestycję  w ramach partnerstwa publiczno- prywatnego.

Z powodu ostatniego posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji VIII kadencji Rady Miasta Sandomierza, przewodniczący komisji podziękował członkom komisji i pracownikom Urzędu Miejskiego za czynny udział  w obradach i merytoryczne dyskusje.

Ad.6

Zamknięcie obrad.

Pan Janusz Poński podziękował wszystkim zgromadzonym za udział
w dyskusji.  Stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie komisji.

Janusz Poński – Przewodniczący Komisji


Protokołowała:
Marlena Lasek
Podinspektor
Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu