Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie Nr 38/1/2024 z dnia 23 lutego 2024 roku

Sprawozdanie Nr 38/1/2024

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji

Posiedzenie w dniu 23 lutego 2024 roku

Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 13 ust.1 Załącznika Nr 6 Statutu Miasta Sandomierza podjętego Uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia
27 października 2021 roku.

Posiedzeniu przewodniczył Pan Janusz Poński - Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji.

Obecni, jak w załączonej liście obecności.

Nieobecna: radna Agnieszka Frańczak- Szczepanek.

Zaproszeni:

Pan Janusz Stasiak- Zastępca Burmistrza,

Pani Angelika Kędzierska- Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego (czyt.: NK),

Pan Krzysztof Kwieciński- Kierownik Referatu Techniczno- Inwestycyjnego (czyt.: TI).

Ad. 1

Pan Janusz Poński stwierdził quorum i otworzył posiedzenie komisji.

Ad. 2

1.Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Opiniowanie projektu uchwały w sprawie współdziałania Miasta Sandomierza z innymi gminami w zakresie zadania publicznego dotyczącego opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Czwórmiasta 2034+.

4.Omówienie punktu z planu pracy komisji na 2024 rok pt.: „Podsumowanie zadań inwestycyjnych bieżącej kadencji samorządu”.

5.Sprawy różne. Wnioski komisji.

6.Zamknięcie obrad.

Głosowano- 4 „za”- jednogłośnie.

Porządek obrad został przyjęty.

Ad.3

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie współdziałania Miasta Sandomierza z innymi gminami w zakresie zadania publicznego dotyczącego opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Czwórmiasta 2034+.

Przewodniczący komisji udzielił głosu Pani Angelice Kędzierskiej w celu omówienia uzasadnienia do projektu uchwały przygotowanego na najbliższą sesję Rady Miasta Sandomierza. Naczelnik Wydziału NK szczegółowo zreferowała formę współdziałania w zakresie zadania publicznego Sandomierza z gminami Inicjatywy Czwórmiasto: Tarnobrzeg (lider), Nisko, Stalowa Wola oraz gminami obszaru funkcjonalnego Inicjatywy: Baranów Sandomierski, Bojanów, Dwikozy, Gorzyce, Grębów, Nowa Dęba, Jarocin, Jeżowe, Obrazów, Pysznica, Radomyśl nad Sanem, Rudnik nad Sanem, Samborzec, Ulanów, Wilczyce, Zaklików, Zaleszany w zakresie opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. Mówczyni dodała, że program pilotażowy przewiduje dla trzech podmiotów, w tym Sandomierza, całkowicie bezpłatne przygotowanie dokumentacji technicznej. Prace nad projektem zostaną zakończone do 31 maja 2025 r.

Wśród radnych rozgorzała dyskusja na temat celu niniejszego współdziałania gmin oraz usprawnienia systemu transportu lądowego i wodnego.

Radny Wojciech Czerwiec poruszył kwestie braku konsekwencji gminy przy nawiązaniu współpracy z wyższymi uczelniami w mieście, braku wystarczających funduszy na utworzenie nowych linii autobusowych przy współpracy z sąsiednimi gminami. 

Pani Angelika Kędzierska podkreśliła fakt, że wspomniany dokument strategiczny nie rodzi skutków finansowych dla gminy.  Plan  ma na celu wypracowanie spójnej koncepcji systemu transportowego wraz z wyznaczeniem kierunków działań i kreowania przyszłej współpracy dla zrównoważonego rozwoju w dziedzinie mobilności. Posłużyć może także do pozyskiwania funduszy unijnych każdej ze stron porozumienia.

Radny Janusz Poński dodał, że należy pochylić się nad możliwością utworzenia wspólnego planu ze względu na dużą szansę rozwoju dla miasta i stworzenia w przyszłości sieci połączeń komunikacyjnych, międzygminnych.

Przewodniczący komisji wobec braku pytań przystąpił do głosowania projektu uchwały.

Głosowano- 3 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się”.

Ad.4

Omówienie punktu z planu pracy komisji na 2024 rok pt.: „Podsumowanie zadań inwestycyjnych bieżącej kadencji samorządu”.

Radny Janusz Poński poprosił Pana Krzysztofa Kwiecińskiego o przedłożenie syntetycznego podsumowania wykonanych inwestycji miejskich w latach 2019-2024. Przewodniczący komisji zwrócił się z prośbą o sporządzenie tabeli z pisemnym zestawieniem inwestycji w podziale na różne dofinansowania zewnętrzne. Informacja będzie stanowić załącznik do niniejszego sprawozdania z posiedzenia komisji.

Wśród radnych rozgorzała dyskusja związana ze stanem technicznym miejskiego stadionu na ul. Koseły. Radni uznali, że należy poczekać na decyzję Premiera w kwestii wyrażenia zgody na przesunięcie środków finansowych
w wysokości 12.000.000 zł z zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj” pn. budowa ul. Okrzei w Sandomierzu na remont i modernizację miejskiego stadionu na ul. Koseły lub zburzenie i budowę od podstaw nowego obiektu. Radny Janusz Poński poddał pod rozwagę podjęcie działań przez burmistrza na utworzenie Centralnych Ośrodków Sportowych (czyt.: COS) tj. w Spale czy w Ustrzykach Dolnych. Budowa COS nie tylko wpłynęłaby na rozwój sportu, ale także na infrastrukturę hotelową, komunikacyjną, wygenerowałaby nowe miejsca pracy.

Przewodniczący wobec braku pytań przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.5

Sprawy różne. Wnioski komisji.

Radny Janusz Poński poddał pod głosowanie wniosek dot. przeprowadzenia konsultacji z konserwatorem ochrony zabytków w celu  dokonania weryfikacji ew. przeznaczenia  terenu, na którym zlokalizowany jest stadion miejski.

Głosowano- 4 „za”- jednogłośnie.

Radny Mariusz Prezgot powiedział, że oświetlenie uliczne (ledowe) jest zbyt ciemne. Zwrócił się do Kierownika Referatu Techniczno- Inwestycyjnego o wyregulowanie mocy lamp.  Zasugerował również zbyt gęste rozmieszczenie progów zwalniających na ul. Żółkiewskiego 9.

Ad.6

Zamknięcie obrad.

Pan Janusz Poński podziękował wszystkim zgromadzonym za udział
w dyskusji.  Stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie komisji.

Janusz Poński – Przewodniczący Komisji

Protokołowała:
Marlena Lasek
Podinspektor
Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu