Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr 71 z LXXI sesji Rady Miasta Sandomierza w dniu 31 stycznia 2024 roku

Protokół Nr 71
z LXXI sesji Rady Miasta Sandomierza
w dniu 31 stycznia 2024 roku

Ratusz
Godzina rozpoczęcia sesji: 10:00
Godzina zakończenia sesji: 13:00

Ad.1

Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Sesję otworzył i prowadził Pan Wojciech Czerwiec- Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza.

Ponadto, uczestnikami sesji byli:

 1. Marcin Marzec- Burmistrz Miasta Sandomierza;
 2. Aneta Przyłucka- Sekretarz Miasta Sandomierza;
 3. Barbara Grębowiec - Skarbnik Miasta Sandomierza;
 4. Piotr Kossak - Radca Prawny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu;
 5. Piotr Wójtowicz – Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji i Inwestycji Urzędu Miejskiego
  w Sandomierzu;
 6. Angelika Kędzierska- Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego
  w Sandomierzu;
 7. Edyta Duma – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego
  w Sandomierzu;
 8. Krzysztof Kwieciński – Kierownik Referatu Techniczno – Inwestycyjnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu;
 9. Katarzyna Knap – Sawicka – Kierownik Referatu Kultury, Promocji, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Sandomierz;
 10. Paweł Wierzbicki – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego
  w Sandomierzu;
 11. Dorota Tarnawska – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu;
  w Sandomierzu;
 12. Kamila Kremiec – Panek – Dyrektor Sandomierskiego Centrum Kultury w Sandomierzu;
 13. Małgorzata Bęczkowska – Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Sandomierzu;
 14. Ewa Gleń – kierownik Targowisk Miejskich – samorządowego zakładu budżetowego
  w Sandomierzu.
 15. Szymon Pitek – przedstawiciel firmy z branży IT.

Wojciech Czerwiec- Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, że w dzisiejszej sesji Rady Miasta bierze udział 17 radnych, jak w załączonej liście obecności stanowiącej załącznik Nr
1 do niniejszego protokołu. 

Radni nieobecni: Agnieszka Frańczak – Szczepanek, Ewa Gracz, Andrzej Lebida, Janusz Poński. Radni usprawiedliwieni.

Wojciech Czerwiec- Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził quorum.

Ad. 2

Przyjęcie porządku obrad.

Wojciech Czerwiec- Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił projekt porządku obrad LXXI sesji Rady Miasta Sandomierza, jak niżej i poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum;
 2. Przyjęcie porządku obrad;
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok;
 4. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2024-2043;
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejecie od Gminy Tarnobrzeg części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia;
 6. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr LXX/701/2023 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 7. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cennika usług oraz wprowadzenia regulaminu na Cmentarzu Komunalnym w Sandomierzu;
 8. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą „Targowiska miejskie samorządowy zakład budżetowy”;
 9. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu;
 10. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Nr XIX/239/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Sandomierz oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów, zmienioną uchwałą Nr XL/387/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 sierpnia 2021r., zmienioną uchwałą Nr XLII/415/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 października 2021r., zmienioną uchwałą Nr LXX/702/2023 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20 grudnia 2023r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowych;
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej;
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu;
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodki Pomocy Społecznej w Sandomierzu;
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Sandomierzu, ul. Katedralna 5 za rok 2023;
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta Sandomierza III kadencji;
 17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana K. K. ⃰na Burmistrza Miasta Sandomierza;
 18. Przyjęcie protokołu z LXIX i LXX sesji Rady Miasta Sandomierza;
 19. Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach miasta;
 20. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o działaniach podejmowanych
  w okresie międzysesyjnym, komunikaty, wolne wnioski;
 21. Zamknięcie obrad.

Radny Piotr Chojnacki złożył wniosek formalny w sprawie zdjęcia z porządku obrad pkt. 12 tj. „Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej” w związku z różnymi opiniami prawnymi dot. formy sprzedaży wspomnianej nieruchomości.

Radny Robert Kurosz złożył wniosek przeciwny w stosunku do wniosku radnego Piotra Chojnackiego.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał wniosek radnego Piotra Chojnackiego pod głosowanie jako wniosek dalej idący.

Wynik głosowania:

„za” – 8;

„przeciw” – 6;

„wstrzymujących się” – 2;

1 radny nie głosował.

Wojciech Czerwiec- Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził odrzucenie wniosku radnego Piotra Chojnackiego ze względu na brak bezwzględnej większości głosów.

W związku z powyższym Wojciech Czerwiec Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał pod głosowanie przedstawiony porządek obrad.

Wynik głosowania:

„za” – 16;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0;

1 radny nie głosował.

Wojciech Czerwiec- Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie porządku obrad LXXI sesji Rady Miasta Sandomierza.

Ad. 3

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Budżetu i Finansów.

Radna Mariola Stępień przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów powiedziała, że komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie.

W związku z brakiem transmisji Wojciech Czerwiec przewodniczący rady ogłosił 5 – minutową przerwę w obradach.

Barbara Grębowiec Skarbnik Miasta Sandomierza przedstawiła projekt uchwały z którego wynika, że: zmniejsza się dochody w budżecie o kwotę 2.600.225,00 zł, zwiększa się dochody w budżecie o kwotę 956.000,00 zł, zmniejsza się wydatki o kwotę 248.622,00 zł, zwiększa się wydatki o kwotę 5.162.690,83 zł oraz zwiększa się przychody w budżecie o kwotę 6.558.293,83 zł.

Skarbnik Miasta w oparciu o przesunięcia budżetowe przedstawiła planowane inwestycje w zakresie infrastruktury drogowej oraz remontu Kamienicy Oleśnickich.

Radny Robert Kurosz krytycznie odniósł się do zwiększenia wydatków w budżecie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod tytułem „Budowa wybiegu dla psów przy ulicy Polnej”. Radny dodał, że na realizację tego zadania samorząd miał 5 lat a od 2021 roku decyzją sanepidu zamknięty został plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3, na którego remont samorząd nie ma zabezpieczonych środków.

W związku z powyższym radny złożył wniosek formalny, aby nazwę zadania „Budowa wybiegu dla psów przy Polnej na działce 3-43/1 w Sandomierzu” zmienić na „Remont placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3”.

Radny Sylwester Łatka złożył wniosek przeciwny do wniosku radnego Roberta Kurosza.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że z uwagi na fakt, że wniosek radnego Roberta Kurosza jest dalej idący będzie poddany jako pierwszy pod głosowanie.

Wynik głosowania:

„za” – 7;

„przeciw” – 3;

„wstrzymujących się” – 6;

1 radny nie głosował.

Wojciech Czerwiec- Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie wniosku formalnego radnego Roberta Kurosza.

Radny Piotr Chojnacki wyraził zadowolenie z przyjęcia przez rade wniosku radnego Roberta Kurosza. Dodał, że do projektu budżetu na 2024 rok zabiegał o remont placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3. Następnie powiedział, że podziela zdanie radnego Roberta Kurosza, że środki na budowę placu zabaw dla psów można zabezpieczyć na kolejnej sesji rady. Na koniec radny powiedział, że wszystkie zmiany w budżecie są zawarte w jednej uchwale, co utrudnia podjęcie decyzji. Poprosił również o informacje dot. terminu spłaty obligacji zaciągniętych na potrzeby remontu Kamienicy Oleśnickich i możliwości rozpisania kolejnego przetargu w tej sprawie. 

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza wyraził słowa niezadowolenia na postepowanie radnego Roberta Kurosza i przewodniczącego rady Wojciech Czerwca. Włodarz miasta powiedział, że przegłosowany wniosek i zaistniała sytuacja była ukartowana i „zrobiona specjalnie”. Stwierdził, że: „Nie daliście mi możliwości zabrać głosu wcześniej, wytłumaczenia państwu radnym, mieszkańcom, tego, jakie były powody, że taka inwestycja znalazła się dzisiaj w porządku obrad. Nie daliście możliwości wytłumaczenia, co z placem zabaw przy szkole nr 3, nie daliście możliwości zabrania głosu co z placem zabaw przy ulicy Mariackiej 8, tak zwanym rycerskim placem zabaw. Od razu podjęliście decyzję, żeby utrącić wybieg dla psów, argumentując to tym, że dzieci są ważniejsze niż zwierzęta”.

Następnie Burmistrz Miasta powiedział, że samorząd zrealizuje remont palcu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 i budowę tzw. rycerskiego placu zabaw. Następnie przedstawił starania samorządu w kwestii wskazania odpowiedniej działki pod budowę placu zabaw dla psów i prowadzonych w tej sprawie rozmowach z władzami Sandomierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Na koniec tej kwestii Burmistrz przedstawił argumenty za przeznaczeniem miejskiej działki na ul. Polnej na potrzeby ww. inwestycji.

Włodarz miasta przedstawił koszty remontu i aranżacji wnętrz Kamienicy Oleśnickich. Dodał, że warto ponieść koszty tej inwestycji, która będzie służyła nie tylko turystom, ale również mieszkańców i będzie generować dochody do budżetu miasta. Na koniec zauważył, że pozyskane środki pochodzą z programu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

Barbara Grębowiec Skarbnik Miasta Sandomierza powiedziała, że gmina planuje wyemitować obligacje na kwotę 3.500.000,00 zł, które będą spłacane w latach 2042-2043. Dodała, że w 2023 roku gmina planowała wyemitować obligację na kwotę 10.000.000,00 zł. Finalnie nie było takiej potrzeby.

Radna Mariola Stępień powiedziała, że Komisja Budżetu i Finansów w przedmiotowej sprawie nie zajęła wyraźnego stanowiska. Wynik głosowania nad wnioskiem radnego Roberta Kurosza wyglądał następująco: „za” – 3, „przeciw” – 3, „wstrzymujący się” – 3.

Z kolei komisja pozytywnie zaopiniowała całość projektu uchwały.   

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza ponownie krytycznie odniósł się do zaistniałej sytuacji polegającej na braku możliwości zabrania głosu podczas debaty nad projektem uchwały i złożonym wnioskiem formalnym przez radnego Roberta Kurosza.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że nieprozumienia są wynikiem braku rozmów między Burmistrzem Miasta a radnymi, co do kierunków zmian i projektów uchwał.

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że od początku kadencji rozmawiał i spotykał się z radnymi w sprawie planowanych zmian w budżecie gminy i planowanych miejskich inwestycjach. Podkreślił również znaczenie dwustronnych, prywatnych rozmów w tej kwestii. Dodał, że jako włodarz miasta zawsze jest otwarty na dyskusję i poszukiwanie kompromisu.  

Radny Mariusz Prezgot krytycznie odniósł się do pomysłu utworzenia placu zabaw dla psów, zwracając uwagę na możliwość gryzienia się zwierząt.

Radny Jacek Dybus zaproponował podzielenie środków i realizowanie obu inwestycji tj. placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 jak i placu zabaw dla zwierząt. Z kolei brakujące środki należy, zdaniem radnego, poszukać w budżecie w trakcie trwania roku.

Barbara Grębowiec Skarbnik Miasta Sandomierza przed przystąpieniem radnych do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy przedstawiła zmiany w treści uchwały zgodnie z przegłosowanym wnioskiem radnego Roberta Kurosza.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał projekt uchwały pod głosowanie z uwzględnieniem przegłosowanego wniosku radnego Roberta Kurosza.

Wynik głosowania:

 „za” – 16;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0;

1 radny nie głosował.

Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr LXXI/710/2024

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza wobec problemów z transmisją zarządził 5 – minutową przerwę, po której wznowił obrady.    

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poprosił o przedstawienie planu zagospodarowania Kamienicy Oleśnickich.

Szymon Pitek przedstawiciel Firmy Steam Group powiedział, że: jestem autorem koncepcji aranżacji Kamienicy Oleśnickich i chciałbym Państwu troszkę czasu zająć. Jeżeli będzie tego czasu za dużo, będę go zajmował, to proszę mnie bez skrupułów gonić dalej. Na początek założenia, które przyświecały realizacji, tak? Co na początku, jakie cele sobie postawiliśmy, które wynikały, rzutowały na aktualny obraz projektu i to, co będziemy, mam nadzieję, realizowali. Przede wszystkim uniwersalność i modułowość przestrzeni. To jest budynek, który Państwo macie zlokalizowany w samym centrum i fajnie by było, gdyby on mógł pełnić maksymalnie dużo różnorodnych funkcji, tak by można było szeroką gamę różnej oferty w nim realizować i zachęcać do częstych wizyt. Często zdarza się, że tego typu miejsca są jedno-, góra dwurazowe, tak? Czyli ktoś przyjeżdża, obejrzy, może przyjedzie za dwa, trzy, cztery, pięć lat, obejrzy i później już go tam nie ma. Tu mi zależało na tym, żeby zachęcać do częstych wizyt, raz, że to jest fajne miejsce i fajnie je odwiedzić, a dwa, żeby przychód generowany dla gminy był jak największy. Różne grupy docelowe i odpowiadanie na ich różnorodne potrzeby, czyli zarówno jakieś maluszki, małe dzieci, uczniowie, rodziny z dziećmi, czy też seniorzy. Uzupełnienie oferty edukacyjnej i rozrywkowej miasta i regionu. Państwo macie tę ofertę turystyczną szeroką, natomiast myślę, że spodoba się Państwu to, co zaprojektowałem. Na pewno nic takiego w najbliższej kilkudziesięciokilometrowej okolicy znaleźć nie da się, ale też jednolita, wyrazista, atrakcyjna estetyka. Kamienica Oleśnickich wydaje mi się marką samą w sobie, ta bryła, architektura jest bardzo charakterystyczna, więc fajnie by było wypełnić ją równie zapadającą w pamięć treścią i zawartością. Poruszanie się po osi czasu: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, czyli znowu: historyczne miejsce, w jakim jesteśmy, ale jesteśmy my w nim teraz, czyli w teraźniejszości i staramy się sięgać do przodu, czyli w przyszłość, i opowieść o mieście i regionie. Parter: tam jest tak naprawdę bardzo mało miejsca, bo to jest jedno pomieszczenie, czyli kasa, sklepik, fiskalizacja ruchu, punkt informacyjny. Tego typu funkcje będzie pełnić parter. Pierwsze piętro: to jest największa przestrzeń, jaką mamy do dyspozycji i tam mamy trzy uzupełniające się przestrzenie, czyli mamy wystawę, która jest również przestrzenią wielofunkcyjną, bo możemy ją zaaranżować w ten sposób, że mamy możliwość urządzenia tam wernisażu, pokazu, jakiejś prelekcji, spotkania, konsultacji i tak dalej. Wystawa, którą Państwu zaprojektowałem, dotyczy przede wszystkim mechaniki oraz matematyki. Mechaniki dlatego, że wydaje mi się, że w dobie, gdy każdy z nas ma właśnie przed sobą jakąś elektronikę, zwłaszcza młodszym przyda się pokazanie tak zwanych „żywych rzeczy”, tak? Czyli jak coś się dzieje, skąd to się bierze, jak można wykorzystywać mechanizmy do różnego rodzaju działań i matematyka, która zawsze jest fajna, mało się o niej mówi na poziomie popularyzacji, ona jest tak naprawdę językiem, w jakim jest rzeczywistość dla nas dostępna, jak ją możemy zrozumieć. Kilka wizualizacji, jak te wnętrza będą wyglądały. Dominujące materiały to jest przede wszystkim mosiądz i brąz, czyli taka estetyka, która w zabytkowym wnętrzu się dobrze sprawdzi, ona też się ładnie starzeje, czyli znowu taka fajna, żywa rzecz. Dużo mechanizmów, ruchomych rzeczy, szkło, żeby to zabezpieczyć, by tam się nic nikomu nie stało, natomiast bardzo nie chcę tam żadnych tworzyw sztucznych czy właśnie elementów, które mogą zaburzyć odbiór takiego miejsca, które zawsze będzie estetyczne, atrakcyjne, bo to już jest ładne i nigdy się nie starzeje, bo już stylizujemy to na coś archaicznego i takiego właśnie retro-futurystycznego. Tych eksponatów będziemy mieli na 100 metrach około dziesięciu, przy czym niektóre będą większe, niektóre mniejsze, bo na przykład jedną całą ścianę zabudujemy, która ma bodaj 12 metrów (…) To jest machinarium, tutaj mamy eksponat, który polega na tym, że przemieszczamy stalową kulkę średnicy około kilkudziesięciu milimetrów z różnych miejsc, tak? I mamy na przykład śrubę Archimedesa, mamy elektromagnes, mamy nabierak kubełkowy, mamy różne posuwnie, po których one się zsuwają, więc tutaj prezentujemy akurat troszkę energii kinetycznej, troszkę energii potencjalnej. Tutaj mamy trochę tych matematycznych rzeczy, tak? Państwo tam po lewo możecie zobaczyć na tym słupie adiator. Adiator to jest taki przyrząd, który był kilkadziesiąt lat temu używany do prostego dodawania i odejmowania. niżej taki fajny przyrząd matematyczny dla dzieci. Tutaj z kolei, tam po lewo, gdzie są daty, mamy analogowy zegar. To jest taki eksponat, który będzie nam pokazywał, ile czasu upłynęło od jakichś historycznych wydarzeń związanych z Sandomierzem, czyli na przykład Zgody Sandomierskiej, która miała również miejsce, tak zakładamy, w Kamienicy Oleśnickich. Więc te eksponaty co do zasady są mechaniczne na poziomie funkcjonalnym, natomiast opowiadają o różnych rzeczach, bardzo często przy wykorzystaniu mechaniki. Mamy też na pierwszym piętrze pokój zagadek i mechaniczny teatrzyk. To są takie wnętrza, gdzie troszkę mniejszą grupę, powiedzmy, pięcio-, sześcio- siedmioośmioosobową zapraszamy do wcielenia się w rolę takich poszukiwaczy sekretów, tajemnic historii Sandomierza, oni rozwiązują zagadkę i w tym pokoju zagadek ta zagadka pozwala im przejść do pomieszczenia z mechanicznym teatrzykiem, gdzie mają okazję zobaczyć trzy legendy związane z powstaniem Sandomierza. To jest teatrzyk hybrydowy, tak, trochę mechaniczny, trochę multimedialny, w całości wystylizowany również na taki może nie antyczny, ale powiedzmy dawny teatr. Trzecie pomieszczenie na pierwszym piętrze, odpowiadające przede wszystkim na tę potrzebę zachęcenia odbiorcy do częstych, nie jednej czy dwukrotnej wizyty w obiekcie, ale również stricte nakierowanej na potrzeby mieszkańców, czyli przestrzeń warsztatowa. To jest miejsce, gdzie Państwo będziecie mogli prowadzić jednorazowe, okresowe zajęcia z dziećmi, z młodzieżą, jakieś zajęcia pozaszkolne, popołudniowe czy w weekendy jakieś zajęcia dla rodziców z dziećmi. Co do charakteru tych zajęć, to będzie pracownia ogólnorozwojowa, ale nastawiona głównie na prace ręczne, manualne. Znowu, żeby tę technologię, której mamy wszyscy dookoła siebie sporo, gdzieś ograniczyć na tyle, na ile możemy, a wzmacniać te kompetencje właśnie manualne i pracy takiej właśnie z rzeczami. Drugie piętro. Drugie stanowi funkcjonalnie osobną przestrzeń i zaproponowałem tam Państwu taką wystylizowaną wersję kina 5, czy 6, czy 7D, w zależności od tego, w ilu wymiarach się poruszamy, i to wnętrze odpowiada jakiemuś mojemu wyobrażeniu tego, jak mogłoby wyglądać wnętrze Nautilusa kapitana Nemo, tak? Czyli znowu mamy ten dominujący, taki właśnie fabryczny charakter. Mamy te wnętrza wypełnione metalem, tworzywami naturalnymi, drewnem, skórą, mamy wystylizowane fotele, i to wnętrze, właśnie pełniąc funkcję kina 3, 4, 5, 6D, pełni charakter wehikułu czasu. Możemy w tym wehikule czasu skakać i odwiedzać różne epoki, wydarzenia związane z Sandomierzem, ale nie tylko”.

Radny Robert Kurosz poprosił o informacje czy Gmina Sandomierz będzie posiadła prawa autorskie do przedstawionej koncepcji? Jaka będzie żywotność zamontowanych urządzeń?

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza odnosząc się do słów radnego Roberta Kurosza powiedział, że gmina będzie miała prawa autorskie do koncepcji wystroju wnętrza kamienicy, będzie możliwość zmiany aranżacji wystroju a jego wykonanie nastąpi z dobrych i żywotnych materiałów, co było jednym z elementów prowadzonego zamówienia publicznego.     

Szymon Pitek przedstawiciel Firmy Steam Group powiedział, że: „mamy trzy rodzaje projektów: mamy projekt koncepcyjny, mamy projekt wykonawczy i mamy projekt powykonawczy. Ja dla Państwa przygotowałem projekt koncepcyjny. Projekt wykonawczy w postępowaniu jest wpisany dla wykonawcy. Wykonawca na pierwszym etapie realizacji postępowania przedkłada do zaakceptowania ze strony zamawiającego projekt wykonawczy i tam mamy rozrysowane to co do jednej śrubki, co do jednego gwintu. To po pierwsze. Po drugie, integralnym elementem dokumentacji do postępowania przetargowego jest przygotowany przeze mnie załącznik z wytycznymi technicznym, gdzie mamy scharakteryzowane wszystkie materiały, wszystkie elementy obecne na wystawie, zaczynając od ekranów, kamer i tak dalej, to wszystko się tam znajduje. Trzecia rzecz: celowo wpisałem materiały naturalne, bo wiecie Państwo, jeżeli mamy gdzieś miedź i mosiądz, i on spatynuje, to ja uważam, że to jest tylko lepiej dla tego materiału, i to wygląda lepiej, i ma duszę niż nie wiem, lakierowany MDF, więc tutaj o trwałość bym się nie martwił. Czwarta rzecz: to niekoniecznie musi być obowiązujące i wiążące w tym przypadku, natomiast co do zasady wystawy się wymienia po pięciu-siedmiu latach. (…) Natomiast ja uważam, że po tych pięciu czy siedmiu latach, jeżelibyście się Państwo zdecydowali na wymianę tej ekspozycji, to będziecie mogli na przykład ją na rynku sprzedać, tak? I ktoś ją odkupi i ją zagospodaruje do swoich celów, ale to jest odległa przyszłość”.

Radna Kazimiera Bednarska: Czy Pan już takie projekty robił? Czy jest to nowatorski projekt?

Szymon Pitek przedstawiciel Firmy Steam Group powiedział, że ostatnią wielką inwestycją był „Pasaż Odkryć” w Tarnowie.

Z. W. mieszkanka Sandomierza przedstawiła swoją koncepcje wykorzystania przestrzeni Kamienicy Oleśnickich przy współpracy Polskiego Radia S. A. Szczególną uwagę zwróciła na potrzebe sali dostępnej dla mieszkańców Starego Miasta. Krytycznie odniosła się do przedstawionej koncepcji zwracając uwagę na brak uwzględnienia potrzeb mieszkańców a jedynie turystów.

Ad. 4

Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sandomierz na lata 2024-2043.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Budżetu i Finansów.

Radna Mariola Stępień przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów powiedziała, że komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie.

Radny Robert Kurosz poprosił o informację czy zmiana nazwy zadania z placu zabaw dla psów na plac zabawa przy Szkole Podstawowej Nr 3 wymaga zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz.

Barbara Grębowiec Skarbnik Miasta Sandomierza powiedziała, że nie. Środki te są wydatkami majątkowymi.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 16;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 1.

Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr LXXI/711/2024

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sandomierz na lata 2024-2043

Ad. 5

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejecie od Gminy Tarnobrzeg części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia;

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług.

Radny Andrzej Kalczewski przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług powiedział, że komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie.

Radny Piotr Chojnacki wyraził słowa zadowolenia z uruchomienia nowej linii autobusowej nr 6 relacji Powiśle – Piaski oraz w związku z możliwością jej dalszego rozwoju poprzez wydłużenie kursu do Wielowsi, na podstawie porozumienia z Miastem Tarnobrzeg. Następnie radny podkreślił konieczność prowadzenia rozmów z włodarzami innych sąsiednich gmin np. Gorzyc, Samborca o możliwości uruchomienia linii autobusowych.    

Na koniec radny zasugerował, by na ul. Piaski zamontować wiatę przystankową a nie jedynie słupek w związku z tym, że ten punkt nie będzie przystankiem końcowym tej linii.

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że w mijającej kadencji prowadził rozmowy o uruchomieniu linii autobusowej z przedstawicielami Gminy Samborzec i Miasta Koprzywnica. Problem dot. rekompensaty jakie te gminy muszą zapłacić za tzw. wozokilometry. Włodarz miasta pozytywnie odniósł się do możliwości montażu wiaty przystankowej na ul. Piaski. Również wyraził zadowolenie z możliwości współpracy z Miastem Tarnobrzeg w tej kwestii. Ponadto Burmistrz Miasta wspomniał o konieczności dalszej wymiany wiat przystankowych na terenie miasta.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 17;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr LXXI/712/2024

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie wyrażenia zgody na przejecie od Gminy Tarnobrzeg części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia

Ad. 6

Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr LXX/701/2023 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług oraz Komisja Budżetu i Finansów.

Radny Andrzej Kalczewski przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług powiedział, że komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie.

Radna Mariola Stępień przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów powiedziała, że komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie.

Głosów w dyskusji nie było.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 16;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0;

1 radny nie głosował.

Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr LXXI/713/2024

Rady Miasta Sandomierza

zmieniającej Uchwałę Nr LXX/701/2023 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Ad. 7

Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cennika usług oraz wprowadzenia regulaminu na Cmentarzu Komunalnym w Sandomierzu;

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług.

Radny Andrzej Kalczewski przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług powiedział, że komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie.

Głosów w dyskusji nie było.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 17;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr LXXI/714/2024

Rady Miasta Sandomierza

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cennika usług oraz wprowadzenia regulaminu na Cmentarzu Komunalnym w Sandomierzu

Ad. 8

Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą „Targowiska miejskie samorządowy zakład budżetowy”;

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług.

Radny Andrzej Kalczewski przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług powiedział, że komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie.

Głosów w dyskusji nie było.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 13;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 4.

Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr LXXI/715/2024

Rady Miasta Sandomierza

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą „Targowiska miejskie samorządowy zakład budżetowy”

Ad. 9

Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu;

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług.

Radny Andrzej Kalczewski przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług powiedział, że komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie.

Janusz Stasiak Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza powiedział, że zmiana wysokości inkasa opłaty targowej związana jest ze wzrostem płacy minimalnej dla pracowników grupy interwencyjnej, która zostaje przeniesiona ze struktur Urzędu Miejskiego do Zakładu Budżetowego. W celu uniknięcia możliwości cofnięcia dotacji ze strony PFRON w związku z udzielaniem dotacji ze strony Urzędu Miejskiego, lepszym rozwiązaniem jest zwiększenie odpisu inkasa dla zakładu budżetowego. Koszt funkcjonowania grupy interwencyjnej po zmianie wynagrodzenia minimalnego wyniesie ok. 2.000.000,00 zł rocznie.

Następnie zastępca burmistrza powiedział, że siedziba grupy interwencyjnej oraz sprzętu, którym dysponuje będzie znajdować się na ul. Przemysłowej w bliskim sąsiedztwie zakładu budżetowego. 

Więcej głosów w dyskusji nie było.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 14;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 3.

Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr LXXI/716/2024

Rady Miasta Sandomierza

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu

Ad. 10

Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Nr XIX/239/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Sandomierz oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów, zmienioną uchwałą Nr XL/387/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 sierpnia 2021r., zmienioną uchwałą Nr XLII/415/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 października 2021r., zmienioną uchwałą Nr LXX/702/2023 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20 grudnia 2023r.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług.

Radny Andrzej Kalczewski przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług powiedział, że komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie.

Radny Marek Strugała w kontekście uruchomienia linii autobusowej na ul. Działkowców zaapelował, by autobus mógł jechać łącznikiem do ul. Błonie a następnie koło Galerii Handlowej do ul. Żwirki i Wigury. Takie rozwiązanie byłoby logiczne, oszczędne i wychodziłoby na przeciw mieszkańców.  

Radna Kazimiera Bednarska złożyła słowa podziękowania w stronę władz samorządowych w związku z planowanym uruchomieniem autobusu miejskiego na ul. Działkowców, o który zabiegali najemcy ogródków działkowych. 

Angelika Kędzierska Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedziała, że każdy pomysł jest warty rozważenia i przemyślenia. Dodała, że przedstawiony projekt uchwały zakłada jedynie dodanie dwóch nowych przestanków do istniejącego wykazu. Nowe przystanki zostaną zlokalizowane na ul. Działkowców. Dodała, że kolejne zmiany w zakresie komunikacji miejskiej powinny odbywać się przy udziale operatora, czyli PGKiM, pod dokonaniu analizy skutków finansowych, organizacyjnych i w zakresie rozkładu jazdy.

Radny Marek Strugała ponownie przedstawił argumenty dot. możliwości przejazdu autobusu od ul. Działkowców do ul. Błonie. Podkreślił niewielką odległość oraz minimalne koszty w tym zakresie. 

Więcej głosów w dyskusji nie było.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 17;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr LXXI/717/2024

Rady Miasta Sandomierza

zmieniająca uchwałę Nr XIX/239/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Sandomierz oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów, zmienioną uchwałą Nr XL/387/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 sierpnia 2021r., zmienioną uchwałą Nr XLII/415/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 października 2021r., zmienioną uchwałą Nr LXX/702/2023 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20 grudnia 2023r.

W związku z brakiem transmisji Wojciech Czerwiec przewodniczący rady ogłosił 5 – minutową przerwę w obradach.

Ad. 11

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowych;

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Radny Tomasz Malinowski przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa powiedział, że komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie.

Głosów w dyskusji nie było.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 16;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0;

1 radny nie głosował.

Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr LXXI/718/2024

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowych

Ad. 12

Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej;

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Komisja Budżetu i Finansów.

Radny Tomasz Malinowski przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa powiedział, że komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie.

Radna Mariola Stępień przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów powiedziała, że komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie.

Radny Piotr Chojnacki przedstawił wątpliwości, co do projektu uchwały z uwagi na dwie różne opinie prawne wykonane przez Zespół Radców Prawnych oraz Kancelarię Prawną.   

Radny poprosił o informację: czy burmistrz popiera sprzedaż nieruchomości? czy dochody ze sprzedaży są uwzględnione w budżecie gminy?

Aneta Przyłucka Sekretarz Miasta Sandomierza powiedziała, że przedstawione opinie nie są sprzeczne, gdyż obie poruszają kwestie okresu dziesięcioletniego i wątpliwości z tym związane. Sekretarz Miasta stwierdziła, że wątpliwości dotyczą czasu, od którego należy liczyć okres nieoznaczony.

Radny Jerzy Żyła powiedział, że ilu jest prawników tyle będzie opinii prawnych. Dodał, że przedstawione opinie w gruncie rzeczy nie są sprzeczne, a innej treści projektu uchwały nie można było, zdaniem wydziału merytorycznego, przygotować. Natomiast kwestie zgodności z prawem radny pozostawia wojewodzie.

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że jako włodarz miasta był zobowiązany do przedłożenia projektu uchwały radzie gminy, gdyż jest to działanie na korzyść rozwoju Sandomierza, rozwoju przedsiębiorczości. Projekt uchwały jest również pokłosiem wniosków Komisji Budżetu i Finansów w tej kwestii.  

Radny Piotr Chojnacki powiedział, że podjęcie tej uchwały nie obliguje Burmistrza Miasta do sprzedaży nieruchomości.

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że podjęcie uchwały przez radę daje możliwości negocjacyjne z najemcą gruntu. Samorząd będzie podejmował dalsze działania mające na celu uregulowanie sąsiednich terenów, na których znajdują się miejsca parkingowe. 

Więcej głosów w dyskusji nie było.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 7;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 8;

2 radnych nie głosowało.

Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr LXXI/719/2024

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej

Ad. 13

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia.

Radna Kazimiera Bednarska przewodnicząca Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia powiedziała, że komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie.

Głosów w dyskusji nie było.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 17;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr LXXI/720/2024

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu

Ad. 14

Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia.

Radna Kazimiera Bednarska przewodnicząca Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia powiedziała, że komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie.

Głosów w dyskusji nie było.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 16;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0;

1 radny nie głosował.

Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr LXXI/721/2024

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie nadania statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu

Ad. 15

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Sandomierzu, ul. Katedralna 5 za rok 2023;

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia.

Radna Kazimiera Bednarska przewodnicząca Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia powiedziała, że komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Radna wyraziła słowa podziękowania za trud i pracę pracownikom placówki. Wyraziła satysfakcję z faktu funkcjonowania tego typu instytucji na terenie miasta. 

Głosów w dyskusji nie było.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 17;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr LXXI/722/2024

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Sandomierzu, ul. Katedralna 5 za rok 2023

Ad. 16

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta Sandomierza III kadencji;

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Praworządności. Osobą proponowaną przez samorząd jest Pan Sebastian Rutyna. Osoba zainteresowana wyraziła zgodę.

Radny Marek Chruściel przewodnicząca Komisji Praworządności powiedział, że komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie.

Głosów w dyskusji nie było.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 16;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0;

1 radny nie głosował.

Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr LXXI/723/2024

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie wyboru opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta Sandomierza III kadencji

Ad. 17

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana K. K. na Burmistrza Miasta Sandomierza;

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.

Radna Renata Kraska przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji powiedziała, że komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie.

Głosów w dyskusji nie było.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 13;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 4.

Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr LXXI/724/2024

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana K. K. na Burmistrza Miasta Sandomierza

Ad. 18

Przyjęcie protokołu z LXIX i LXX sesji Rady Miasta Sandomierza;

Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, że protokoły były do wglądu w Biurze Rady Miasta i do dnia posiedzenia sesji nie wpłynęły żadne wnioski ani uwagi, co do ich treści. W związku z powyższym poddał protokoły pod głosowanie.

Wynik głosowania:

„za” – 16;

„przeciw” –0;

„wstrzymujących się” – 0;

1 radny nie głosował.

Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza przyjęła protokoły z LXIX i LXX sesji Rady Miasta Sandomierza.

Ad. 19

Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach miasta;

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza przedstawił sprawozdanie z okresu międzysesyjnego, ja niżej:

 1. „20 grudnia 2023 roku, to właśnie było tuż po sesji budżetowej, spotkaliśmy się z mieszkańcami miasta na placu 3 Maja, by uczestniczyć w Wigilii Miejskiej. Tu bardzo serdecznie dziękuję za pomoc Urzędowi Miejskiemu w zorganizowaniu tej wigilii, NSG Group, Sandomierskiemu Centrum Kultury, Centrum Usług Wspólnych, Ośrodkowi Pomocy Społecznej, Szkole Podstawowej nr 2, dzieciom i nauczycielom za piękny występ i Chorągwi Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej. Pogoda nam nie sprzyjała niestety w ten dzień, ale tym wszystkim, którzy byli i mogliśmy spędzić razem czas, to serdecznie dziękuję. Inicjatywą towarzyszącą, która odbyła się w dniach 21 i 22 grudnia 2023 roku po raz trzeci, to tak zwana Mobilna Wigilia, która trafia dzięki pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej do domów osób potrzebujących oraz starszych, samotnych, mających problemy z poruszaniem się. Wigilijne pierogi, ciasta, życzenia zostały przekazane przez pracowników OPS, i tutaj też podziękowania dla szkół podstawowych z naszego miasta za to, że kuchnie w tych szkołach przygotowały właśnie, czyli dla pań pracujących w tych kuchniach również ogromne podziękowania za przygotowanie tych wigilijnych pierogów.
 2. 20 grudnia 2023 roku również została podpisana umowa z firmą PGKiM na zadanie pod nazwą „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie \Gminy Sandomierz”.
 3. 22 grudnia 2023 roku podpisałem umowę na zadanie „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Sandomierz do placówek oświatowych w Tarnobrzegu”.
 4. 28 grudnia zostało rozstrzygnięte wyzwanie zatytułowane „Książkowy Niekalendarz” - wydarzenie organizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną, zachęcające do czytania osoby do 15. roku życia.
 5. W dniu 28 grudnia podpisałem umowę z Pocztą Polską na zadanie pn.: „Świadczenie usług pocztowych dla Gminy Sandomierz w części I” - usługi polegające na przyjmowaniu, przemieszczaniu, doręczeniu pod wskazany adres przesyłek (...).
 6. Dnia 29 grudnia 2023 roku podpisałem umowę z firmą Miejskie Usługi Kurierskie na realizację zadania pn.: „Świadczenie usług pocztowych dla Gminy Sandomierz” – Część II.
 7. Od 31 grudnia do 1 stycznia, czyli w noc sylwestrową, odbył się też uroczysty sylwester tradycyjny na rynku Starego Miasta. Ogromne podziękowania dla Sandomierskiego Centrum Kultury, również dla Chorągwi Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej. Koncerty, muzyka, rycerze, tradycyjny polonez, dużo radości, dużo zabawy. Uczestniczyłem oczywiście jak co roku.
 8. 8 stycznia 2024 roku rozpoczęła się kolejna edycja wyzwania „Książkowy Niekalendarz”, czyli to jest kontynuacja tej inicjatywy z grudnia.
 9. 13 stycznia 2024 roku w Porcie Kultury odbył się Wieczór Tańców i Kolęd Polskich. Na scenie zaprezentowaliśmy członkowie zespołu pieśni i tańca Ziemia Sandomierska, który działa przy Szkole Podstawowej nr 1 w Sandomierzu. Jak zwykle przy tego typu wydarzeniach sala pęka w szwach. Ogromne zainteresowanie, mnóstwo rodziców, dziadków, dzieci tańczących, występujących w czasie tego koncertu.
 10. 15 stycznia 2024 roku nastąpiło otwarcie ofert na zadanie „Remont i przebudowa budynków Kamienicy Oleśnickich i Oficyny”. Wpłynęły trzy oferty. Temat poruszany również dzisiaj na Komisji Budżetu i Finansów oraz na sesji Rady Miasta. Widzieliśmy prezentację, trzy firmy zgłosiły akces, trwa badanie ofert.
 11. 18 stycznia 2024 roku na sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej odbyło się spotkanie dedykowane dla babć i dziadków, które przeprowadziła fizjoterapeutka Magdalena Mrotek-Czarnecka, która posiada ogromne doświadczenie. Udzielała porad, rozmawiała, dyskutowała, udzielała wskazówek dotyczących pielęgnacji dzieci. Dzisiaj wiemy też, że dziadkowie uczestniczą w sposób znaczny w wychowaniu dzieci w momencie, kiedy rodzice zajmują się, mówiąc kolokwialnie, zarabianiem pieniędzy. Wciąż instytucja babci i dziadka jest nieoceniona w życiu młodych rodzin sandomierskich, stąd też taki pomysł na wyedukowanie tego najstarszego pokolenia, w jaki sposób prawidłowo zajmować się dziećmi.
 12. 18 stycznia 2024 roku podpisałem umowę z firmą ZDI sp. z o. o. z Zamościa na realizację zadania pn.: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie realizowanych robót budowlanych na zadaniu pod nazwą Przebudowa krytej pływalni i kompleksowa modernizacja pomieszczeń. Duża inwestycja i kosztowna, która wymaga odpowiedniego nadzoru. Zależy nam wszystkim na tym, żeby po prostu została ta inwestycja wykonana prawidłowo.
 13. 20 stycznia 2024 roku w Ośrodku Promocji Aktywności Kulturalnej odbyły się rodzinne warsztaty z okazji Dnia Babci i Dziadka.
 14. 20 stycznia 2024 roku w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyła się gala noworoczna Musical, Film, Operetka. Wspaniałe wydarzenie muzyczne, zorganizowane przez Fundację Kultury Ziemi Sandomierskiej, przy współpracy oczywiście jak zawsze przy tego typu wydarzeniach, Sandomierskiego Centrum Kultury i MOSiR-u. Wspaniały koncert, który miał też swój wydźwięk charytatywny, zbieraliśmy środki dla kolejnego sandomierskiego bohatera Kubusia Kwietnia. Bardzo dużo osób włączyło się w to wydarzenie, bardzo serdecznie wszystkim dziękuję za pomoc, za datki, też Państwu, którzy dołożyli się do tego i wrzucili po prostu pieniądze do puszek po to, żeby pomóc potrzebującej osobie.
 15. 21 stycznia 2024 roku w Zamku Królewskim miała miejsca X edycja Koncertu Kolęd i Hymnów Prawosławnych Bożego Narodzenia, organizowane wydarzenie przez naszą parafię prawosławną w Sandomierzu. Bardzo też ciekawy, bardzo piękny koncert.
 16. 24 stycznia 2024 roku Miejska Biblioteka Publiczna i Urząd Miejski w Sandomierzu ogłosili konkurs literacki na najpiękniejszy wiersz miłosny. Celem konkursu jest stworzenie własnego wiersza miłosnego z użyciem słów kluczowych. Prace można wysyłać do 5 lutego, oczywiście ma to związek z walentynkami, które przypadają na 14 lutego, ale autorzy trzech najlepiej ocenionych prac zostaną nagrodzeni przez organizatorów podczas tegorocznego kiermaszu walentynkowego na rynku Starego Miasta w niedzielę 11 lutego.
 17. 26 stycznia bieżącego roku odbyła się uroczystość upamiętniająca 161. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego.
 18. 26 stycznia 2024 roku w Iluzjon Art Cafe odbył się wernisaż kończący projekt fotograficzny pod nazwą „Kim jesteś?”. Pomysłodawcami i realizatorami tego projektu były Świetlica Środowiskowa i Placówka Wsparcia Dziennego „Przystanek Błonie” przy współpracy z fotografem Jarosławem Bednarkiem.
 19. Zostały przygotowane trzy dokumentacje przetargowe dla planowanych na ten rok remontów dróg i nawierzchni tych dróg.
 20. Zostały przygotowane dwa zapytania ofertowe dotyczące realizacji oznakowania pionowego i poziomego dróg publicznych.
 21. Rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa dla rocznika 2005, właściwie rozpocznie się od 5 do 7 lutego oraz dla kobiet 21 lutego w Bursie Szkolnej, jak co roku.
 22. Odbył się 32. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, też mnóstwo wydarzeń. Zaproponowaliśmy wspólnie z Sandomierskim Centrum Kultury, z MOSIR-em i na lodowisku była możliwość pojeżdżenia za określony datek. Miałem okazję też spotkać się, porozmawiać z wolontariuszami, którym bardzo serdecznie dziękuję. Jak się okazało, mnóstwo z tych osób to są właśnie jakby beneficjenci tych akcji Jerzego Owsiaka, którzy przed laty korzystali z urządzeń oznaczonych czerwonym serduszkiem, które fundacja po prostu z tych datków nas wszystkich kupuje. Rozmawiałem z ojcem jednego z wolontariuszy, powiedział wprost, że gdyby nie te urządzenia, to dziecka by nie było na świecie, więc to jest też niesamowita sprawa, że dzisiaj wolontariuszami są ci, którzy korzystali z pomocy tych urządzeń zakupionych przez Wielką Orkiestrę. Mnóstwo wydarzeń, jak co roku, myślę, że Państwo też śledziliście i braliście udział, czyli tradycyjnie w hali sportowej występy tego, co mamy najlepsze w naszym Sandomierzu: Studio Piosenki, Grupa Paradox, Centrum Edukacji Artystycznej „Gama”, akrobatyka się prezentowała, karatecy, Park Robotów. Fajne dwa koncerty również na placu 3 Maja „Światełko do nieba”, bardzo dobra współpraca ze strażą pożarną, która też wykonała ciekawe pokazy, między innymi wyciągania manekina z samochodu, cięcie samochodu, też bardzo widowiskowe pokazy. Sandomierska Grupa Terenowa ofiarowała przejazdy samochodami terenowymi, tak że jak zwykle wiele, wiele osób zaangażowanych, którym bardzo serdecznie dziękuję i kolejny rekord padł, ponad 100.000,00 zł zebranych w Sandomierzu na szczytny cel. To pokazuje, że jako mieszkańcy jesteśmy wspaniałym społeczeństwem, otwartym i potrafimy wspierać takie akcje, dobre akcje charytatywne, czujemy taką potrzebę i to jest bardzo, bardzo pozytywne, to też buduje ogromne więzi między nami i po prostu w naszym małym mieście”.

Z. W. mieszkanka Sandomierza krytycznie odniosła się do przebiegu konferencji Burmistrza Miasta i trudności ze wskazaniem wysokości zarobków prezesa Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.

P. Ż. mieszkaniec Sandomierza: Jaki charakter i z jakich środków było finansowane wydarzenie w Clubie N51? oraz Jaki charakter i z jakich źródeł są finansowane ekspozycje znajdujące na się na przystankach komunikacji miejskiej? 

Radny Mariusz Prezgot powiedział, że poczuł się urażony wypowiedzią Burmistrza Miasta dot. zarobków prezesa PEC – u i stwierdzeniem, że mieszkańców nie powinno interesować, jakie pobory pobiera prezes spółki.

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że: „Intencją mojej wypowiedzi, jeżeli chodzi o wynagrodzenia pana prezesa aktualnego, było to, że ta pensja jest jawna, jest dostępna, jest opublikowana, można sobie to sprawdzić, a takie po prostu szarpanie mojej osoby też jest, uważam, nie na miejscu”. (…) Takie ciągłe dopytywanie i ciągłe podgrzewanie atmosfery też ma swój określony cel. To nie ma nic wspólnego z normalną, merytoryczną rozmową, tylko to są ciągle i wciąż gry i gierki po prostu polityczne, i próba zdyskredytowania prezesa PEC-u i Burmistrza Miasta Sandomierza. Natomiast odpowiadając panu Pawłowi Żerebcowi, ekspozycje, które Pan widzi na mieście, to jest dorobek nas wszystkich. (…) Jest to dorobek nas wszystkich, sygnowany moim podpisem. To jest dorobek ostatnich pięciu lat, zostało to sfinansowane ze środków Referatu Kultury, Promocji, Sportu i Turystyki. Natomiast jeżeli chodzi o Club N51, to nie była inicjatywa finansowana z budżetu miasta w żaden sposób, to była moja prywatna inicjatywa zaproszenia ludzi, znajomych, chętnych, którzy chcieliby przyjść i spędzić ze mną czas na spotkaniu noworocznym. Więc jakby pojawiające się w przestrzeni medialnej informacje, które też czytam i do mnie docierają, pokazujące zdjęcia z Clubu N51, gdzie napisane jest, że tak się bawią za nasze pieniądze, te wpisy są nieprawdziwe”.

Ad. 20

Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o działaniach podejmowanych
w okresie międzysesyjnym, komunikaty, wolne wnioski;

Do Biura Rady Miasta Sandomierza wpłynęły następujące pisma:

 1. „Państwo S. i J. K. złożyli psimo w sprawie przedłużenia ul. Kochanowskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Ożarowskiej.
 2. Wojewoda Świętokrzyski pismem Znak: PNK.III.431.5.2024 z dnia 5 stycznia 2024 roku zawiadomił o planowanej kontroli w dniach 24-25 stycznia z zakresu przeprowadzenia wyborów ławników do sądów powszechnych w 2023 roku. Stosowane dokumenty wraz z wyjaśnieniami zostały przekazane w dniu 16 stycznia 2024 roku.
 3. Lex Bridge Kancelaria Klientów Indywidualnych przekazała do wiadomości psimo przygotowawcze skarżącego dot. skargi na Uchwałę Nr XL/351/2009 Rady Miasta Sandomierza
  z dnia 28 października 2009 roku.
 4. Prokuratura Rejonowa w Sandomierzu złożyła postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa dot. przekroczenia uprawnień przez Burmistrza polegającego na sprzecznym z postanowieniami Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta.
 5. Urząd Cywilnej i Demokratycznej Kontroli przesłał dwa oświadczenia dot. uznania za całkowicie nielegalne działające partie polityczne na terenie kraju oraz dot. uznania Najwyższej Izby Kontroli za organ działający w sposób całkowicie nielegalny.
 6. Przewodniczący Rady Miasta w formie pisemnej przekazał postulaty mieszkańców zgłoszone podczas dyżurów radnych.
 7. Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach przekazała Uchwałę Nr 8/2024 z dnia 15 stycznia 2024 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Sandomierz oraz Uchwałę Nr 7/2024 z dnia 15 stycznia 2024 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Sandomierz na 2024 rok.
 8. Komenda Powiatowa Policji w Sandomierzu złożyła pismo w sprawie możliwości dofinansowania w 2024 roku przez samorząd działalności profilaktycznej funkcjonariuszy Policji w kwocie 5.000,00 zł.
 9. Galeria Zapole s. c. w Sandomierzu złożyła pismo w sprawie zmiany organizacji ruchu drogowego na terenie Starego Miasta.
 10. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kielcach przekazała postanowienie Nr 3/2024 z dnia 25 stycznia w sprawie podziału powiatu sandomierskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
 11. Pan L. D. mieszkaniec Sandomierza złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
  w Kielcach na Uchwałę Nr LII/404/2002 Rady Miasta Sandomierza z dnia 19 września 2002 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla mieszkaniowego „Okrzei” na obszarze Miasta Sandomierza”.

Następnie przewodniczący rady przedstawił interpelacje i zapytania z okresu międzysesyjnego, jak niżej:

 1. „W dniu 11 grudnia 2023 roku radna Kazimiera Bednarska złożyła interpelacje w sprawie utwardzenia dojazdu do działki przy ul. Żwirki i Wigury nr 1089/2. Wydział Rozwoju, Promocji
  i Inwestycji przekazał interpelacje do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami celem ustosunkowania się do jej treści. Do dnia dzisiejszego Wydział TI nie przekazał ostatecznej odpowiedzi.
 2. W dniu 5 stycznia 2024 roku radny Jerzy Żyła złożył interpelacje w sprawie montażu progu zwalniającego na ul. Podmiejskiej. Odpowiedź w tej sprawie została udzielona w dniu 10 stycznia 2024 roku”.

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że przed chwilą otrzymał tragiczną wiadomość o śmierci sandomierskiego pisarza i dziennikarza Pana Adama Borzęckiego. W związku z tym poprosił o uczczenie tej informacji minutą ciszy.

 1. „W dniu 8 stycznia 2024 roku radny Jerzy Żyła złożył interpelacje w sprawie wykonania dodatkowego oświetlenia Ronda im. Radiotechników. Odpowiedź w tej sprawie została udzielona w dniu 19 stycznia 2024 roku.
 2. W dniu 8 stycznia 2024 roku radny Jerzy Żyła złożył interpelacje w sprawie przycięcia drzewa na ul. 11 - Listopada. Odpowiedź w tej sprawie została udzielona w dniu 16 stycznia 2024 roku.
 3. W dniu 23 stycznia 2024 roku radny Sylwester Łatka złożył interpelacje w sprawie poprawy jakości drogi dojazdowej na działkę zlokalizowaną na ul. Miodowa – boczna. Odpowiedź w tej sprawie nie została jeszcze udzielona.
 4. W dniu 26 stycznia 2024 roku radna Ewa Gracz złożyła interpelacje w sprawie naprawienia lamp oświetlających Zamek Kazimierzowski w Sandomierzu. Odpowiedź w tej sprawie nie została jeszcze udzielona.
 5. W dniu 26 stycznia 2024 roku radny Jacek Dybus złożył interpelacje w sprawie wykonania nawierzchni tłuczniowej na drodze gminnej ul. Klonowa – boczna.Odpowiedź w tej sprawie nie została jeszcze udzielona.
 6. W dniu 19 stycznia 2024 roku radny Robert Kurosz złożył interpelacje w sprawie naprawy nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3.Odpowiedź w tej sprawie została udzielona w dniu 30 stycznia 2024 roku”.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady wyraził słowa uznania i zadowolenia w związku z pozyskaniem prze miasto środków na remont ul. Słowackiego.

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że całośc ul. Słowackiego zostanie wyremontowana. Ponadto samorząd dostał środki na remont ul. Sucharzowskiej i: Krukowskiej.

Radny Sylwester Łatka powiedział, że w związku z remontem Kamienicy Oleśnickich i tymczasowym przeniesieniem Poczty Polskiej do budynku Rynek 6 poprosił o zamontowanie barierek na schodach prowadzących do tej kamienicy, celem poprawy bezpieczeństwa osób starszych i niepełnosprawnych. 

Z. W. mieszkanka Sandomierz ponownie poruszyła kwestie wysokich rachunków za centralnego ogrzewanie. Za przyczynę tego stanu rzeczy wskazywała postawę spółki komunalnej – PEC.

Następnie mieszkanka negatywnie odniosła się do sposobu pracy Zespołu ds. PEC, wskazując na brak zaangażowania merytorycznego w zakresie energetyki kamienic i próbach obniżenia kosztów ogrzewania dla mieszkańców.

Radny Piotr Chojnacki poruszył kwestie budowy przez samorząd Placu Rycerskiego w ramach budżetu obywatelskiego z 2019 roku. Radny dodał, że budżet obywatelski jest świetnym przykładem tego, że mieszkańcy mają faktyczny wpływ na kształt samorządu, kształt miasta, na działalność Burmistrza i Rady Miasta. W ramach tego budżetu zgłoszone zostały również: budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4 oraz Sala Tradycji w Szkole Podstawowej nr 3. W związku z powyższym radny zaapelował o realizację ww. zadań.

Radny Andrzej Kalczewski odniósł się do słów mieszkanki, mówiąc, że Zespół ds. PEC składa się nie tylko z przewodniczącego, ale również z wielu członków. Wszelkie decyzje są podejmowane w sposób niearbitralny, tylko poprzez głosowanie. Na koniec zapewnił, że raport powstanie do końca obecnej kadencji samorządu.

Radny Jacek Dybus zaapelował o montaż ławeczek wzdłuż dróg i chodników, na którym starsze osoby będą mogły odpoczywać. Zwrócił uwagę, że takie działania nie stanowią wielkiego obciążenia dla budżetu miasta.  

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza odniósł się do słów radnego Jacka Dybusa. Przedstawił klasyfikacje ulic na terenie miasta oraz związane z tym problemy organizacyjne i kompetencyjne między różnymi szczeblami samorządu. Następnie poprosił radnego o wskazanie konkretnych lokalizacji montażu tego typu małej architektury. Włodarz miasta dodał, że w przestrzeni miejskiej jest mnóstwo umiejscowionych ławek, ale ewentualne ich braki będą na bieżąco uzupełniane.

Angelika Kędzierska naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu zachęcała do zgłaszania miejsc, w których należy umiejscowić elementy małej architektury. Dodała, że ławeczki z terenu ul. Wojska Polskiego zostały usunięte w wyniku remontu nawierzchni.

Radny Robert Kurosz poruszył kwestię środków w wysokości 12.000.000,00 zł jakie samorząd otrzymał na budowę ul. Okrzei – bis, które mogą zostać przeznaczone na remont Stadionu Miejskiego przy ul. Koseły. Radny dodał, że taka kolej rzeczy była do przewidzenia, gdyż samorząd nie podejmował działań zmierzających do przejęcia gruntów. 

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że trudności związane z budową ul. Okrzei – bis wynikają z konstrukcji Rządowego Programu Polski Ład, który zakłada obciążenie ryzykiem realizacji inwestycji - wykonawcę. Następnie włodarz miasta przedstawił koncepcje realizacji budowy tej drogi. Dodał, że koszty np. projektowania są bardzo duże. Zapewnił radnych, że w kwestii budowy tej drogi jest w stałym kontakcie z Wojewodą Świętokrzyskim, a samorząd będzie otrzymywał wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Burmistrz Miasta dodał, że samorząd jest również w stałym kontakcie z właścicielami gruntów.

Burmistrz powiedział, że samorząd zabiega o zmianę przeznaczenia środków z Polskiego Ładu w wysokości 12.000.000,00 zł z budowy ul. Okrzei – bis na remont Stadionu Miejskiego tj. remont budynku głównego, bieżni i oświetlenia.

P. Ż. mieszkaniec Sandomierza poruszył kwestię jakości komunikacji między Urzędem Miejskim a mieszkańcami. Przedstawił zalety i wady aplikacji miejskiej, która służy do zgłaszania problemów przez mieszkańców. Następnie mieszkaniec odniósł się do zwycięskiego w ramach budżetu obywatelskiego projektu - rycerskiego palcu zabaw. Przypomniał, że na ten projekt głos oddało 388 mieszkańców. Dodał, że ich oczekiwaniem jest realizacja przedmiotowej inwestycji przez samorząd.

Ad. 21

Zamknięcie obrad.

Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął LXXI sesję Rady Miasta Sandomierza.

Załączniki:

 1. Lista obecności radnych na sesji;

Przewodniczący

Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec

Protokołował:

Sebastian Rutyna,

Inspektor,

Wydział Organizacyjny, Biuro Rady Miasta

⃰Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2020.2176 j.t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonał: Sebastian Rutyna –inspektor w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.