Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr 54/12/2023 z dnia 9 listopada 2023 r.

PROTOKÓŁ nr 54/12/2023
z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

w dniu 9 listopada 2023 r.

Protokół sporządzono na podstawie § 102 Statutu Miasta Sandomierza uchwalonego uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 października 2021 roku

Posiedzeniu przewodniczyła: Renata Kraska – Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Radni obecni na posiedzeniu: jak w załączonej do protokołu liście obecności.

Uczestnicy: Angelika Kędzierska – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego (dalej: Naczelnik NK)

Ad. 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Pani Renata Kraska powitała uczestników posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, stwierdziła prawomocność obrad i otworzyła posiedzenie.

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad.

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie skargi p. E.R.* na Burmistrza Miasta Sandomierza.

4. Rozpatrzenie petycji mieszkańców Sandomierza – najemców lokali użytkowych, w sprawie zaniechania w okresie najbliższych 3 lat zmian wysokości stawek czynszów za najem lokali użytkowych. 

5. Sprawy różne.

6.  Zamknięcie obrad.

Pani Renata Kraska poprosiła o przyjęcie i przegłosowanie projektu porządku obrad. Wynik głosowania: 2 głosy „ZA”, 0 głosów „PRZECIW”, 0 głosów „WSTRZYMUJĘ SIĘ”.

Ad. 3. Rozpatrzenie skargi p. E.R.*  na Burmistrza Miasta Sandomierza.

Pani Renata Kraska odczytała treść następujących pism:

- skargi Pani E.R.* z dnia 20 września 2023 r. (data wpływu do Urzędu Miejskiego w Sandomierzu: 4 października 2023 r.) na Burmistrza Sandomierza przesłanej do tut. urzędu za pośrednictwem pełnomocnika, adw. M.L.* wraz z wyjaśnieniami Burmistrza Miasta Sandomierza,  

- zawiadomienia Burmistrza Miasta Sandomierza znak IOD.1511.1.2023.MZU z dnia 1 września 2023 r. o sposobie załatwienia skargi Pani R.* z dnia 18 sierpnia 2023 r., która to skarga dotyczyła zaniedbań pracowników Urzędu Miejskiego w Sandomierzu polegających na braku reakcji na przesłaną przez nią korespondencję mailową dotyczącą zdarzenia mającego miejsce dnia 29 czerwca 2023 r. przy al. Bł. Sadoka i Męczenników Sandomierskich w Sandomierzu, w wyniku którego ucierpiał syn skarżącej (dalej: zawiadomienie).

Przewodnicząca Komisji celem wyjaśnienia „tła” pisma skarżącej przypomniała zebranym chronologię korespondencji, która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Sandomierzu  lub też została w nim wytworzona w przedmiotowej sprawie. Wskazała, iż pierwszym pismem inicjującym rozpatrywanie sprawy skargi Pani R.* w tut. magistracie, było pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego znak OK-I.1511.16.2023 z dnia 22 sierpnia 2023 r., którym przekazał skargę do załatwienia wg. właściwości Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

Pani Renata Kraska poprosiła o zabranie głosu Panią Angelikę Kędzierską, która stwierdziła, iż podtrzymuje wyjaśnienia poczynione w skierowanym do skarżącej zawiadomieniu. Naczelnik NK poinformowała, że stoi na stanowisku, iż sposób rozpoznania skargi był właściwy, co potwierdza treść pisma Marszałka Województwa Świętokrzyskiego: „zgodnie z art. 231 ustawy (…), w załączeniu przekazuję wg właściwości skargę (…) na pracowników Urzędu Miejskiego w Sandomierzu”. Mając to na uwadze Pani Kędzierska poinformowała, że odniesie się tylko do części merytorycznej skargi. Potwierdziła, iż faktem jest, że gmina Sandomierz na mocy porozumienia z Urzędem Marszałkowskim obsługuje szlak Green Velo w zakresie bieżącego utrzymania i w ramach niego jest zobowiązana dwa razy w roku przeprowadzić kontrolę, co potwierdzają protokoły. Kontroli dokonuje się najczęściej w składzie: Naczelnik NK, pracownik Wydziału NK ds. utrzymania dróg oraz pracownik Referatu Techniczno-Inwestycyjnego Wydziału Rozwoju, Promocji i Inwestycji  Urzędu Miejskiego w Sandomierzu mający w swym zakresie obowiązków drogownictwo. Powołując się na taki właśnie protokół, Pani Angelika Kędzierska poinformowała, iż w roku bieżącym pierwszy przegląd (poprzedził on zdarzenie z udziałem syna skarżącej) miał miejsce 29 marca, natomiast drugi był przeprowadzony „stosunkowo niedawno”. Według Naczelnik NK skarga przedłożona przez Panią R.* na ręce marszałka była zasadna w tej części, która dotyczyła nieudzielenia odpowiedzi na e-maila przesłanego pierwotnie do p. Sekretarz, a następnie zadekretowanego ostatecznie do pracownika Wydziału NK mającego w zakresie obowiązków kwestię utrzymania dróg gminnych. Naczelnik NK podkreśliła, iż okres, w którym doszło do zdarzenia stanowiącego tło pierwotnej skargi, to okres wzmożonych prac. Pani Kędzierska poinformowała, iż przeanalizowała miesięczny okres liczony od dnia wpływu e-maila p. R.* na skrzynkę e-mailową Sekretarz i w samym tym czasokresie Naczelnik NK przekazała pracownikowi odpowiedzialnemu za utrzymanie dróg  101 spraw do załatwienia (w wersji elektronicznej i papierowej). Każda z tych spraw wymaga odpowiedzi w formie pisemnej, a wiele z nich również wizyty pracownika w terenie. Do tego realizowanych jest, jak w każdym sezonie, pięć umów utrzymaniowych: remonty masą asfaltową dróg asfaltowych, remonty dróg tłuczniowych, chodników i bruków, a także utrzymanie oznakowania dróg poziomego i pionowego, z czym wiążą się liczne wizyty w terenie. Poza tym wskazać należy na liczne interwencje telefoniczne, spływające do wydziału notatki Straży Miejskiej informujące o stwierdzonych usterkach, czy chociażby ustne polecenie związane np. z interwencjami radnych Rady Miasta Sandomierza. Naczelnik NK podkreśliła, że istotnym w sprawie jest brak rejestracji korespondencji przesłanej przez Panią R.* w systemie el-Dok, który w znacznym stopniu ułatwia i porządkuje korespondencje. Naczelnik NK podsumowała, że doszło faktycznie do przeoczenia i braku reakcji na korespondencję e-mailową p. R.*, natomiast doszło do tego w sposób niezamierzony, nie zaś wskutek nienależytego wykonywania obowiązków przez pracownika. Pani Kędzierska podkreśliła przy tym, że po otrzymaniu zgłoszenia, niezwłocznie została  przeprowadzona w terenie interwencja i znak, o którym mowa w skardze, został poprawiony i przykręcony. Przewodnicząca Komisji zapytała Naczelnik NK, czy zasadnym jest natomiast zarzut skarżącej dotyczący niewłaściwego zabezpieczenia znaku, zbyt rzadkiego kontrolowania jakości zabezpieczeń. Naczelnik NK w odpowiedzi stwierdziła, iż częstotliwość kontroli w tym zakresie, jaka została narzucona przez Urząd Marszałkowski, jest dopełniona. W ramach tych kontroli sprawdzana jest jakość znaków, ich mocowania, a także czytelność znaków. Zarówno Pani Kraska, jak i Pani Kędzierska podkreśliły, iż w czasie marcowej kontroli w/w znaku, sposób jego zamontowania nie budził zastrzeżeń, natomiast niemożliwym jest określenie, czy w okresie od kontroli do zdarzenia z udziałem syna skarżącej nie doszło do zruszenia przez kogoś znaku i osłabienia jego zamontowania. Pani Kędzierska podkreśliła, iż szlak, przy którym zamieszczony jest przedmiotowy znak, jest szlakiem bardzo często uczęszczanym. Dodała przy tym, że często mamy do czynienia z aktami wandalizmu, obracaniem znaków, czy nawet ich niszczeniem, co mogło przyczynić się do poluzowania mocowania przedmiotowego znaku. Pani Kędzierska wskazała przy tym, że obrys tabliczki znaku mieści się w szerokości pasa zieleni, co można potwierdzić na podstawie zdjęć przesłanych przez skarżącą w pierwotnie skierowanej do urzędu korespondencji mailowej, a więc poruszanie się wyznaczonym szlakiem – chodnikiem, nie naraża nikogo na niebezpieczeństwo nawet w przypadku obluzowania znaku. Obecny na posiedzeniu Pan Sylwester Łatka zapytał Panią Kędzierską, czy skarżąca wystąpiła z roszczeniem z ubezpieczenia o odszkodowanie, jednakże Naczelnik NK poinformowała, że nie posiada takowej wiedzy. Radny dodał, że w jego opinii, o ile można uznać pierwszą ze skarg Pani R.* za zasadną, o tyle druga już nie może być za taką uznana. Pani Kędzierska wskazała, że bezwzględnie doszło do przykrego zdarzenia z udziałem syna skarżącej, jednakże nie można obarczać za nie odpowiedzialnością kogoś innego, aniżeli tego, który sprawował nad dzieckiem opiekę. Dodała, że gdyby np. dziecko doznało uszczerbku wskutek przewrócenia się na nierównej drodze, wówczas bez wątpienia wina leżałaby po stronie zarządcy drogi odpowiedzialnego za jej nieprawidłowy stan. Pani Kędzierska dodała, że w omawianej natomiast sytuacji trudno doszukiwać się nieprawidłowego stanu, gdyż nie wiadomo, czy np. nie doszło do obluzowania znaku wskutek zewnętrznych czynników niekoniecznie wynikającego ze złego zarządu, czy też złego stanu oznakowania, które nie zostało stwierdzone i naprawione w określonym czasie. Co do drugiej ze zgłoszonych przez Panią R.* skarg zdaniem Naczelnik NK, Rada Miasta Sandomierza powinna zadecydować, czy przyjęto właściwy tryb rozpatrzenia skargi, a także czy burmistrz prawidłowo organizuje realizację zadań przez urząd, czy burmistrz przerzuca, czy też nie odpowiedzialność za zaistniałe zdarzenie z udziałem syna skarżącej. Przewodnicząca Komisji oraz Pan Sylwester Łatka podsumowując odnieśli się do poszczególnych zarzutów podniesionych przez skarżącą i stwierdzili, iż:

  1. Co do przyjęcia nieprawidłowego trybu rozpatrzenia skargi – należy przychylić się do stanowiska Urzędu Marszałkowskiego oraz Urzędu Miejskiego i uznać, że skarga dotyczyła pracownika drugiego z wymienionych podmiotów. Pani Kędzierska dodała w tym miejscu, iż z samego tytułu skargi Pani R.*, który brzmi: „skarga na funkcjonowanie Urzędu Miasta w Sandomierzu” wynika, iż nie jest to skarga na burmistrza, tylko na podległy mu urząd (Naczelnik NK odczytała treść tegoż pisma).
  2. Co do niewłaściwej organizacji realizacji zadań zarządcy drogi w zakresie bieżącego utrzymania dróg i chodników wraz z oznakowaniem – należy wskazać, iż w urzędzie funkcjonuje regulamin organizacyjny, zgodnie z którym istnieje jednoosobowe stanowisko zajmujące się utrzymaniem bieżącym dróg i burmistrz nie jest zobowiązany powoływać na nie więcej niż jedną osobę.
  3. Co do zarzutu przerzucenia odpowiedzialności za zaistniałe zdarzenie – Pani Renata Kraska powiedziała, że skarżąca mogła poczuć się dotknięta sformułowaniem użytym w zawiadomieniu znak IOD.1511.1.2023.MZU, tj. „(…) tym samym Pani 4,5 letni syn opuszczając chodnik i poruszając znak, samoczynnie, bez reakcji osoby za niego odpowiedzialnej, naraził się na niebezpieczeństwo,        a tym samym działał na szkodę zarządcy drogi uszkadzając znak (znak został naprawiony na koszt zarządcy drogi)”, jednakże biorąc pod uwagę wszystkie dokumenty i wyjaśnienia, a także to, że w odpowiedzi na skargę burmistrz wyraża ubolewanie za zaistniałą sytuację i przyznaje, że skarga jest zasadna, jednakże do zdarzenia doszło wskutek nieprzewidzianej sytuacji, nie należy zatem uznawać tego zarzutu za zasadny. Zwrócono w tym punkcie również uwagę na kwestię zasadności podnoszenia takiego zarzutu w skardze skierowanej do Rady Miasta Sandomierza. Podkreślono, iż kwestia odpowiedzialności powinna być rozpatrywana na drodze cywilnoprawnej i dochodzenie roszczeń winno odbywać się w postępowaniu cywilnym, nie zaś administracyjnym.

Na koniec Pani Kędzierska wskazała, iż mamy do czynienia z nieszczęśliwym splotem okoliczności, natomiast nie doszukiwałaby się w tym wszystkim odpowiedzialności pracownika, poza brakiem odpowiedzi na e-maila w terminie.               

Głosowanie w sprawie uznania skargi za bezzasadną: 2 głosy „ZA”, 0 głosów „PRZECIW”, 0 głosów „WSTRZYMUJĘ SIĘ”.

Ad. 4. Rozpatrzenie petycji mieszkańców Sandomierza – najemców lokali użytkowych, w sprawie zaniechania w okresie najbliższych 3 lat zmian wysokości stawek czynszów za najem lokali użytkowych. 

Przewodnicząca Komisji odczytała treść petycji skierowanej do Rady Miasta Sandomierza przez najemców lokali użytkowych znajdujących się na terenie Rynku Starego Miasta w Sandomierzu. Pani Renata Kraska poprosiła o zabranie głosu Naczelnik NK i wyjaśnienie co to znaczy „stałe podnoszenie stawek czynszów” w odniesieniu do kwestii opłat za ogródki restauracyjne. Naczelnik NK wyjaśniła, że przez wiele lat „stawka za ogródek” wynosiła 1,00 zł. Pod koniec 2019 r. przyjęto uchwałę Rady Miasta (gdyż były to wówczas jeszcze drogi publiczne) zmieniającą tę stawkę na 2,00 zł. Jednakże w okresie pandemii, tj. w roku 2020, uchwałą Rady Miasta opłata ta została ponownie zmniejszona do poziomu 1,00 zł i de facto ona nigdy nie wyniosła założonego poziomu 2,00 zł. W grudniu 2022 r. zostało wydane zarządzenie burmistrza (gdyż m. in. ogródki restauracyjne na Rynku Starego Miasta nie są już w pasie drogi publicznej) wprowadzające stawkę 1,50 zł. Pani Kędzierska poinformowała, iż kolejna podwyżka była w roku bieżącym i dopiero teraz wynosi ona 2,00 zł, przy czym dotyczy ona „najbardziej atrakcyjnych obszarów”, jak np. lokali położonych przy ul. Opatowskiej, Rynek. Co do lokali położonych w innych obszarach stawka ta wynosi dalej 1,50 zł. Różnica w stawkach wynika z tego, że w przypadku ul. Opatowskiej, Rynek i Mały Rynek, zostały one pozbawione kategorii drogi publicznej (obecnie to drogi wewnętrzne) i w ich przypadku stawka w/w opłaty regulowana jest w drodze zarządzenia burmistrza. W przypadku pozostałych dróg, które nadal posiadają kategorie drogi publicznej, wysokość stawki jest regulowana w drodze uchwały rady miasta. Pani Renata Kraska zapytała, czy stawki te, podobnie jak czynsz za najem lokali użytkowych, podlegają waloryzacji. Pani Kędzierska odpowiedziała, że nie ma to zastosowania do opłat za ogródki.

Przewodnicząca Komisji dodała, że w przedmiotowej sprawie rozmawiała z burmistrzem i pozyskała informację, iż w przypadku każdego z przedsiębiorców – najemców lokali użytkowych, czynsz ustalany jest indywidulanie w trybie przetargu. Niemożliwym jest zatem twierdzenie zawarte w petycji, że „(…) stawki czynszu na przestrzeni ostatnich 8/0 lat dla wielu (…) wzrosły ponad dziesięciokrotnie”. Stawki te ustalane są bowiem każdorazowo w nowym przetargu na najem lokalu. Jedyna zmiana tej wysokości wynika z waloryzacji stawek o wskaźnik inflacji „rok do roku”. Pani Kraska poinformowała, że burmistrz wstępnie zapewnił przedsiębiorców o tym, że stawki te nie będą rewaloryzowane w roku 2024, ale podkreśliła, że z posiadanych informacji wynika, że na obecnym etapie sprawdzane jest, czy prawnie istnieje możliwość „zamrożenia” tych stawek czynszu. Dodała, że burmistrz odbył już spotkanie z przedsiębiorcami w przedmiotowej sprawie i poprosił, by każdy z nich indywidualnie przedłożył odpowiednie dokumenty i wówczas ustosunkuje się do nich jako organ do tego kompetentny. Stawki czynszu nie są natomiast podnoszone przez burmistrza, gdyż stawki te za każdym razem są indywidualnie wynegocjowywane w przetargu. Przewodnicząca Komisji podkreśliła, iż uwzględniając przytoczone informacje, zgłaszane postulaty są niezrozumiałe. Dodała, że jej zdaniem petycja winna być przekazana do rozpatrzenia Burmistrzowi Miasta Sandomierza jako organowi właściwemu rzeczowo do jej rozpatrzenia, jednakże z uwagi na fakt, iż została ona już skierowana do burmistrza, petycja powinna zostać pozostawiona przez Radę Miasta Sandomierza bez rozpoznania.       

Głosowanie w sprawie pozostawienia petycji bez rozpoznania: 2 głosy „ZA”, 0 głosów „PRZECIW”, 0 głosów „WSTRZYMUJĘ SIĘ”.

Ad. 5. Sprawy różne.

       Posiedzenie Komisji opuściła Naczelnik NK.

Pani Renata Kraska odczytała pisma, które wpłynęły do biura Rady Miasta Sandomierza, a zostały przekazane do zapoznania się przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji:

- pismo Panów: A.B.* i J.Z.* w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie gminy na 2024 r. na realizację inwestycji drogowej: remontu i modernizacji ul. Portowej w Sandomierzu oraz

- prośbę gminy Toszek o podjęcie tożsamej do uchwalonej przez Radę Miejską w Toszku uchwały w sprawie wystąpienia do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z petycją o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustaw: kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu pracy, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i innych powiązanych tematycznie.

Co do pierwszego z wymienionych pism - petycji w sprawie: remontu i modernizacji ulicy ogólnomiejskiej Portowa w Sandomierzu odcinek od ronda „100 lecia niepodległości” do granicy stanowiącej własność spółki Pilkington Polska Komisja uznała zasadność zgłoszonego wniosku budżetowego i rekomenduje ujęcie w/w inwestycji w budżecie na rok 2024.
W przedmiocie natomiast inicjatywy podjętej przez Radę Miejską w Toszku i pisemnej prośby o podjęcie uchwały tożsamej do wyżej wymienionej, Komisja zasugerował pozostawienie pisma w sprawie bez rozpatrzenia.     

Ad. 6. Zamknięcie obrad.

Pani Renata Kraska zamknęła posiedzenie Komisji

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Renata Kraska

Protokół sporządziła: Magdalena Żukowska, Inspektor w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonała: Magdalena Żukowska –Inspektor Ochrony Danych.