Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie Nr 53/2/2024 z dnia 27 lutego 2024 roku

Sprawozdanie Nr 53/2/2024

Komisja Praworządności

z dnia 27 lutego 2024 roku

Urząd Miejski, s. 103, Biuro Rady Miasta

Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 13 ust. 1 Załącznika Nr 6 Statutu Miasta Sandomierza podjętego Uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 października 2021 roku.

Godz. rozpoczęcia obrad: 12:00

Godz. zakończenia obrad: 12:30

Posiedzeniu przewodniczył radny Marek Chruściel – Przewodniczący Komisji Praworządności.

Obecni jak w załączonej liście obecności.

Zaproszeni goście:

 1. Aneta Przyłucka – Sekretarz Miasta Sandomierza;
 2. Adam Piskor – Komendant Straży Miejskiej w Sandomierzu.

Ad. 1

Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Radny Marek Chruściel – przewodniczący komisji stwierdził quorum, obecnych na posiedzeniu jest 5 radnych i otworzył posiedzenie Komisji Praworządności.

Radny spóźniony: Piotr Chojnacki.

Ad. 2

Przyjęcie porządku obrad.

Radny Marek Chruściel – przewodniczący komisji przedstawił proponowany porządek obrad, jak niżej i poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag.

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum;
 2. Przyjęcie porządku obrad;
 3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza;
 4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy
  z radnym;
 5. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Straży Miejskiej w Sandomierzu za 2023 rok;
 6. Sprawy różne. Wnioski komisji;
 7. Zamknięcie obrad.

Radny Marek Chruściel złożył wniosek polegający na tym, by pkt. 5 porządku obrad stał się pkt. 3.

Członkowie komisji wyrazili zgodę.

W związku z powyższym poddał projekt porządku obrad pod głosowanie.

Wynik głosowania:

„za” – 5;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujący się” – 0.

 

Radny Marek Chruściel – przewodniczący komisji stwierdził przyjęcie porządku obrad.

Ad. 3.

Przyjęcie Sprawozdania z działalności Straży Miejskiej w Sandomierzu za 2023 rok;

Adam Piskor – Komendant Straży Miejskiej przedstawił sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej za 2023 rok. Dodał, że wersja elektroniczna sprawozdania została przekazana na skrzynki e – mailowe.

Na posiedzenie Komisji Praworządności przybył radny Piotr Chojnacki. Komisja obraduje w składzie 6 członków.

Członkowie komisji poruszali kwestię monitoringu na ul. Baczyńskiego, statystyki dot. ilości wykroczeń.  

Adam Piskor – Komendant Straży Miejskiej powiedział, że sprawa monitoringu na ul. Baczyńskiego została rozwiązana tj. kamera został przeniesiona, drzewa zostały przycięte. Dodał, że liczba wykroczeń rok do roku maleje. Na koniec komendant powiedział, że kamery miejskiego monitoringu powinny zostać zamontowane w następujących miejscach: skrzyżowanie ul. Trześniowskiej i Lwowskiej, na ul. Armii Krajowej przy Galerii Królewskiej oraz ul. Króla i Koseły.  

Więcej uwag nie było.

W związku z tym przewodniczący komisji poddał sprawozdanie pod głosowanie.

Wynik głosowania:

„za” – 6;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujący się” – 0.

Radny Marek Chruściel – przewodniczący komisji stwierdził, że komisja zaopiniowała pozytywnie przedstawione sprawozdanie.

Ad. 4

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza;

Radny Marek Chruściel – przewodniczący komisji przedstawił projekt uchwały.

Uwag nie zgłoszono.

W związku z tym przewodniczący komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

„za” – 6;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujący się” – 0.

Radny Marek Chruściel – przewodniczący komisji stwierdził, że komisja zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt uchwały.

Ad. 5

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy
z radnym;

Radny Marek Chruściel – przewodniczący komisji przedstawił projekt uchwały, który dot. wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Marcinem Świerkulą. 

Radny Marcin Świerkula powiedział, że przedstawił wszystkim radnym na piśmie swoje stanowisko dot. przedstawionego projektu uchwały. Dodał, że nie podjęcie przez radnych projektu uchwały umożliwi starania o ewentualne przeniesienie na inne stanowisko w Agencji restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w Opatowie.

Uwag nie zgłoszono.

W związku z tym przewodniczący komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

„za” – 0;

„przeciw” – 4;

„wstrzymujący się” – 1;

1 radny nie głosował (z głosowania wyłączył się radny Marcin Świerkula).

Radny Marek Chruściel – przewodniczący komisji stwierdził, że komisja zaopiniowała negatywnie przedstawiony projekt uchwały.

Ad. 6

Sprawy różne, wnioski komisji;

W toku dyskusji członkowie komisji poruszali kwestie: modernizacji przez GDDKiA przejść dla pieszych na drogach krajowych na terenie Sandomierz, montażu progu zwalniającego na skrzyżowaniu ul. Ostrówek i Powiśle, budowy tzw. ul. Okrzei – bis, zasadności budowy oświetlenia i remontu Stadionu Miejskiego przy ul. Koseły.   

Aneta Przyłucka – Sekretarz Miasta Sandomierza powiedziała, że w formie pisemnej Burmistrz Miasta odniesie się do kwestii modernizacji przejść dla pieszych oraz montażu progu zwalniającego.  

Radny Marek Chruściel – przewodniczący komisji podziękował członkom komisji i pracownikom Urzędu Miejskiego za wspólną prace w komisji w mijającej kadencji samorządu.

Ad. 7

Zamknięcie obrad;

Radny Marek Chruściel – przewodniczący komisji stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie komisji.

Przewodniczący
Komisji Praworządności
Marek Chruściel

Sprawozdanie sporządził:
Sebastian Rutyna
Inspektor
Wydział Organizacyjny
UM Sandomierz