Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie Nr 59/2/2024 z dnia 26 lutego 2024 roku

Sprawozdanie Nr 59/2/2024

Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług

z dnia 26 lutego 2024 roku

Urząd Miejski

Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 13 ust. 1 Załącznika Nr 6 Statutu Miasta Sandomierza podjętego uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady miasta Sandomierza z dnia 27 października 2021 roku.

Godz. rozpoczęcia obrad: 13:00

Godz. zakończenia obrad: 14:00

Posiedzeniu przewodniczył radny Andrzej Kalczewski przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług.

Lista obecności stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Radni nieobecni: Marek Chruściel, Jerzy Żyła, Mariola Stępień i Krzysztof Szatan – radni usprawiedliwieni.

Radni spóźnieni: Piotr Chojnacki.

Zaproszeni goście:

 1. Janusz Stasiak – Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza;
 2. Katarzyna Knap – Sawicka – Kierownik Referatu Kultury, Promocji, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Sandomierzu;
 3. Edyta Sobieraj – Inspektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Sandomierz;
 4. Kamila Kremiec – Panek – Dyrektor Sandomierskiego Centrum Kultury w Sandomierzu;

Mieszkańcy:

 1. Z. W.⃰  – mieszkanka Sandomierza.  

Ad. 1.

Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

 

Radny Andrzej Kalczewski przewodniczący komisji stwierdził quorum, obecnych na posiedzeniu jest 7 radnych i otworzył posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług. 

Ad. 2.

Przyjęcie porządku obrad.

Radny Andrzej Kalczewski przewodniczący komisji przedstawił proponowany projekt porządku obrad, jak niżej i poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag.

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum;
 2. Przyjęcie porządku obrad;
 3. Opiniowanie projektu uchwały zmieniająca uchwałę nr XVII/193/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wysokości jednorazowych dziennych stawek opłaty targowej;
 4. Sprawy różne. Wnioski komisji;
 5. Zamknięcie obrad.

Uwag nie zgłoszono.

Następnie poddał projekt porządku obrad pod głosowanie.

Wynik głosowania:

„za” –7;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Radny Andrzej Kalczewski przewodniczący komisji stwierdził przyjęcie porządku obrad.

Ad. 3.

Opiniowanie projektu uchwały zmieniająca uchwałę nr XVII/193/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wysokości jednorazowych dziennych stawek opłaty targowej;

Katarzyna Knap – Sawicka – Kierownik Referatu Kultury, Promocji, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedziała, że projket uchwały zakłada wyłączenie placu Jana Pawła II spod jurysdykcji uchwały w sprawie określenia wysokości jednorazowych dziennych stawek opłaty targowej. Tego typu rozwiązanie wynika z praktyki i chęci zmaksymalizowania zysków z wynajmu ww. palcu przez gminę.  

Teren Placu Jana Pawła II będzie poddawany pod przetarg na zorganizowanie wielkich imprez masowych. W związku tym samorząd zrezygnuje z pobieranej opłaty targowej na rzecz przetargu. Takie rozwiązanie będzie korzystniejsze dla Gminy Sandomierz.

Na posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług przyszedł radny Piotr Chojnacki. Komisja obraduje w składzie 8 członków.

Kamila Kremiec – Panek – Dyrektor Sandomierskiego Centrum Kultury w Sandomierzu przedstawiła plany związane z organizacją na terenie Placu Jana Pawła II - Dni Sandomierza w dniach 12-14 lipca 2024 roku. Dodała, że szacowany koszt imprezy to 400.000,00 zł. Zmiana uchwały w sprawie wysokości jednorazowych dziennych stawek opłaty targowej usprawni organizowanie tego typu wydarzeń. Gmina Sandomierz będzie podpisywać umowę z organizatorem wydarzenia otrzymując z tego tytułu dochody. Organizator będzie musiał podporządkować się wytycznym gminy określonymi w umowie. 

W toku dyskusji członkowie komisji poruszali kwestie organizacji Dni Sandomierza, parkowania pojazdów na terenie ww. palcu oraz szczegółów jakie będą zawarte we wzorach umów, które będą podpisywane ze specjalistycznymi firmami.

Janusz Stasiak Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza powiedział, że projekt uchwały zakłada oddanie organizacji dużych wydarzeń plenerowych na Placu Jana Pawła II firmą specjalistycznym, mającym doświadczenie w tym zakresie.

Więcej uwag nie było.

W związku z powyższym radny Andrzej Kalczewski przewodniczący komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Wynik głosowania:

„za” –8;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Radny Andrzej Kalczewski przewodniczący komisji stwierdził, że komisja pozytywnie opiniuje przedstawiony projekt uchwały.

Ad. 4

Sprawy różne, wnioski komisji;

Radny Andrzej Kalczewski przewodniczący komisji przedstawił pisma, które wpłynęły do Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług, jak niżej:

 • Pismo mieszkańców kamienicy Rynek 24 i 25, którzy poruszają kwestie konieczności montażu domofonu oraz wymiany drzwi wejściowych do kamienicy, które nie spełniają standardów bezpieczeństwa.

W tym kontekście sprawę przybliżyła Edyta Sobieraj – Inspektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, która powiedziała, że mieszkańcy wnioskują o zabezpieczenie ramy okiennej szyby oraz o kompleksowy remont poszycia dachowego i elewacji.  

Pytań nie było ze strony członków komisji. W toku dyskusji ustalono, że stosowną odpowiedź udzieli wydział merytoryczny tj. Wydział Gospodarki Nieruchomościami.

 • Pismo Pani Z. W.⃰  mieszkanki Sandomierza dot. konsekwencji remontu zajmowanego mieszkania komunalnego w tym zwrotu części kosztów za centralne ogrzewanie.

Mieszkanka poruszała kwestie trudnych warunkach życia w okresie trwania remontu, złego jego prowadzenia przez pracowników Urzędu Miejskiego, przez firmę remontową oraz o podejmowanych próbach uzyskania rekompensaty za ciepło z tytułu ogrzewania remontowanego pokoju. Mieszkanka podkreśliła, że nie powinna ponosić opłat za ciepło z tytułu ogrzewania wyłączonego z użytkowania pokoju, gdyż konieczność prowadzenia remontu wynikała z zaniedbań właściciela kamienicy, czyli Gminy Sandomierz.

Z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług wyszli radni: Mariusz Prezgot i Marek Strugała. Komisja obraduje w składzie 6 osobowym.

Przewodniczący komisji poruszył kwestie przepisów prawa energetycznego, mówiąc, że stroną dla mieszkańca jest gmina a nie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplej, który jest wyłącznie dostarczycielem ciepła. Ewentualne kroki prawne w tym zakresie powinny być kierowane w stronę samorządu a nie miejskiej spółki.

Edyta Sobieraj inspektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedziała, że samorząd obniżył wnioskodawcy stawkę czynszu z tytułu braku możliwości użytkowania remontowanego pokoju oraz rekompensatę w związku ze wzrostem rachunku za energię elektryczną z tytułu użytkowania osuszacza i nagrzewnicy. Następnie pracownik urzędu odczytała pismo skierowane do Przewodniczącego Rady Miasta, w którym urząd odpowiada na zagadnienia poruszane przez mieszkańca.

W toku dyskusji radni poruszali m.in. kwestie: ekspertyzy mykologa, terminu prowadzenia remontu i jego wpływu na koszty ogrzewania wspomnianego pokoju, wysokości środków o jakie wnioskuje mieszkanka w ramach rekompensaty oraz sprawy sądowej jaką mieszkanka wytoczyła PEC – u.

Radny Jacek Dybus powiedział, że sprawa powinna być rozwiązana pomiędzy zainteresowane strony będąc w sporze.

Janusz Stasiak Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza przedstawił zebranym system naliczania i rozliczania za centralne ogrzewanie jakie obowiązywał w momencie pojawienia się sporu tj. roszczeń ze strony mieszkańca.

Radny Andrzej Kalczewski przewodniczący komisji poprosił o przygotowanie przez wydział merytoryczny urzędu na kolejne posiedzenie komisji informacji dot. sposobu rozliczenia mieszkańca za ciepło remontowanego pokoju oraz na jakiej podstawie została wydana decyzja. Z kolei mieszkanka poproszona została o dostarczenie wspomnianego wyroku sądu.

Ad. 5

Zamknięcie obrad.

Radny Andrzej Kalczewski przewodniczący komisji stwierdził wyczerpanie porządku obrad
i zamknął posiedzenie komisji.

Przewodniczący

Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług

Andrzej Kalczewski

Sprawozdanie sporządził:

Sebastian Rutyna, Inspektor,

Wydział Organizacyjny

UM Sandomierz

⃰Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2020.2176 j.t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonał: Sebastian Rutyna –inspektor w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.