Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 305/2023/SK z dnia 29 grudnia 2023 r.

Zarządzenie Nr 305/2023/SK
Burmistrza Miasta Sandomierza
z dnia 29 grudnia 2023 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 49/2023/SK Burmistrza Miasta Sandomierza
 z dnia 08 marca 2023 roku w sprawie zasad gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku  ruchomego  Urzędu Miejskiego w Sandomierzu i   jednostek organizacyjnych  Gminy Sandomierz

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3, art. 31 oraz art. 33 ust. 1-3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U.2023.40 z późn. zm.) oraz art. 53 ust.1,
art. 68 ust.1 i art. 69 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (tekst jednolity: Dz.U.2023.1270 ), zarządzam co następuje:

§ 1.

W Zarządzeniu nr 49/2023/SK Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 08 marca
2023 roku w sprawie zasad gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku  ruchomego  Urzędu Miejskiego w Sandomierzu i jednostek organizacyjnych  Gminy Sandomierz wprowadza się następujące zmiany:

W rozdziale 5. Sprzedaż rzeczowych składników majątku ruchomego w drodze składania ofert pisemnych lub licytacji w § 14 dodaje się pkt 8 o następującej treści:

„8. Jeżeli druga sprzedaż nie zostanie zakończona zawarciem umowy sprzedaży Urząd/jednostka ogłasza trzecią sprzedaż lub zbywa rzeczowe składniki majątku ruchomego z wolnej ręki.”

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza oraz Kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Sandomierz.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PDFZarządzenie Nr 305 2023 SK.pdf (201,19KB)