Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie Nr 52/1/2024 z dnia 29 stycznia 2024 roku

Sprawozdanie Nr 52/1/2024

Komisja Praworządności

z dnia 29 stycznia 2024 roku

Urząd Miejski, s. 103, Biuro Rady Miasta

Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 13 ust. 1 Załącznika Nr 6 Statutu Miasta Sandomierza podjętego Uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 października 2021 roku.

Godz. rozpoczęcia obrad: 12:00

Godz. zakończenia obrad: 12:15

Posiedzeniu przewodniczył radny Marek Chruściel – Przewodniczący Komisji Praworządności.

Obecni jak w załączonej liście obecności.

Ad. 1

Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Radny Marek Chruściel – przewodniczący komisji stwierdził quorum, obecnych na posiedzeniu jest 4 radnych i otworzył posiedzenie Komisji Praworządności.

Radni nieobecni: Marcin Świerkula, Jerzy Żyła.

Radni usprawiedliwieni.

Ad. 2

Przyjęcie porządku obrad.

Radny Marek Chruściel – przewodniczący komisji przedstawił proponowany porządek obrad, jak niżej i poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag.

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta Sandomierza III kadencji.
  4. Sprawy różne. Wnioski komisji.
  5. Zamknięcie obrad.

Uwag nie zgłoszono.

W związku z powyższym poddał projekt porządku obrad pod głosowanie.

Wynik głosowania:

„za” – 4;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujący się” – 0.

Radny Marek Chruściel – przewodniczący komisji stwierdził przyjęcie porządku obrad.

Ad. 3.

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta Sandomierza III kadencji.

Radny Marek Chruściel – przewodniczący komisji przedstawił projekt uchwały.

Uwag nie zgłoszono.

W związku z tym przewodniczący komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

„za” – 4;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujący się” – 0.

Radny Marek Chruściel – przewodniczący komisji stwierdził, że komisja zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt uchwały.

Ad. 4

Sprawy różne. Wnioski komisji.

Radny Marek Chruściel – przewodniczący komisji przedstawił pismo Pana Z. P.⃰ w sprawie kompleksowej modernizacji zespołu budynków wystawienniczych i magazynowych Muzeum Zamkowego w Sandomierzu oraz wnioskuje o pomoc w poszukiwaniu materiałów niezbędnych do napisania sagi swojego rodu.

Radny Piotr Chojnacki powiedział, że na ostatnim spotkaniu z mieszkańcem sygnalizował on potrzebę zgromadzenia miesięcznika „Ucho Igielne”, które było wydawane m.in. przez sandomierski samorząd. Zgodnie z prawem jako współwydawca samorząd powinien dysponować oryginałami tego czasopisma.

Ponadto mieszkaniec poruszył kwestię adaptacji budynku starej piekarni na potrzeby Muzeum Zamkowego. Mieszkaniec w tej sprawie złożył wypełnioną ankietę przygotowaną wcześniej przez muzeum.

Radny Marek Chruściel zawnioskował o:

  • udzielenie przez Urząd Miejski w Sandomierzu Panu Z. P.⃰ pomocy
    w uzyskaniu dostępu lub wskazanie miejsca przechowywania materiałów niezbędnych do napisania sagi rodu P.⃰, zgodnie z treścią pisma mieszkańca z dnia 31 stycznia 2012 roku;
  • montaż progu zwalniającego przy placu zabaw na skrzyżowaniu ul. Ostrówek i Powiśle. Po raz pierwszy wniosek ten został złożony w dniu 22 listopada 2023 roku.

Radny Piotr Chojnacki zawnioskował o:

  • udzielenie informacji dot. planowanej przez GDDKiA inwestycji polegającej na budowie bezpiecznych przejść dla pieszych na drogach krajowych zlokalizowanych na terenie miasta.

Wnioski zostały przyjęte w drodze głosowania – jednogłośnie.

Ad. 5

Zamknięcie obrad;

Radny Marek Chruściel – przewodniczący komisji stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie komisji.

Przewodniczący

Komisji Praworządności

Marek Chruściel

Sprawozdanie sporządził:

Sebastian Rutyna

Inspektor

Wydział Organizacyjny

UM Sandomierz

⃰Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2020.2176 j.t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonał: Sebastian Rutyna –inspektor w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.