Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie Nr 58/1/2024 z dnia 29 stycznia 2024 roku

Sprawozdanie Nr 58/1/2024

Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług

z dnia 29 stycznia 2024 roku

Urząd Miejski

Sprawozdanie sporządzono na podstawie § 13 ust. 1 Załącznika Nr 6 Statutu Miasta Sandomierza podjętego uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady miasta Sandomierza z dnia 27 października 2021 roku.

Godz. rozpoczęcia obrad: 13:00

Godz. zakończenia obrad: 15:00

Posiedzeniu przewodniczył radny Andrzej Kalczewski przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług.

Lista obecności stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Radni nieobecni: Marek Chruściel, Jerzy Żyła – radni usprawiedliwieni.

Radni spóźnieni: Marek Strugała, Krzysztof Szatan.

Zaproszeni goście oraz mieszkańcy:

 1. Janusz Stasiak – Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza;
 2. Angelika Kędzierska – Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego
  w Sandomierzu;
 3. Marcin Śwerkula – radny Miasta Sandomierza;
 4. Z. W.⃰ – mieszkanka Sandomierza;
 5. K. G.⃰ – mieszkanka Sandomierza;
 6. H. B.⃰ – mieszkanka Sandomierza.

Ad. 1.

Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Radny Andrzej Kalczewski przewodniczący komisji stwierdził quorum, obecnych na posiedzeniu jest 8 radnych i otworzył posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług. 

Radny Andrzej Kalczewski przewodniczący komisji poprosił o zabranie głosu przybyłych mieszkańców.

Z. W. mieszkanka Sandomierza przypomniała długotrwały remont jaki był prowadzony w jej lokalu komunalnym. Dodała, że za nieużytkowany pokój musiała ponosić koszty ogrzewania. W związku z tym apeluje o zwrot tych kosztów, pomimo niekorzystnego wyroku sądu
w tej sprawie.    

K. G. – mieszkanka Sandomierza odniosła się do planowanych obniżek w wysokości 20% za centralne ogrzewanie. Stwierdziła, że obniżka nie dotyczy cen za ciepło a kosztów przesyłu. Dodała, że to rozwiązanie z punktu widzenia mieszkańców jest niekorzystne i wprowadza w błąd opinie publiczną.

H. B. mieszkanka Sandomierza powiedziała, że stan techniczny kamienicy przy ul. Opatowskiej 2a jest fatalny. Brak jest jakiekolwiek termomodernizacji, co powoduje, że mieszkańcy tej kamienicy płacą bardzo wysokie rachunki za centralne ogrzewanie. Dodała, że mieszkańcy interweniowali i będą interweniowali co do stanu technicznego budynku.

Ad. 2.

Przyjęcie porządku obrad.

Radny Andrzej Kalczewski przewodniczący komisji przedstawił proponowany projekt porządku obrad, jak niżej i poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag.

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Gminy Tarnobrzeg części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia.
 4. Opiniowanie projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cennika usług oraz wprowadzenia regulaminu na Cmentarzu Komunalnym w Sandomierzu.
 5. Opiniowanie projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą „Targowiska miejskie samorządowy zakład budżetowy”.
 6. Opiniowanie projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu.
 7. Opiniowanie projektu uchwały zmieniająca uchwałę Nr XIX/239/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Sandomierz oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów, zmienioną uchwałą Nr XL/387/2021 Rady Miasta Sandomierza
  z dnia 25 sierpnia 2021r., zmienioną uchwałą Nr XLII/415/2021 Rady Miasta Sandomierza
  z dnia 27 października 2021r., zmienioną uchwałą Nr LXX/702/2023 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20 grudnia 2023r.
 8. Sprawy różne. Wnioski komisji.
 9. Zamknięcie obrad.

Uwag nie zgłoszono.

Następnie poddał projekt porządku obrad pod głosowanie.

Wynik głosowania:

„za” –7;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Radny Andrzej Kalczewski przewodniczący komisji stwierdził przyjęcie porządku obrad.

Ad. 3.

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Gminy Tarnobrzeg części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia.

Angelika Kędzierska Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedziała, że projekt uchwały zakłada partycypowanie w kosztach przez Miasto Tarnobrzeg przyszłej linii nr 6 miejskiej komunikacji w stronę sandomierskiego Koćmierzowa. Sąsiedni samorząd chce dofinansować przedłużenie tej linii na teren osiedla Wielowieś.

W toku dyskusji radny Sylwester Łatka poruszył kwestie: finansowania nowej linii autobusowej oraz sposobów partycypowania w kosztach przez sąsiedni samorząd. Radny Piotr Chojnacki poruszył kwestie: konieczności budowy wiaty przystankowej na ul. Piaski, który nie będzie już przystankiem końcowym, terminu uruchomienia nowej linii oraz możliwości współpracy w tym zakresie z Gminą Gorzyce lub Dwikozy. Radny Jacek Dybus zaapelował o pogłębienie współpracy z Miastem Tarnobrzega w tej kwestii.

Więcej uwag nie było.

W związku z powyższym radny Andrzej Kalczewski przewodniczący komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Wynik głosowania:

„za” –8;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0;

Radny Andrzej Kalczewski przewodniczący komisji stwierdził, że komisja pozytywnie opiniuje przedstawiony projekt uchwały.

Ad. 4

Opiniowanie projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cennika usług oraz wprowadzenia regulaminu na Cmentarzu Komunalnym w Sandomierzu.

Angelika Kędzierska Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedziała, że projekt uchwały zakłada określenie kosztów pochówku w nowo wybudowanym kolumbarium, które znajduje się na terenie Cmentarza Komunalnego w Sandomierzu. Pozostałe stawki pozostają bez zmian.

Uwag nie było.

W związku z powyższym radny Andrzej Kalczewski przewodniczący komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Wynik głosowania:

„za” –8;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0;

Radny Andrzej Kalczewski przewodniczący komisji stwierdził, że komisja pozytywnie opiniuje przedstawiony projekt uchwały.

Ad. 5

Opiniowanie projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą „Targowiska miejskie samorządowy zakład budżetowy”.

Angelika Kędzierska Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedziała, że projekt uchwały zakłada rozszerzenie zakresu działalności Targowiska Miejskiego samorządowego zakładu budżetowego o utrzymanie czystości i porządku oraz o zieleń gminną i zadrzewień. W związku z tym w skład ww. zakładu budżetowego wchodzić będzie tzw. „grupa interwencyjna”.

Na posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług przybyli radni: Marek Strugała i Krzysztof Szatan. Komisja obraduje w składzie 10 osób. 

Janusz Stasiak Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza powiedział, że dodatkowo projekt uchwały zakłada powołanie w miejsce kierownika zakładu stanowiska dyrektora. Pensja jak i koszty z tego tytułu nie ulegną zmianie. Następnie Zastępca Burmistrza omówił kwestie rynkowe, jeśli chodzi o gospodarkę rolno – ogrodniczą i wyzwania jakie stoją przed tego typu branżą.

Ponadto nowo przygotowany regulamin wewnętrzny będzie tworzył elastyczną strukturę wewnętrzną zakładu budżetowego, a jego ewentualne zmiany nie będą wymagały zgody Burmistrza.

Zastępca Burmistrza omówił również nową siedzibę grupy interwencyjnej, w której przetrzymywany będzie sprzęt na ul. Przemysłowej. 

W toku dyskusji radny Andrzej Kalczewski poruszył kwestie dotychczasowego funkcjonowania „grupy interwencyjnej” w ramach struktury Urzędu Miejskiego. Z kolei radny Piotr Chojnacki poruszył kwestie możliwości współfinansowania kosztów zatrudnienia w „grupie interwencyjnej” ze środków Powiatowego Urzędu Pracy, po jej włączeniu do zakładu budżetowego. Natomiast radny Janusz Poński stwierdził, że warto dodać do zakresu działalności zakładu budżetowego - wykonywanie drobnych napraw w infrastrukturze drogowej. Zastępca Burmistrza powiedział, że jest to kwestia do rozważenia w przyszłości.

Z. W. mieszkanka Sandomierza poruszyła kwestię ewentualnych podwyżek dla pracowników grupy interwencyjnej i ewentualnych kosztów dla Urzędu Miejskiego.  

Angelika Kędzierska Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedziała, że nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń.  

Z kolei radny Marek Strugała poruszył kwestię konieczności dalszej modernizacji Palcu Targowego.

Więcej uwag nie było.

W związku z powyższym radny Andrzej Kalczewski przewodniczący komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Wynik głosowania:

„za” –9;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 1;

Radny Andrzej Kalczewski przewodniczący komisji stwierdził, że komisja pozytywnie opiniuje przedstawiony projekt uchwały.

Ad. 6

Opiniowanie projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na targowisku przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu.

Angelika Kędzierska Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu przedstawiła projekt uchwały, który zakłada wzrost wysokości inkasa opłaty targowej z dotychczasowych 10% i 20% na 40% w związku z włączeniem pracowników grupy interwencyjnej w struktury zakładu budżetowego. W związku z tym będzie to kwota rzędu ok. 2 mln zł.

Rozgorzała dyskusja na temat wysokości inkasa w stosunku do kosztów generowanych przez zakład.

W toku dyskusji Zastępca Burmistrza powiedział, że wysokość dochodów z tytułu opłaty targowej wynosi ponad 5 mln zł a dochody własne zakładu ponad 3 mln zł.

Następnie poruszono kwestię budowy Placu Targowego we Włostowie i ewentualnej konkurencji dla sandomierskiego rynku.

Uwag nie było.

W związku z powyższym radny Andrzej Kalczewski przewodniczący komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Wynik głosowania:

„za” –6;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 4;

Radny Andrzej Kalczewski przewodniczący komisji stwierdził, że komisja pozytywnie opiniuje przedstawiony projekt uchwały.

Ad. 7

Opiniowanie projektu uchwały zmieniająca uchwałę Nr XIX/239/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Sandomierz oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów, zmienioną uchwałą Nr XL/387/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 sierpnia 2021r., zmienioną uchwałą Nr XLII/415/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 października 2021r., zmienioną uchwałą Nr LXX/702/2023 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20 grudnia 2023r.

Angelika Kędzierska Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedziała, że projekt uchwały zakłada określenie nowych przystanków komunikacji miejskiej na ul. Działkowców. Naczelnik wydziału dodała, że samorząd planuje w okresie letnim uruchomienia dodatkowych kursów na teren Rodzinnych Ogródków Działkowych zlokalizowanych za sandomierską giełdą. Łącznie będzie zlokalizowanych 5 przystanków.

W toku dyskusji radny Piotr Chojnacki poruszył kwestię zmiany podejścia władz samorządu do rozwoju komunikacji miejskiej i uruchomienia nowych połączeń o czym wielokrotnie wnioskował zespół ds. rozwoju komunikacji miejskiej, w którym zasiada kilku radnych.

Angelika Kędzierska Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu przedstawiła efektywne i ekonomiczne rozwiązania dot. uruchomienia nowych połączeń komunikacji miejskiej.

Radny Marek Strugała złożył wniosek o wydłużenie linii komunikacji miejskiej nr 4, której projekt zakłada wjazd na ul. Działkowców o wjazd na ul. Błonie w stronę Galerii Sandomierz.

W związku z powyższym radny Andrzej Kalczewski przewodniczący komisji poddał pod głosowanie ww. wniosek.

Wynik głosowania:

„za” –10;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0;

Radny Andrzej Kalczewski przewodniczący komisji stwierdził przyjęcie wniosku radnego Marka Strugały.

Członkowie komisji poruszali kwestię niepodejmowania przedmiotowej uchwały i odłożenie jej na kolejne posiedzenie sesji w związku ze złożonym wnioskiem radnego Marka Strugały. Radny Piotr Chojnacki powiedział, że podjęcie tej uchwały nie wpływa na ww. wniosek, gdyż wydłużenie linii autobusowej będzie wymagać w przyszłości zmian w budżecie.

Z. W. mieszkanka Sandomierza poruszyła możliwość uruchomienia linii autobusowej na ul. Krakowskiej.

Więcej uwag nie było.

W związku z powyższym radny Andrzej Kalczewski przewodniczący komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Wynik głosowania:

„za” –8;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 1;

1 radny nie głosował.

Radny Andrzej Kalczewski przewodniczący komisji stwierdził, że komisja pozytywnie opiniuje przedstawiony projekt uchwały.

Ad. 8

Sprawy różne. Wnioski komisji;

Radny Andrzej Kalczewski przewodniczący komisji przedstawił pismo Galerii Zapole s.c. Państwa Ireny i Jana Godyń. Pismo dot. uwzględnienia zmian w ruchu drogowym na terenie Starego Miasta, m.in.: zniesienie zakazu wjazdu na podwórka dla najemców lokali użytkowych w budynkach przy tych podwórkach, zarezerwowanie kilku miejsc parkingowych dla najemców lokali użytkowych i ich dostawców wzdłuż ul. Żydowskiej, rozważenie zmiany dozwolonych godzin wjazdu na Stare Miasto, współpracę z przedsiębiorcami w pracach nad projektem organizacji ruchu. 

Angelika Kędzierska Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedziała, że na obecnym etapie nie są prowadzone prace związane ze zmiana organizacji ruchu na terenie Starego Miasta. Dodała, że w przypadku prowadzenia takich prac zaproponowane zmiany zawarte w piśmie będą brane pod uwagę, przy czym muszą one uwzględniać interes wszystkich zainteresowanych stron. Naczelnik stwierdziła, że dotychczasowe rozwiązania w tej kwestii mocno zredukowały najemcom lokali użytkowych wjazd na teren podwórek.

Rozgorzała dyskusja na ten temat.

Radny Jacek Dybus poruszył kwestię konieczności rozwoju Dworca PKS i nowych połączeń autobusowych z innymi gminami z terenu powiatu sandomierskiego w ramach współpracy między miastem a powiatem. Radny zaapelował o uruchomienie kolejnego połączenia komunikacji miejskiej od Dworca PKS do szpitala. Na koniec powiedział, że należy zamontować lustro drogowe na skrzyżowaniu ul. Harcerskiej i Różanej.

Radny Piotr Chojnacki złożył wniosek o remont przepustu drogowego zlokalizowanego przy ul. Sieleckiej od nr 11 do nr 13. Przepust ten uległ załamaniu, co powoduje spiętrzenie wody i zalewanie podwórek okolicznym mieszkańcom.  

Radny Mariusz Prezgot poruszył kwestię funkcjonowania Zespołu PEC i efektów jego pracy, które powinny mieć na celu obniżenie rachunków mieszkańców za centralne ogrzewanie.

Z. W. mieszkanka Sandomierza poruszyła kwestie zwrotu przez Gminę Sandomierz części czynszu z tytułu braku możliwości korzystania z pokoju w związku z prowadzonym remontem. Ponadto mieszkanka odniosła się do efektów pracy zespołu PEC.

Ad. 9

Zamknięcie obrad.

Radny Andrzej Kalczewski przewodniczący komisji stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie komisji.

Przewodniczący

Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług

Andrzej Kalczewski

Sprawozdanie sporządził:

Sebastian Rutyna, Inspektor,

Wydział Organizacyjny

UM Sandomierz

⃰Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2020.2176 j.t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonał: Sebastian Rutyna –inspektor w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.