Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr 69 z LXIX sesji Rady Miasta Sandomierza w dniu 29 listopada 2023 roku

Protokół Nr 69

z LXIX sesji Rady Miasta Sandomierza

w dniu 29 listopada 2023 roku

Ratusz

Godzina rozpoczęcia sesji: 10:00

Godzina zakończenia sesji: 13:20

Ad.1

Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

Sesję otworzył i prowadził Pan Wojciech Czerwiec- Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza.

Ponadto, uczestnikami sesji byli:

 1. Marcin Marzec- Burmistrz Miasta Sandomierza;
 2. Janusz Stasiak- Zastępca Burmistrza Sandomierza;
 3. Aneta Przyłucka- Sekretarz Miasta Sandomierza;
 4. Barbara Grębowiec - Skarbnik Miasta Sandomierza;
 5. Piotr Kossak - Radca Prawny Urzędu Miejskiego w Sandomierzu;
 6. Piotr Wójtowicz – Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji i Inwestycji Urzędu Miejskiego
  w Sandomierzu;
 7. Angelika Kędzierska- Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego
  w Sandomierzu;
 8. Edyta Duma – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego
  w Sandomierzu;
 9. Piotr Paszkiewicz – Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Sandomierzu;
 10. Dorota Tarnawska – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu;
  w Sandomierzu;
 11. Kamila Kremiec – Panek – Dyrektor Sandomierskiego Centrum Kultury w Sandomierzu;
 12. Adam Piskor- Komendant Straży Miejskiej w Sandomierzu;
 13. Dariusz Kozieja – przedstawiciel Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu;
 14. Anna Sękul – przedstawiciel Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu.

Wojciech Czerwiec- Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, że w dzisiejszej sesji Rady Miasta bierze udział 18 radnych, jak w załączonej liście obecności stanowiącej załącznik Nr
1 do niniejszego protokołu. 

Radni nieobecni: Tomasz Malinowski, Janusz Poński i Marcin Świerkula.

Radni usprawiedliwieni.

Wojciech Czerwiec- Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził quorum.

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że: „we wtorek, 14 listopada 2023 roku odszedł generał brygady Zbigniew Meres, Honorowy Obywatel Miasta Sandomierza, były komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, były wiceprezydent Piekar Śląskich. W 2000 roku został mianowany szefem Obrony Cywilnej Kraju. Utworzył Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności, które obecnie stanowi centralny punkt Systemu Wczesnego Ostrzegania Alarmowania i Koordynacji Działań Szczebla Krajowego. W 2001 roku podczas powodzi w Polsce przejął bezpośrednie kierowanie akcją ratowniczą, co uratowało Sandomierz przed zalaniem. I w związku z tym, uchwałą Rady Miasta z dnia 6 września 2001 roku Rada Miasta nadała panu generałowi Zbigniewowi Meresowi tytuł Honorowego Obywatela Miasta Sandomierza”.

W związku z tym poprosił o minutę ciszy.

Następnie Burmistrz Miasta przywitał Panią K. D.⃰ oraz L. W.⃰ – sportsmenki, które reprezentują Sandomierz na arenie międzynarodowej w sportach fitness.

Włodarz miasta wraz z Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza wyrazili słowa uznania za ich trud, zaangażowanie, poświęcenie, ciężką pracę oraz za godnie i wspaniałe reprezentowanie Sandomierza na arenie krajowej jak i międzynarodowej.

K. D. mieszkanka Sandomierza: „Oczywiście bardzo dziękuję za wyróżnienie. Z wielkim sentymentem, zawsze z taką dużą miłością reprezentuję ten region sandomierski poza granicą i w całym kraju. No i myślę, że dopóki będę miała zdrowie i jakąś taką determinację, której mi na razie nie brakuje, to w dalszym ciągu będę to robić”.

Ad.2

Przyjęcie porządku obrad.

Wojciech Czerwiec- Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza przedstawił projekt porządku obrad LXIX sesji Rady Miasta Sandomierza, jak niżej:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum;
 2. Przyjęcie porządku obrad;
 3. Debata nad przyszłością samorządu lokalnego w Polsce;
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok;
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2023-2041;
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa ronda wraz z budową pomnika im. Radiotechników na drodze powiatowej nr 1737T ul. Wojska Polskiego w Sandomierzu";
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 1731T ul. Zawichojska w mieście Sandomierz od km 0+436 do km 0+627";
 8. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o. o. na lata 2024-2027;
 10. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr LVIII/567/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmienioną uchwałą nr LXVI/660/2023 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 sierpnia 2023r.;
 11. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Sandomierza w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sandomierzu;
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach treningowych lub wspomaganych;
 13. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek
  w szkole i w domu” na lata 2024-2028;
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek
  w szkole i w domu” na lata 2024-2028;
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/402/2021 Rady Miasta Sandomierza
  z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sandomierz;
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta Sandomierza
  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok;
 17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani E. R. na Burmistrza Miasta Sandomierza;
 18. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania petycji mieszkańców Sandomierza w sprawie zamrożenia stawek czynszów za najem lokali użytkowych (w tym ogródki gastronomiczne);
 19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników;
 20. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Nr II/3/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Sandomierza i ustalenia ich składów osobowych;
 21. Przyjęcie protokołu LXVIII sesji Rady Miasta Sandomierza;
 22. Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach miasta;
 23. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o działaniach podejmowanych
  w okresie międzysesyjnym, komunikaty, wolne wnioski;
 24. Zamknięcie obrad.

Wojciech Czerwiec- Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza złożył wniosek o zdjęcie z porządku obrad pkt 3 tj. Debata nad przyszłością samorządu lokalnego w Polsce”.

W związku z powyższym poddał wniosek pod głosowanie

Wynik głosowania:

„za” – 16;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0;

2 radnych nie głosowało.

Wojciech Czerwiec- Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził zdjęcie z porządku obrad pkt. 3.

W związku z powyższym Wojciech Czerwiec Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał pod głosowanie całość porządku obrad z uwzględnieniem zaproponowanej zmiany.

Wynik głosowania:

„za” – 17;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0;

1 radny nie głosował.

Wojciech Czerwiec- Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził przyjęcie porządku obrad LXIX sesji Rady Miasta Sandomierza.

Ad. 3

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok;

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Budżetu i Finansów.

Radna Mariola Stępień przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów powiedziała, że komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie.

Barbara Grębowiec Skarbnik Miasta Sandomierza powiedziała, że zaproponowane zmiany w budżecie mają głównie charakter porządkowy związany ze zbliżającym się końcem roku. Dodała, że projekt uchwały zakłada: zwiększenie dochodów w budżecie na kwotę 915.090,00 zł, zmniejszenie dochodów w wysokości 20.000,00 zł, zmniejszenie wydatków na kwotę 1.429.923,61 zł oraz zwiększenie wydatków na kwotę 825.013,61 zł. Zmniejsza się również przychody w budżecie na kwotę 1.500.000,00 zł.    

Radny Jacek Dybus poprosił o informacje dot. zakresu wykonywanych prac remontowych na ul. Czereśniowej i Burka oraz kto jest właścicielem lokalu przy ul. Koseły 3 w którym gmina ma zamiar utworzyć kolejny Dzienny Dom Seniora. Radny krytycznie odniósł się do propozycji lokalizacji tego typu placówki, wskazując na Zajazd „Duet” jako właściwą lokalizację.   

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że gmina przeznaczy kwotę 30.000,00 zł na wykonanie projektu dot. remontu ul. Czereśniowej. Dodał, że samorząd chce posiadać aktualną dokumentację by móc wykonać ewentualny remont przy okazji modernizacji ul. Długiej przez Starostwo Powiatowe.

Włodarz miasta powiedział, że spółka PGKiM rozpoczęła prace związane z budową kanalizacji na ul. Burka. W związku z tym kwota 20.000,00 zł przeznaczona jest na zakup tłucznia celem ponownego utwardzenia drogi do czasu powstania nawierzchni asfaltowej. Burmistrz stwierdził, że ewentualnie przyznana dotacja w wysokości 400.000,00 zł nie pokryje kosztów remontu i adaptacji pomieszczeń.

Radna Kazimiera Bednarska przedstawiła argumenty za utworzeniem Dziennego Domu Seniora w lewobrzeżnej części miasta. Dodała, że placówka będzie dysponować 24 miejscami. Podkreśliła wielomiesięczne zabiegi części radnych o utworzenie takiego domu wsparcia. Podkreśliła, że podopieczni będą mogli spełniać swoje pasje, niedoszłe plany oraz marzenia.

Radny Jacek Dybus powiedział, że nie jest przeciwnikiem utworzenia kolejnego Dziennego Domu Seniora. Stwierdził, że nie mogą to być placówki elitarne, dysponujące małą liczbą miejsc.  

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że samorząd korzysta z takich lokali jakie posiada w swoich zasobach oraz ma na uwadze koszty przystosowania lokalu oraz utrzymania tego typu placówki.  

Radna Kazimiera Bednarska powiedziała, że specyfika tego typu placówek wymaga by były one przeznaczone dla niewielkiej liczby podopiecznych. Stwierdziła, że starszy człowiek musi by doceniony i dostrzeżony.

Dorota Tarnawska Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu powiedziała, że w Domu Dziennego Pobytu przebywają osoby na podstawie decyzji administracyjnej, po wcześniejszym przeprowadzonym wywiadzie środowiskowym, na podstawie zaświadczeń lekarskich ze wskazaniem jaka forma wsparcia jest najbardziej potrzebna. W przypadku lokalu zlokalizowanego przy ul. Koseły placówka będzie liczyć 24 osoby.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

W związku z powyższym Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 17;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0;

1 radny nie głosował.

Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr LXIX/681/2023

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Ad. 4

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2023-2041;

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Budżetu i Finansów.

Radna Mariola Stępień przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów powiedziała, że komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie.

W związku z powyższym Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 17;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0;

1 radny nie głosował.

Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr LXIX/682/2023

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2023-2041

Ad. 5

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa ronda wraz z budową pomnika im. Radiotechników na drodze powiatowej nr 1737T ul. Wojska Polskiego w Sandomierzu";

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Budżetu i Finansów.

Radna Mariola Stępień przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów powiedziała, że komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie.

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że samorząd większość inwestycji realizuje samodzielnie. Z kolei w przypadku realizacji na terenie miasta inwestycji, za którą odpowiedzialny jest samorząd powiatu, gmina dokłada połowę wkładu własnego na realizacje takiej inwestycji. Przy dofinansowaniu w wysokości 80%, wkład własny wynosi 20%. W związku z tym w praktyce gmina dokłada jedynie 10% ogólnych kosztów inwestycji. 

Więcej głosów w dyskusji nie było.

W związku z powyższym Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 18;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr LXIX/683/2023

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa ronda wraz z budową pomnika im. Radiotechników na drodze powiatowej nr 1737T ul. Wojska Polskiego w Sandomierzu"

Ad. 6

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 1731T ul. Zawichojska w mieście Sandomierz od km 0+436 do km 0+627";

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Budżetu i Finansów.

Radna Mariola Stępień przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów powiedziała, że komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie.

Głosów w dyskusji nie było.

W związku z powyższym Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 18;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr LXIX/684/2023

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu na realizację zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 1731T ul. Zawichojska w mieście Sandomierz od km 0+436 do km 0+627";

Ad. 7

Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Budżetu i Finansów.

Radna Mariola Stępień przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów powiedziała, że komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie.

Głosów w dyskusji nie było.

W związku z powyższym Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 18;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr LXIX/685/2023

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;

Ad. 8

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o. o. na lata 2024-2027;

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług.

Radny Andrzej Kalczewski przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług powiedział, że przedstawiony plan jest bardzo zachowawczy, niemniej jednak przedsiębiorstwo deklaruje, że w przypadku pozyskania środków zewnętrznych będzie realizowało wspomniane inwestycje. Komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie.

Radna Renata Kraska zgodziła się ze słowami radnego Andrzeja Kalczewskiego, że przedstawiony plan ma charakter zachowawczy. Następnie poprosiła o wykaz ulic, na których będzie budowana kanalizacja podczas trwania ww. programu.

Radny Jacek Dybus zwrócił uwagę na brak pozyskiwania środków zewnętrznych przez PGKiM na budowę kanalizacji aż do 2026 roku, zgodnie z zamieszczonym zestawieniem nakładów inwestycyjnych w latach 2024-2027. 

W tym kontekście radny powiedział o braku kanalizacji na części ul. Kwiatkowskiego, ul. Burka oraz ul. Ks. Henryka Sandomierskiego. Środki zewnętrzne w kwocie 5.677.000,00 zł w latach 2026-2027 są przeznaczone na remonty oraz zadania rozwojowe dla przedsiębiorstwa tj. modernizacja urządzeń, sieci wodociągowych, przepompowni ściekowych. Zaapelował o równomierne rozłożenie tych środków od 2024 roku.

Radny Krzysztof Szatan wyraził słowa uznania w stronę przedsiębiorstwa za rozpoczęcie prac przy budowie kanalizacji na ul. Burka i części ul. Kwiatkowskiego. Słowa podziękowania skierował również w stronę włodarza miasta za deklaracje o ułożeniu nowej nawierzchni na ul. Burka po zakończonej inwestycji. Zaapelował również o budowę chodnika na tej ulicy.

Radna Agnieszka Frańczak-Szczepanek poprosiła o wyjaśnienie stwierdzenia „wykonanie przyłącza systemem gospodarczym”. Ponadto poprosiła o przedstawienie wykazu ulic, na których będzie budowana sieć kanalizacyjna.

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że Sandomierz jest dość dobrze skanalizowany, pomimo, że wiele jest jeszcze białych plam. Włodarz miasta stwierdził, że jeśli będą pojawiać się środki zewnętrzne na remonty lub przebudowy dróg to miasto będzie z nich korzystało.

Dariusz Kozieja przedstawiciel PGKiM w Sandomierzu powiedział, że przedstawiony plan jest bezpieczny, ostrożny, a zawarte kwoty w dużej mierze przedsiębiorstwo będzie pozyskiwać ze środków zewnętrznych.

Podkreślił fakt, że program jest tak skrojony by negatywnie nie odbijał się na wysokości stawki za wodę i ścieki. Spółka pomimo wzrostu cen energii, płacy minimalnej oraz inflacji nie wnioskowała o skrócenie ww. taryf. Dotychczasowy plan trwający w latach 2021-2024 również miał charakter bezpieczny a mimo to przedsiębiorstwo wykonało wiele inwestycji, które pierwotnie nie były przewidziane. Spółka w ramach możliwości będzie pozyskiwać środki zewnętrzne na realizacje celów inwestycyjnych.

Na koniec przedstawiciel przedsiębiorstwa powiedział, że system gospodarczy polega na tym, że większość zadań realizuje spółka własnymi siłami, czyli nie ogłasza postępowań i nie dokonuje wyboru wykonawców poszczególnych inwestycji.

Radna Renata Kraska poprosiła o informacje czy spółka przygotowywuje dokumentacje ze środków własnych na budowę sieci kanalizacji sanitarnie zwłaszcza na ul. Ks. Henryka Sandomierskiego.

Dariusz Kozieja przedstawiciel PGKiM w Sandomierzu powiedział, że spółka opracowuje dokumentację projektową chociażby na budowę kanalizacji na ul. Młyńską.

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że na sesji budżetowej w dniu 20 grudnia przedstawi szczegóły dot. możliwości budowy kanalizacji na ul. Ks. Henryka Sandomierskiego.

Radny Jacek Dybus przedstawił historię starań części radnych, mieszkańców oraz włodarzy miasta w aspekcie budowy kanalizacji na ul. Burka. Radny podkreślił, że jest to teren, który się rozwija pod względem zabudowy domów jednorodzinnych.

Dariusz Kozieja przedstawiciel PGKiM w Sandomierzu powiedział, że teren w rejonie ul. Burka jest specyficzny ze względu na ukształtowanie powierzchni i rzędnych jakie z tym są związane. 

Więcej głosów w dyskusji nie było.

Przewodniczący obrad powiedział, że z uwagi na fakt, że radny Piotr Chojnacki jest pracownikiem Zakładu Wodociągów i Kanalizacji to nie będzie brał udziału w glosowaniu.

W związku z powyższym Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 17;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0;

1 radny nie głosował.

Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr LXIX/686/2023

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o. o. na lata 2024-2027;

Ad. 9

Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr LVIII/567/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmienioną uchwałą nr LXVI/660/2023 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 sierpnia 2023r.;

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług.

Radny Andrzej Kalczewski przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług powiedział, że komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie.

Głosów w dyskusji nie było.

W związku z powyższym Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 18;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr LXIX/687/2023

Rady Miasta Sandomierza

zmieniająca uchwałę nr LVIII/567/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmienioną uchwałą nr LXVI/660/2023 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 sierpnia 2023r.;

Ad. 10

Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Sandomierza w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sandomierzu;

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia.

Radna Kazimiera Bednarska przewodnicząca Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia powiedziała, że komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Dodała, że projekt uchwały zakłada wpisanie w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej - Dom Dziennego Pobytu Seniora oraz mieszkania przy ulicy Katedralnej 5/1 i przy ulicy Kościuszki.

Głosów w dyskusji nie było.

W związku z powyższym Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 16;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0;

2 radnych nie głosowało.

Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr LXIX/688/2023

Rady Miasta Sandomierza

zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Sandomierza w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sandomierzu;

Ad. 11

Podjęcie uchwały w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach treningowych lub wspomaganych;

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia.

Radna Kazimiera Bednarska przewodnicząca Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia powiedziała, że komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Dodała, że projekt uchwały zmienia nazwę mieszkania chronione na mieszkania treningowe lub wspomagane. 

Głosów w dyskusji nie było.

W związku z powyższym Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 18;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr LXIX/689/2023

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach treningowych lub wspomaganych;

Ad. 12

Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028;

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia.

Radna Kazimiera Bednarska przewodnicząca Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia powiedziała, że komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie.

Radny Jacek Dybus poprosił o przedstawienie wysokości kryterium dochodowego.

Dorota Tarnawska dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu powiedziała, że kryterium jest określone w ustawie o pomocy społecznej. W przypadku osób samotnie gospodarujących kryterium 100% wynosi 776,00 zł, a w przypadku gospodarowania w rodzinie jest to 600,00 zł.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

W związku z powyższym Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 18;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr LXIX/690/2023

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”

na lata 2024-2028;

Ad. 13

Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028;

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia.

Radna Kazimiera Bednarska przewodnicząca Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia powiedziała, że komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie.

Głosów w dyskusji nie było.

W związku z powyższym Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 18;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr LXIX/691/2023

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028;

Ad. 14

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/402/2021 Rady Miasta Sandomierza
z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sandomierz;

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Polityki Mieszkaniowej.

Radna Ewa Gracz przewodnicząca Komisji Polityki Mieszkaniowej powiedziała, że komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Dodała, że zmiany dotyczą zasad wynajmu lokali mieszkaniowych tj. zwiększenia procentowego progów dochodowych. Dla gospodarstwa jednoosobowego próg ten wynosi 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, dla gospodarstwa wieloosobowego próg dochodowy wynosi do 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Z kolei, jeżeli osoba ubiega się o zamianę lokalu, który jej został wcześniej wynajęty, to ma obowiązek dokumentowania aktualnych dochodów.

Głosów w dyskusji nie było.

W związku z powyższym Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 18;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr LXIX/692/2023

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/402/2021 Rady Miasta Sandomierza
z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sandomierz;

Ad. 15

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta Sandomierza
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok;

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji. Dodał, że komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie.

Głosów w dyskusji nie było.

W związku z powyższym Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 17;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0;

1 radny nie głosował.

Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr LXIX/693/2023

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta Sandomierza
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok;

Ad. 16

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani E. R. na Burmistrza Miasta Sandomierza;

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.

Radna Renata Kraska przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji powiedziała, że komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie.

Głosów w dyskusji nie było.

W związku z powyższym Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 13;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 5.

Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr LXIX/694/2023

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie rozpatrzenia skargi Pani E. R. na Burmistrza Miasta Sandomierza;

Ad. 17

Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania petycji mieszkańców Sandomierza w sprawie zamrożenia stawek czynszów za najem lokali użytkowych (w tym ogródki gastronomiczne);

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.

Radna Renata Kraska przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji powiedziała, że komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie.

Głosów w dyskusji nie było.

W związku z powyższym Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 13;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 5.

Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr LXIX/695/2023

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie pozostawienia bez rozpoznania petycji mieszkańców Sandomierza w sprawie zamrożenia stawek czynszów za najem lokali użytkowych (w tym ogródki gastronomiczne);

Ad. 18

Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników;

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Praworządności

Radny Marek Chruściel przewodniczący Komisji Praworządności powiedział, że komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Komisja rekomenduje następujące osoby: radną Kazimierę Bednarską, radnego Piotra Chojnackiego i radnego Jerzego Żyłę.

Kandydaci wyrazili zgodę.

Więcej chętnych nie było i nie zgłoszono.

Radny Jacek Dybus poprosił o informacje w zakresie ilości zgłoszeń, które należy zniszczyć.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że dwa zgłoszenia.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

W związku z powyższym Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 17;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0;

1 radny nie głosował.

Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr LXIX/696/2023

Rady Miasta Sandomierza

w sprawie powołania komisji doraźnej do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników;

Ad. 19

Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Nr II/3/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Sandomierza i ustalenia ich składów osobowych;

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że projekt uchwały opiniowała Komisja Praworządności

Radny Marek Chruściel przewodniczący Komisji Praworządności powiedział, że komisja zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie.

Głosów w dyskusji nie było.

W związku z powyższym Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Wynik głosowania:

 „za” – 18;

„przeciw” – 0;

„wstrzymujących się” – 0.

Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę:

Uchwała Nr LXIX/697/2023

Rady Miasta Sandomierza

zmieniająca Uchwałę Nr II/3/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Sandomierza i ustalenia ich składów osobowych;

Ad. 20

Przyjęcie protokołu LXVIII sesji Rady Miasta Sandomierza;

Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza powiedział, że protokół był do wglądu w Biurze Rady Miasta i do dnia posiedzenia sesji nie wpłynęły żadne wnioski ani uwagi, co do jego treści. W związku z powyższym poddał protokół pod głosowanie.

Wynik głosowania:

„za” – 18;

„przeciw” –0;

„wstrzymujących się” – 0.

Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził, że Rada Miasta Sandomierza przyjęła protokół z LXVIII sesji Rady Miasta Sandomierza.

Ad. 21

Informacja Burmistrza Sandomierza o bieżących sprawach miasta;

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza przedstawił sprawozdanie z okresu międzysesyjnego, ja niżej:

 1. „Straż Miejska i Ośrodek Pomocy Społecznej. Te instytucje kontynuują monitoring miejsc przebywania osób bezdomnych, 26 października, 9 listopada, 16 listopada i 23 listopada zostały zmonitorowane miejsca, gdzie mogłyby przebywać osoby bezdomne.  W trakcie monitoringu zastano trzy osoby bezdomne, które nie wyraziły zgody na pobyt w schronisku.
 2. 26 października w schronisku dla bezdomnych mężczyzn w Sandomierzu odbyło się z inicjatywy Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu spotkanie w ramach gminnego programu wychodzenia z bezdomności.
 3. W piątek, 27 października w Lapidarium odbył się pierwszy koncert w ramach festiwalu Witamina Jazz.
 4. W sobotę 28 października w Porcie Kultury, w ramach tegoż samego festiwalu odbył się koncert znakomitej śpiewaczki E. U..
 5. W dniu 6 listopada podpisano umowę na zadanie pod nazwą remont drogi gminnej ulica Sadownicza.
 6. W piątek, 10 listopada na rynku Starego Miasta po raz drugi powstała żywa flaga. To inicjatywa Sandomierskiego Centrum Kultury. Dokładnie o godzinie 11:11 odśpiewaliśmy hymn państwowy i ułożyliśmy biało-czerwoną flagę. W wydarzeniu wzięło udział około 950 osób.
 7. 11 listopada tradycyjnie obchodziliśmy rocznicę odzyskania niepodległości. Dziękuję wszystkim radnym, którzy byli, za obecność. Były to naprawdę wyjątkowe uroczystości, rozpoczęte mszą świętą tradycyjnie w katedrze, przemarszem pod pomnik przed cmentarzu katedralnym, pomnik Drugiego Pułku Piechoty Legionów i Czwartego Saperów. Następnie wspólnie z powiatem uroczystości przy Starostwie Powiatowym.
 8. 12 listopada w Porcie Kultury miała miejsce gra miejska. To również inicjatywa pracownic Sandomierskiego Centrum Kultury, podczas której uczestnicy rozwiązywali zagadki dotyczące najważniejszych faktów odzyskania przez Polskę niepodległości. Gra miała charakter nie tylko edukacyjny, ale też integracyjny, ponieważ zadania były wykonywane przez całe rodziny i tutaj też podziękowania dla wszystkich organizatorów oraz uczestników za wzięcie udziału”.

Włodarz miasta podziękował również za zorganizowanie koncertu poetycko – muzycznego.

 1. „We wtorek 14 listopada w Lapidarium pod Ratuszem z okazji Ogólnopolskiego Dnia Seniora odbył się koncert muzyki włoskiej w wykonaniu A. L.. (…)
 2. Również 14 listopada w Dziennym Domu Pobytu Senior Plus odbyło się spotkanie międzypokoleniowe uczestników z dziećmi ze Szkoły Podstawowej Nr 3.
 3. 14 listopada dokonano otwarcia ofert na realizację zadania pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Sandomierz”. Wpłynęła jedna oferta tj. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu.
 4. 15 listopada opublikowano informację z otwarcia ofert na realizację zadania pn.: „Remont ulicy Zamkowej w Sandomierzu”.
 5. Od 17 do 19 listopada br. odbyła się 11 edycja Święta Młodego Wina. Tradycyjna już też uroczystość wydłużająca sezon turystyczny tak zwane dożynki winiarskie. My promujemy to wydarzenie, wiemy, że enoturystyka cieszy się coraz większym zainteresowaniem gości z zewnątrz. Mieliśmy też okazję z tego powodu gościć po raz kolejny przedstawicieli naszego miasta partnerskiego ze Środy Wielkopolskiej.
 6. W dniu 23 listopada zespół do spraw asystenta rodziny z OPS w Sandomierzu zorganizował dla rodzin objętych wsparciem asystenta spotkanie edukacyjno-informacyjne pod hasłem „Miej oczy szeroko otwarte”.
 7. 25 listopada podczas V andrzejkowego konkursu tańca w Zwoleniu grupa Paradoks, działająca przy SCK, pod opieką instruktor pani M. M.  wywalczyła drugie miejsce w kategorii performing art klasy VI - VII.
 8. 26 listopada ukończona została realizacja ekomuralu, który znajduje się na wieży ciśnień w Parku Miejskim w Sandomierzu. Projekt realizowany wspólnie z NSG Pilkington oraz Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu, można już oglądać w całej okazałości, bardzo ładny projekt i też szeroko o tym informowaliśmy. Też specjalne farby zostały dobrane, fotokatalityczne, które oczyszczają powietrze, estetycznie wzbogaca to też nasz Park Saski. (…)
 9. 28 listopada zawarłem umowę na realizację zadania pn.: „Remont ulicy Milberta w Sandomierzu”.
 10. Na ukończeniu są trwające roboty budowlane dotyczące przebudowy Placu Targowego. (…)
 11. Ogłoszono przetarg publiczny na budowę, remont i wyposażenie budynku Kamienicy Oleśnickich. Planowany termin otwarcia ofert założono na 21 grudnia bieżącego roku.
 12. W toku jest opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej termomodernizacji Przedszkola Samorządowego Nr 3.
 13. Trwają prace projektowe dot. aktualizacji dokumentacji dotyczącej budowy zadaszenia nad boiskiem wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej Nr 1.
 14. Prowadzone są roboty budowlane dotyczące budowy oświetlenia na ulicy Jaśminowej i Mściowskiej.
 15. Przygotowano i częściowo zrealizowano nasadzenia na terenie naszego miasta, są tutaj wyszczególnienia tych ilości sztuk tych wszystkich nasadzeń. 20-stego i od razu tutaj powiem, że wiemy, co robimy, gdyby ktoś podejrzewał, że jest śnieg, a my sadzimy, to jest wszystko pod nadzorem ekspertów są odpowiednie agrowłókniny i to jest odpowiedni czas na nasadzenie takich bylin, one przetrwają do wiosny i będą cieszyć oko na wiosnę.
 16. Miesiąc listopad jest poświęcony profilaktyce nowotworów u mężczyzn. Zaproponowaliśmy taką akcję November. To jest międzynarodowa akcja właśnie profilaktyki chorób męskich. Też szeroko to komentowałem i w mediach społecznościowych, i na spotkaniach, które odbyły się w Ratuszu (…) Warto poddać się profilaktyce, warto o tym mówić i stąd też miesiąc, listopad i postanowiliśmy przeznaczyć na to, żeby zwrócić uwagę przede wszystkim mężczyzn na te choroby i tu ogromne podziękowania właśnie dla sandomierskich Amazonek, że widzą również w tym sens i pomagają i wspierają również mężczyzn w tych badaniach. W ramach tego wydarzenia, oprócz tych dwóch spotkań przebadaliśmy 50 mężczyzn po 50. roku życia, którzy zgłosili się do tej akcji.
 17. 23 listopada bieżącego roku w restauracji Królewska w Sandomierzu odbyły się uroczystości z okazji 65- lecia honorowego krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża (…) Bardzo też ważna inicjatywa, żeby docenić te osoby, które oddają cząstkę siebie, własną krew po to, żeby ratować ludzkie życie. W tym czasie, tak jak już mówiłem na początku przed Sesją, mój zastępca był na uroczystości pogrzebowej w Dąbrowie Górniczej. Natomiast ja na zaproszenie pana profesora Jerzego Stępnia uczestniczyłem w uroczystości nadania doktora Honoris Causa uczelni Łazarskiego w Warszawie.
 18. 25 listopada w sandomierskim Ratuszu odbyła się konferencja: „Uzależnienie od alkoholu, a choroby psychiczne”, czyli kolejna taka inicjatywa podejmowana wspólnie przez Miasto Sandomierz oraz przez Sandomierskie Stowarzyszenie Nadzieja”.

Na zakończenie włodarz miasta zaprezentował statuetkę – nagrodę, którą otrzymało Miasto Sandomierz. Stwierdził, że: „to jest nagroda, dla nas wszystkich, za naszą pracę, dla Rady Miasta, dla mieszkańców Miasta Sandomierza, dla organizacji pozarządowych, dla nauczycieli, dla szkół, dla urzędników Urzędu Miejskiego, którzy wszyscy razem swoją dobrą, solidną pracą codziennie udowadniamy, że idziemy w dobrym kierunku. To jest pierwsze miejsce w powiecie sandomierskim w rankingu gmin, zorganizowanym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Główny Urząd Statystyczny z oddziałem w Kielcach. Badanych było 16 obszarów i zostaliśmy poddani weryfikacji, porównaniu na tle innych gmin. Dodam, że w zeszłym roku również zdobyliśmy pierwsze miejsce, a w roku dwudziestym pierwszym, kiedy ten ranking ruszył w województwie świętokrzyskim, wygraliśmy w kategorii miast. Na terenie całego województwa świętokrzyskiego w latach następnych Fundacja zmieniła zasady i postanowiła nagradzać gminy w poszczególnych powiatach. Tak że od trzech lat jesteśmy na pierwszym miejscu w tych statystykach i to są ogromne podziękowania i gratulacje dla wszystkich mieszkańców Sandomierza”.

Radna Kazimiera Bednarska wyraziła słowa zadowolenia i uznania w związku z organizacją konferencji poświęconej uzależnieniom od alkoholu. Zaapelowała o opiekę nad ludźmi chorymi i o wzajemnie wspieranie się, szacunek i uczestnictwo w tego typu wydarzeniach. Kontakt i rozmowa z takimi ludźmi jest potrzebna a dla podopiecznych bezcenna. Na koniec wyraziła słowa podziękowania dla organizatorów tej konferencji. 

Radna Agnieszka Frańczak-Szczepanek poruszyła kwestię muralu jaki został umieszczony na Wieży Ciśnień sugerując, że taki mural powinien być wykonany na całej powierzchni budynku. Następnie poprosiła o informacje dot. kosztów jego wykonania. Zasugerowała by miasto wykonało podobne murale na blokach zlokalizowanych przy ul. Koseły, na których prezentowane byłyby postacie lub wydarzenia, mające szczególny wpływ na historię miasta. Tego typu instalacje mogłaby wykonać sandomierska młodzież. Na koniec radna poprosiła o informacje dot. budowy nowych przystanków, terminu zakończenia inwestycji oraz o konieczności montażu na nich rozkładu jazdy komunikacji publicznej i prywatnej.

Radny Andrzej Lebida wyraził słowa zadowolenia z wykonania przez miasto muralu na Wieży Ciśnień. Następnie poruszył kwestię montażu znaku drogowego ograniczającego prędkość do 20 km/h na ul. Staromiejskiej. 

Z. W. mieszkanka Sandomierza poruszyła kwestię: obecności przedstawicieli miasta do końca trwania sesji rady, zniszczonej płyty rynku przez organizowanie Festiwalu Młodego Wina poprzez wbijanie „bardzo długich gwoździ i głębokich” oraz otrzymania przez miasto wyróżnienia ze strony Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. 

Z. P. mieszkaniec Sandomierza poprosił o szczegółowe informacje dot. inwestycji miejskiej polegającej na wymianie wiat przystankowych.

Piotr Wójtowicz Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedział, że:

 1. Koszt wykonania muralu wyniósł 42.000,00 zł. Na tę kwotę złożyły się trzy podmioty: 16.000,00 zł brutto przekazało PGKiM, 16.000,00 zł spółka NSG Group i 10.000,00 zł przekazało Miasto Sandomierz. Wygląd muralu został uzgodniony z Delegaturą Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Sandomierzu oraz spółką NSG Group, która z kolei w ramach swojej misji ma szeroko pojętą ekologię. Następnie przedstawił koncepcje zagospodarowania całości wieży ciśnień oraz możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację podobnych murali w innych częściach miasta.
 2. Wymiana wiat przystankowych wynikała z realizacji przez gminę inwestycji pn.: „Transport miejski przyjazny środowisku”. Samorząd ogłosił łącznie 3 postepowania, gdyż na dwa pierwsze nikt nie złożył oferty.W trzecim postepowaniu dało się pozytywnie rozstrzygnąć przetarg i 27 lipca Gmina Sandomierz podpisała umowę z wykonawcą. W trakcie realizacji inwestycji wystąpiły problemy z dostawą materiałów na wiaty przystankowe. Termin końcowy realizacji zadania to 30 listopada bieżącego roku. Po tym terminie gmina będzie naliczać odsetki zgodnie z umową. Na koniec naczelnik stwierdził, że po wymianie wiat będą umieszczone w gablotach aktualne rozkłady jazdy komunikacji publicznej jak i prywatnej.

Ad. 22

Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Sandomierza o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, komunikaty, wolne wnioski;

Na wstępie Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że uczestniczył w 65-leciu Honorowego krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża i w imieniu Rady Miasta odebrał dyplom i pamiątkowy medal. Następnie odczytał treść dyplomu, jak niżej:

„Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża, Krajowa Rada Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża, Rada Miasta Sandomierz otrzymuje medal 65-lecia honorowego krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża w dowód uznania za bezinteresowne wspieranie działań w ramach rozwoju honorowego krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża”.

Następnie przewodniczący rady przypomniał o trwającej akcji „Szlachetna Paczka”. Zachęcał do wzięcia udziału w tej akcji. 

Następnie przewodniczący rady przedstawił komunikaty z okresu międzysesyjnego od 27 września 2023 roku do dnia 24 października 2023 roku, jak niżej:

 1. „Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „Sandomierz” złożyła pismo w sprawie konieczności remontu ul. Baczyńskiego od zjazdu z ul. Zarzekowice do Ronda im. pilota płk. Króla; 
 2. Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „Sandomierz” złożyła pismo w sprawie zabezpieczenia w budżecie miasta na 2024 roku środków na wykonanie w parku osiedlowym przy ul. Baczyńskiego fontanny.
 3. Pan A. K. z Sandomierza złożył pismo dot. zamiaru wycięcia tuj przez Sandomierską Spółdzielnię Mieszkaniową przy ul. Króla 1.  
 4. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazało informacje dot. przyznania dotacji w wysokości 272.560,39 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Sandomierz, budynek Domu Katolickiego (lata 30, XX w.): rewitalizacja i przebudowa ścian wewnętrznych budynku. 
 5. Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach przekazała pisemną informacje dot. obowiązku publikacji uchwał w zakresie podatków i opłat lokalnych. 
 6. Komenda Powiatowa Policji w Sandomierzu złożyła pismo w sprawie przeznaczenia kwoty 30.000,00 zł na dofinansowanie systemu służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Policji.
 7. Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział Sandomierz złożył do wiadomości pismo w sprawie udostepnienia projektu budżetu gminy na 2024 rok”.

Następnie przedstawił interpelacje radnych z okresu międzysesyjnego, jak niżej:

 1. „W dniu 2 listopada 2023 roku została udzielona odpowiedź na interpelacje radnego Tomasza Malinowskiego na temat działań dotyczących aktualizacji map ryzyka powodziowego lewobrzeżnej części miasta.
 2. W dniu 17 listopada 2023 roku została udzielona odpowiedź na interpelacje radnych Marcina Świerkuli i Marka Strugały w sprawie przeprowadzenia remontu wraz z utwardzeniem drogi dojazdowej do posesji położonych przy ul. Zamiejskiej.
 3. W dniu 25 października 2023 roku radna Kazimiera Bednarska złożyła interpelacje w sprawie obcięcia korony drzewa gatunku orzech włoski. Odpowiedź w tej sprawie została udzielona.
 4. W dniu 27 października 2023 roku radny Tomasz Malinowski złożył interpelacje w sprawie montażu wiaty śmietnikowej. Odpowiedź w tej sprawie została udzielona w dniu 14 listopada 2023 roku.
 5. W dniu 27 października 2023 roku radny Jerzy Żyła złożył interpelacje w sprawie udrożnienia rynien na budynkach przy ul. Słowackiego 17A. Odpowiedź w tej sprawie została udzielona w dniu 13 listopada 2023 roku.
 6. W dniu 9 listopada 2023 roku radny Mariusz Prezgot złożył interpelacje w sprawie zainstalowania w trybie pilnym dwóch punktów świetlnych w sąsiedztwie budynku mieszkalnego przy ul. Maciejowskiego 40. Odpowiedź w tej sprawie została udzielona w dniu 17 listopada 2023 roku.
 7. W dniu 22 listopada 2023 roku radny Marek Chruściel złożył interpelacje w sprawie zakupu łodzi ratowniczej. Odpowiedź w tej sprawie nie została jeszcze udzielona”.

Radny Jerzy Żyła odniósł się do złożonej przez siebie interpelacji, mówiąc, że PGKiM nie zostało poinformowane o konieczności udrożnienia rynien budynku przy ul. Słowackiego 17A. Następnie wyraził słowa dezaprobaty w stosunku do kwestii przeniesienia kamery monitoringu na ul. Baczyńskiego za kwotę 50.000,00 zł. Następnie zawnioskował o montaż dwóch słupów na ul. Nowej, o utwardzenie drogi dojazdowej do działek budowlanych w obrębie ul. Nowej oraz o montaż kamery monitoringu na Pl. 3 Maja, która swoim zasięgiem obejmie górną pierzeje placu.  

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że monitoring miejski był projektowany wiele lat temu. Z czasem okazało się, że nie wszystkie kamery są w dobrych miejscach ustawione, stąd konieczność ich przeniesienia. Ponadto samorząd czekał również na zgodę ze strony spółdzielni mieszkaniowej na możliwość montażu tej kamery na innym budynku.

Adam Piskor Komendant Straży Miejskiej w Sandomierzu powiedział, że kwota 50.000,00 zł została przeznaczona na przeniesienie kamery monitoringu na ul. Baczyńskiego oraz na zmianę punktów zasilania trzech innych kamer na terenie wspomnianego osiedla. Komendant dodał, że kamera została ustawiona w taki sposób, by spełniała swoją funkcję i monitorowała pobliskie rondo. Następnie komendant powiedział, że kamery monitoringu na Pl. 3 Maja w liczbie 10 sztuk zostaną wpięte do miejskiego monitoringu w miesiącu grudniu bieżącego roku, o co wnioskowali radni: Kazimiera Bednarska i Agnieszka Franczak – Szczepanek.

Radny Jerzy Żyła przypomniał o konieczności montażu latarni na ul. Nowej – bocznej oraz o utwardzeniu drogi dojazdowej do sprzedanych przez gminę działek.

Radna Agnieszka Frańczak-Szczepanek powiedziała, że radny ma prawo wręcz obowiązek zadawać pytania Burmistrzowi Miasta oraz jego urzędnikom o sprawach dotyczących spraw miejskich.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady stwierdził, że radni mają możliwość składania interpelacji i zapytań do Burmistrza Miasta, na które organ wykonawczy gminy ma 14 dni na odpowiedź.

Radny Mariusz Prezgot poprosił o informacje dot. sytuacji prawnej wokół nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Opatowskiej 3A oraz o możliwości sprzedaży przez gminę kamienicy przy ul. Mariackiej 8.

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że 30 listopada 2023 roku Gmina Sandomierz w pełni odzyska nieruchomość przy ul. Opatowskiej 3A i przystąpi do przetargu nieograniczonego na wynajem nieruchomości. Natomiast w miesiącu styczniu zostanie przedstawiony, radnym projekt uchwały dot. sprzedaży nieruchomości przy ul. Mariackiej 8.

Radny Piotr Chojnacki:

 1. W związku z intensywnymi opadami śniegu radny zwrócił uwagę na konieczność uproszczenia procedury zgłaszania przez mieszkańców konieczności odśnieżania poszczególnych ulic i chodników.
 2. W kwestii monitoringu miejskiego radny zwrócił uwagę na brak kamery na skrzyżowaniu ul. Trześniowskiej i Lwowskiej i na wniosek Komisji Praworządności, która wnioskowała o zorganizowanie spotkania z GDDKiA poświęcone bezpieczeństwu na tym ruchliwym skrzyżowaniu.
 3. Poruszył kwestię budowy ul. Lwowskiej – bis mówiąc, że 5 grudnia 2023 roku kończy się procedura przetargowa dotycząca realizacji tego przedsięwzięcia. W związku z tym zaapelował o zorganizowanie spotkania z potencjalnym wykonawcą, przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego oraz mieszkańcami, aby rozwiać ewentualne obawy mieszkańców co do paramentów projektowanej drogi, która będzie drogą wojewódzką a nie krajową. W tym miejscu radny zauważył również zmianę decyzji środowiskowej. Radny stwierdził, że: „Warto, żeby miasto po prostu czuwało nad realizacją tej inwestycji, bo to determinuje rozwój tak naprawdę miasta na następne dziesięciolecia, budowa tej drogi i tutaj naprawdę, Panie burmistrzu, apeluję, abyśmy wiedzieli wszystko na ten temat”.
 4. Poruszył kwestię konieczności uruchomienia linii autobusowej do sandomierskiego Koćmierzowa i na ul. Powiśle. Dodał, że aktualnie nie istnieją żadne przeszkody infrastrukturalne w postaci utrudnionego dojazdu itd. Zauważył, że samorząd zakupił nowe autobusy oraz wykonał nowe wiaty przystankowe na wspomnianych terenach w ramach uzyskanego dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że samorząd podejmuje działania w celu zamontowania kamery na skrzyżowaniu ul. Trześniowskiej i Lwowskiej. Włodarz miasta przekazał również informacje dot. planowanej budowy ul. Lwowskiej – bis. Dodał, że w obecnym wariancie mieszkańcy ul. Krańcowej pozbawieni zostali możliwości wyjazdu ze swoich posesji. Otwartą kwestią pozostaje również budowa drogi dojazdowej do Huty Szkła Okiennego od ul. Lwowskiej z równoczesnym połączeniem z ul. Retmańską. 

Włodarz miasta stwierdził, że samorząd przewiduje możliwość uruchomienia nowej linii autobusowej na Koćmierzów i ul. Powiśle. W tej kwestii trwają prace przygotowawcze m.in. związane z taborem, czasem pracy kierowców, zabezpieczeniem środków.     

Angelika Kędzierska Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedziała, że koszty ponoszone na zimowe utrzymanie dróg są bardzo wysokie. Jeden kilometr odśnieżania to koszt 410,00 zł. Samorząd w kwestii odśnieżania ulic nie skupia się na zasadności wydatkowania środków publicznych, nie stosuje zasady gospodarności czy uzasadnionej potrzeby zastosowania takich czy innych działań na danej ulicy.  Samorząd nie oszczędza na bezpieczeństwie mieszkańców. Naczelnik omówiła sposób i formę utrzymania dróg w okresie zimowym wskazując na zasady kolejności odśnieżania ulic i chodników. W pierwszej kolejności obsługiwane są te drogi, po których porusza się komunikacja miejska, funkcjonują placówki oświatowe, zakłady opieki zdrowotnej itd.

Radny Robert Kurosz wyraził słowa uznania wobec dyrekcji Sandomierskiego Centrum Kultury za zorganizowanie koncertu z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Radny zaapelował by nagrania z wydarzeń o charakterze kulturalnym organizowane przez miasto były umieszczane w internecie. Na koniec radny poprosił o informacje dot. odwołania byłej dyrektor SCK.  

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że była dyrektor Sandomierskiego Centrum Kultury w Sandomierzu złożyła dwa pozywa: pierwszy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego zaskarżając Zarządzenie Burmistrza Miasta o odwołania ze stanowiska i drugi do Sądu Pracy przeciwko SCK. Z oficjalnych dokumentów wynika, że WSA postanowieniem utrzymał w mocy zarządzenie, nie wstrzymując jego wykonania, pomimo że nadal prowadzi w tej sprawie postępowanie, co do legalności zarządzenia. Z kolei sprawę przed Sądem Pracy prowadzi nowa dyrektor SCK wraz z prawnikiem, i to nowy dyrektor podejmuje decyzje w tym zakresie.

Radny Jacek Dybus powiedział, że odśnieżanie jest kwestią bezpieczeństwa i obowiązkiem gminy wobec mieszkańców. Dodał, że samorząd miejski w pierwszej kolejności powinien odśnieżać swoje drogi a nie te, których zarządcą jest powiat jak np. ul Mickiewicza.

Angelika Kędzierska Naczelnik Wydziału Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu powiedziała, że ulice typu Mickiewicza, Koseły, Armii Krajowej nie są przedmiotem zainteresowania ze strony samorządu gminnego, jeśli chodzi o odśnieżanie. Zarządcą tych dróg jest powiat i to on zleca realizację tego zadania. Na terenie Sandomierza są cztery kategorie dróg, za które odpowiada: GDDKiA, Marszałek Województwa, Starosta Powiatowy oraz Burmistrz Miasta. Gmina dysponuje 2 pługopiaskarkami oraz dwoma ciągnikami. Ponadto powiat utrzymuje w gotowości jedną pługopiaskarkę. Samorząd miejski ma jednorazowo do odśnieżania ok. 100 km. W związku z tym przy intensywnych opadach wymaga to czasu i cierpliwości.

Z. W. mieszkanka Sandomierza odniosła się do sytuacji wokół Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej i prac Zespołu nazywając ją „komisją dywanową”. Dodała, że Burmistrz wielokrotnie „deklarował przejrzystość urzędu”. Stwierdziła, że mieszkańcy nie wiedzą, że włodarz miasta jest członkiem rady nadzorczej spółki Miejski Zakład Komunikacji spółka z o. o. w Ostrowcu Świętokrzyskim. Krytycznie odniosła się również do pracy rzecznika prasowego burmistrza oraz do funkcjonowania spółki PEC. Mieszkanka zaapelowała o zatrudnienie fachowca, który będzie zajmował się miejską energetyką. Mówczyni stwierdziła, że mieszkańcy są rozczarowani pracami Zespołu ds. PEC, który opisuje jedynie stan faktyczny. Dodała, że przekształcenie PEC z spółki w zakład budżetowy spowoduje, że instytucja ta będzie podlegała kontroli ze strony Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.

Radny Andrzej Kalczewski powiedział, że kierowany przez niego zespół skupia się na merytorycznej pracy. Dodał, że założony komitet mieszkańców w tej sprawie ma swojego przedstawiciela w zespole. Zakres działania zespołu jest bardzo szeroki. Radny stwierdził, że: „Postaramy się jak najszybciej temat zamknąć i przedstawić rekomendację zgodnie z oczekiwaniami wszystkich członków zespołu”.

Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza powiedział, że z przykrością przyjmuje słowa mieszkanka. Stwierdził, że świadczą one o zbliżającej się kampanii wyborczej i próbach dyskredytowania burmistrza w oczach mieszkańców. Dodał, że jako włodarz miasta działa na podstawie i w granicach prawa dla dobra mieszkańców.

Wojciech Czerwiec przewodniczący rady powiedział, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym Burmistrz Miasta oraz Skarbnik Miasta nie mają obowiązku uczestniczenia w sesjach Rady Miasta.

Ad. 23

Zamknięcie obrad.

Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął LXIX sesję Rady Miasta Sandomierza.

Załączniki:

 1. Lista obecności radnych na sesji;

Przewodniczący

Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec

Protokołował:

Sebastian Rutyna,

Inspektor,

Wydział Organizacyjny, Biuro Rady Miasta

⃰Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U.2020.2176 j.t.), i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Anonimizacji dokonał: Sebastian Rutyna –inspektor w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.