Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 301.1/2023/SK z dnia 28 grudnia 2023 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E  N R 301.1/2023/SK

B U R M I S T R Z A   M I A S T A    S A N D O M I E R Z A

z dnia 28.12.2023 roku

w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Na podstawie  art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm) oraz art. 14 ust. 14 i 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U.
z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta Sandomierza zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się plan finansowy środków pochodzących z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na 2023 rok, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Sandomierza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Sandomierza
Marcin Marzec 

 

U Z A S A D N I E N I E

Na podstawie art. 14 ust. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa „…jednostki samorządu terytorialnego gromadzą środki z Funduszu na wydzielonym rachunku dochodów i przeznaczają na wydatki, o których mowa w ust. 1, w ramach planu finansowego tego rachunku”. Ponadto  na podstawie art. 14 ust. 15 przedmiotowej ustawy „wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu oraz zarząd województwa dysponują środkami oraz opracowują plan finansowy dla rachunku, o którym mowa w ust. 14”.

Z uwagi na fakt, że ww. regulacje wymagają, aby wójt gminy (burmistrz, prezydent miasta) opracował plan finansowy dla rachunku dochodów
i wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie,
w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim na mocy niniejszego zarządzenia ustalono wskazany plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy na dzień 28.12.2023 r.

Mając powyższe na uwadze, przyjęcie niniejszego zarządzenia było konieczne i uzasadnione.
PDFZałącznik Zarządzenie Nr 301 1 2023 SK.pdf (92,13KB)
PDFZarządzenie Nr 301 1 2023 SK.pdf (1,12MB)