Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 303/2023/SK z dnia 28 grudnia 2023r.

Z A R Z Ą D Z E N I E    N R   303/2023/SK
B U R M I S T R Z A   M I A S T A   S A N D O M I E R Z A
z dnia 28 grudnia 2023r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm./ oraz par. 11 pkt.1 Uchwały Rady Miasta Nr LVIII/566/2022 z dnia 21 grudnia 2022 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2023 r.

 Burmistrz  Miasta Sandomierza  zarządza co następuje :

§ 1.

Zmniejszenie wydatków w budżecie gminy (zadania własne) o kwotę:

Dz. 852 rozdz. 85215 § 3110 o kwotę                                  1.196,97 zł

RAZEM                                                                                        1.196,97 zł

§ 2.

Zwiększenie wydatków w budżecie gminy (zadania własne) o kwotę:

Dz. 852 rozdz. 85202 § 4330 o kwotę                                     616,46 zł

Dz. 852 rozdz. 85205 § 4300 o kwotę                                     272,47 zł

Dz. 852 rozdz. 85220 § 4110 o kwotę                                     104,04 zł

Dz. 852 rozdz. 85230 § 3110 o kwotę                                     204,00 zł

RAZEM                                                                                        1.196,97 zł

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Sandomierza.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023r.:

  1. W dziale 852 Pomoc społeczna 85215 Dodatki mieszkaniowe

- zmniejszenie planu wydatków w paragrafie:

3110 świadczenia społeczne o kwotę 1.196,97

Zmniejszenie planu wydatków w dz.852. rozdz.85215 jest wynikiem pozostania wolnych środków na tym zadaniu.

 

  1. W dziale 852 Pomoc społeczna 85202 Domy Pomocy Społecznej

                  - zwiększenie planu wydatków w paragrafie:

4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 616,46

                  W dziale 852 Pomoc społeczna 85205 Zadania z zakresu przeciwdziałania
    przemocy w rodzinie  

- zwiększenie planu wydatków w paragrafie:

4300 zakup usług pozostałych o kwotę 272,47

W dziale 852 Pomoc społeczna 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

4110 składki ubezpieczenia społecznego o kwotę 104,04

W dziale 852 Pomoc społeczna 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

3110 świadczenia społeczne o kwotę 204,00

Zwiększenie wydatków w budżecie gminy w dziale 852 w rozdziale 85202, 85205 i 85220 wynika z potrzeby zabezpieczenia planu wydatków na zapłatę za pobyt pensjonariuszy w domu pomocy społecznej, zapłatę faktur za usługi pocztowe oraz zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne i wypłatę zasiłku celowego posiłkowego.

Otrzymują:
1 egz. Wydział Organizacyjny
1 egz. Wydział Finansowy
1 egz. a/a
PDFZarządzenie 303 2023 SK.pdf (433,01KB)