Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 302/2023/SK z dnia 28 grudnia 2023r.

Z A R Z Ą D Z E N I E    N R   302/2023/SK
B U R M I S T R Z A   M I A S T A   S A N D O M I E R Z A
z dnia 28 grudnia 2023r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm./

 Burmistrz  Miasta Sandomierza  zarządza co następuje :

§ 1.

Zmniejszenie wydatków w budżecie gminy (zadania zlecone) o kwotę:

Dz. 852 rozdz. 85228 § 4170 o kwotę                                      182,00 zł

Dz. 855 rozdz. 85502 § 3020 o kwotę                                      620,00 zł

Dz. 855 rozdz. 85502 § 4010 o kwotę                                 25.867,44 zł

Dz. 855 rozdz. 85502 § 4110 o kwotę                                   1.500,79 zł

Dz. 855 rozdz. 85502 § 4120 o kwotę                                      166,20 zł

Dz. 855 rozdz. 85502 § 4210 o kwotę                                   5.089,06 zł

Dz. 855 rozdz. 85502 § 4260 o kwotę                                   3.343,35 zł

Dz. 855 rozdz. 85502 § 4280 o kwotę                                      500,00 zł

Dz. 855 rozdz. 85502 § 4300 o kwotę                                   9.491,22 zł

Dz. 855 rozdz. 85502 § 4410 o kwotę                                      224,00 zł

Dz. 855 rozdz. 85502 § 4610 o kwotę                                      500,00 zł

Dz. 855 rozdz. 85502 § 4700 o kwotę                                   3.888,50 zł

RAZEM                                                                                       51.372,56 zł

§ 2.

Zwiększenie wydatków w budżecie gminy (zadania zlecone) o kwotę:

Dz. 852 rozdz. 85228 § 4010 o kwotę                                     182,00 zł

Dz. 855 rozdz. 85502 § 3110 o kwotę                                51.190,56 zł

RAZEM                                                                                      51.372,56 zł

§ 3.

Załącznik nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Sandomierza.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023r.:

  1. W dziale 852 Pomoc społeczna 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- zmniejszenie planu wydatków w paragrafie:

4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 182,00

      - zwiększenie planu wydatków w paragrafie:

4010 wynagrodzenia osobowe  o kwotę 182,00

 

Zmiana planu finansowego w dz.852 rozdz.85228 wynika z korekty planu wydatków dotyczących realizacji usług opiekuńczych specjalistycznych.

 

  1. W dziale 855 Rodzina 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
    z ubezpieczenia społecznego

- zmniejszenie planu wydatków w paragrafie:

3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 620,00

4010 wynagrodzenia pracowników o kwotę 25.867,44

4110 składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 1.500,79

4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 166,20

4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.089,06

4260 zakup energii o kwotę 3.343,35

4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 500,00

4300 zakup usług pozostałych o kwotę 9.491,22

4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 224,00

4610 koszty postępowania sądowego o kwotę 500,00

4700 szkolenia pracowników o kwotę 3.888,50 

                  - zwiększenie planu wydatków w paragrafie:

3110 świadczenia społeczne o kwotę 51.190,56

 

Zmiana planu finansowego w dz.855 rozdz.85502 wynika z korekty planu wydatków dotyczących realizacji świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego a także kosztów obsługi tegoż świadczenia.

Otrzymują:
1 egz. Wydział Organizacyjny
1 egz. Wydział Finansowy
1 egz. a/a
PDFZarządzenie 302 2023 SK.pdf (787,12KB)