Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 298/2023/SK z dnia 28 grudnia 2023 r.

Zarządzenie Nr 298/2023/SK
BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA
z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1, pkt 3 i pkt 4, art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.  Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz §11 pkt 1 i §11a Uchwały Rady Miasta Sandomierza Nr LVIII/566/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2023 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody w budżecie gminy:

Dz. 750 Rozdz. 75095 § 2100  o kwotę

319,72 zł

2. Zwiększa się wydatki w budżecie gminy:

Dz. 750 Rozdz. 75095 § 4350  o kwotę

319,72 zł

3. Zwiększa się dochody w budżecie gminy:

Dz. 852 Rozdz. 85295 § 0920  o kwotę

50,00 zł

4. Zwiększa się wydatki w budżecie gminy:

Dz. 852 Rozdz. 85295 § 4580  o kwotę

50,00 zł

5. Zmniejsza się wydatki w budżecie gminy:

Dz. 751 Rozdz. 75101 § 4110  o kwotę

0,05 zł

Dz. 758 Rozdz. 75818 § 4810  o kwotę

20 000,00 zł

Dz. 900 Rozdz. 90015 § 4260  o kwotę

133 400,00 zł

Dz. 900 Rozdz. 90015 § 4270  o kwotę

8 000,00 zł

Dz. 900 Rozdz. 90015 § 4300  o kwotę

4 600,00 zł

RAZEM:

166 000,05 zł

6. Zwiększa się wydatki w budżecie gminy:

Dz. 751 Rozdz. 75101 § 4010  o kwotę

0,04 zł

Dz. 751 Rozdz. 75101 § 4120  o kwotę

0,01 zł

Dz. 900 Rozdz. 90003 § 4300  o kwotę

166 000,00 zł

RAZEM:

166 000,05 zł

§ 2. Załącznik nr 7 „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023r.” otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 3.  Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Sandomierza.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Sandomierza
Marcin Marzec

 

Uzasadnienie
Niniejszym zarządzeniem dokonuje się zmiany:

1. w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy:

- w dziale 750 w rozdz. 75095 o kwotę 319,72 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocowego z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na nadaniu numeru PESEL obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym kwota 117,69 zł z przeznaczeniem na wykonanie zdjęcia obywatelom Ukrainy.

- w dziale 852 (Pomoc społeczna) w rozdziale 85295 (Pozostała działalność):

zwiększenie planu dochodów w §0920 (Wpływy z pozostałych odsetek) o kwotę 50,00 zł,

zwiększenie planu wydatków w §4580 (Pozostałe odsetki) o kwotę 50,00 zł - są to odsetki od rachunku bankowego: Program Korpus Wsparcia Seniorów, Senior+.

2. w planie wydatków budżetowych:

zmniejszenie planu:

- w Dz. 751 (Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa) w rozdziale 75101 (Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa)w §4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne) - o kwotę 0,05 zł,

- w Dz. 758 (Różne rozliczenia) w rozdziale 75818 (Rezerwy ogólne i celowe)
w §4810 (Rezerwy) - o kwotę 20.000,00 zł,

- w Dz. 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) w rozdziale 90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg) w §:

4260 (Zakup energii) o kwotę 133.400,00 zł

4270 (Zakup usług remontowych) o kwotę 8.000,00 zł

4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 4.600,00 zł,

zwiększenie planu:

- w Dz. 751 (Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa) w rozdziale 75101 (Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa) w §:

4010 (Wynagrodzenia osobowe pracowników) - o kwotę 0,04 zł,

4120 (Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) o kwotę 0,01 zł,
z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne za prowadzenie rejestru wyborców (zadania z zakresu administracji rządowej  zleconych gminie),

- w Dz. 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) w rozdziale 90003 (Oczyszczanie miast i wsi) w §4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 166.000,00 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na realizacje zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych
w sezonie 2023/2024.
PDFZarządzenie 298 2023 SK.pdf (679,28KB)