Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 296.1/2023/SK z dnia 28 grudnia 2023 r.

Zarządzenie Nr 296.1/2023/SK
BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA
z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2023-2041
Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.  Dz.U. z 2023 r. poz. 40  z późn. zm.) oraz art. 232 ust. 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)
Burmistrz Miasta Sandomierza zarządza co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miasta Sandomierza Nr LVIII/565/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2023-2043 z późn. zm.:

  1. załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie, jak w  załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  2. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Sandomierza

Marcin Marzec


UZASADNIENIE

Zmiana w załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” do uchwały Rady Miasta Sandomierza Nr LVIII/5655/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2023-2043 z późn. zm. wynika z konieczności jego  dostosowania do  zmiany planu finansowego
w budżecie w 2023 r.

 

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 296.1/2023/SK

Objaśnienie dokonanych zmian:

W załączniku nr 1 do zarządzenia „Wykaz przedsięwzięć do WPF” w roku 2023:

- w pozycji 1.1.2.1 (wydatki majątkowe) w zadaniu pn. Ożywienie terenów poprzemysłowych – przebudowa Placu Targowego przy ul. Przemysłowej w ramach zadania Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju, w limicie wydatków w 2023 r.
w miejsce kwoty 16.594.530,79 zł wpisuje się kwotę 16.764.421,23 zł (zwiększenie planu wydatków o kwotę 169.890,44 zł).

W związku ze zmianą kategorii robót budowlanych dla powyższego zadania uległa zmianie kwota dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa.

PDFZarządzenie 296 1 2023 SK.pdf (1,55MB)