Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 287/2023/SK z dnia 19 grudnia 2023r.

Z A R Z Ą D Z E N I E   N R   287/2023/SK
B U R M I S T R Z A   M I A S T A   S A N D O M I E R Z A
z dnia 19 grudnia 2023r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

         Na podstawie art. 257 pkt 1,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm./

Burmistrz  Miasta Sandomierza  zarządza co następuje :

§ 1.

Zwiększenie dochodów w budżecie gminy (zadania zlecone) o kwotę:

Dz. 855 rozdz. 85502 § 2010 o kwotę                                        156.528,00 zł

RAZEM                                                                                     156.528,00 zł

§ 2.

Zwiększenie wydatków w budżecie gminy (zadania zlecone) o kwotę:

Dz. 855 rozdz. 85502 § 3110 o kwotę                               156.528,00 zł

RAZEM                                                                                     156.528,00 zł

§ 3.

Załącznik nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Sandomierza.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zwiększenie dochodów  i wydatków w budżecie gminy wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego nr FN.I.3111.1222.2023 z dnia 18 grudnia 2023 roku o zwiększeniu planu dotacji celowych w dziale 855 rozdziale 85502 § 2010 na realizację zadań  zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz.83.poz.16) z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu
i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Otrzymują:
1 egz. Wydział Organizacyjny
1 egz. Wydział Finansowy
1 egz. a/a
PDFZarządzenie 287 2023 SK.pdf (529,38KB)