Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 280/2023/SK z dnia 14 grudnia 2023r.

Z A R Z Ą D Z E N I E    N R   280/2023/SK
B U R M I S T R Z A   M I A S T A   S A N D O M I E R Z A
z dnia 14 grudnia 2023r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

         Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm./ oraz par. 11 pkt.1 Uchwały Rady Miasta Nr LVIII/566/2022 z dnia 21 grudnia 2022 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2023 r.

Burmistrz  Miasta Sandomierza  zarządza co następuje :

§ 1.

Zmniejszenie wydatków w budżecie gminy (zadania własne) o kwotę:

Dz. 852 rozdz. 85219 § 4010 o kwotę                                         10.000,00 zł

Dz. 855 rozdz. 85502 § 4010 o kwotę                                           2.400,00 zł

Dz. 855 rozdz. 85504 § 4010 o kwotę                                           1.200,00 zł

RAZEM                                                                                      13.600,00 zł

§ 2.

Zwiększenie wydatków w budżecie gminy (zadania własne) o kwotę:

Dz. 852 rozdz. 85219 § 3020 o kwotę                                10.000,00 zł

Dz. 855 rozdz. 85502 § 3020 o kwotę                                  2.400,00 zł

Dz. 855 rozdz. 85504 § 3020 o kwotę                                  1.200,00 zł

RAZEM                                                                                      13.600,00 zł

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Sandomierza.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023r.:

  1. W dziale 852 Pomoc społeczna 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

- zmniejszenie planu wydatków w paragrafie:

4010 wynagrodzenia pracowników o kwotę 10.000,00

      - zwiększenie planu wydatków w paragrafie:

3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 10.000,00

  1. W dziale 855 Rodzina 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
    z ubezpieczenia społecznego

- zmniejszenie planu wydatków w paragrafie:

4010 wynagrodzenia pracowników o kwotę 2.400,00

                  - zwiększenie planu wydatków w paragrafie:

3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 2.400,00

           3.     W dziale 855 Rodzina 85504 Wspieranie rodziny

- zmniejszenie planu wydatków w paragrafie:

4010 wynagrodzenia pracowników o kwotę 1.200,00

- zwiększenie planu wydatków w paragrafie:

3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.200,00

Zmniejszenie i zwiększenie wydatków w budżecie gminy w dziale 852 w rozdziale 85219 oraz w dziale 855 w rozdziale 85502 i 85504 wynika z potrzeby zabezpieczenia planu wydatków na zakup niezbędnych art. bhp dla stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe celem dostosowania ich do Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2023 roku  oraz wypłaty ekwiwalentu za używanie i pranie odzieży roboczej.

Otrzymują:

1 egz. Wydział Organizacyjny
1 egz. Wydział Finansowy
1 egz. a/a
PDFZarządzenie 280 2023 SK.pdf (317,13KB)