Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXX/709/2023 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20-12-2023 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Miasta Sandomierza do składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartych konkursach ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych Gminy Sandomierz w 2024 r. przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2023r., poz. 571 z poźn. zm.)

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) oraz § 15 ust. 1 oraz § 16 ust. 1 i ust. 4 Rocznego programu współpracy Miasta Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok, będącego załącznikiem do Uchwały Nr LXIX/693/2023 Rady Miasta Sandomierza z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Miasta Sandomierza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok, Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje:

§ 1. Desygnuje się Panią Renatę Kraskę na przedstawiciela Rady Miasta Sandomierza do udziału w pracach Komisji Konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2023r., poz. 571 z poźn. zm.) w ramach ogłoszonych przez Burmistrza otwartych konkursów ofert.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Sandomierza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr LXX7092023 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20-12-2023 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Miasta Sandomierza do składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty w.pdf (359,00KB)

DOCXUzasadnienie LXX7092023.docx (5,60KB)

PDFUchwała Nr LXX-709-2023 - głosowanie.pdf (297,15KB)