Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LXX/703/2023 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20-12-2023 w sprawie określenia wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2023.40 z późń. zm.) oraz art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j.Dz.U.2023.204 z późn. zm.) Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wysokość dotacji celowej udzielanej przez Gminę Sandomierz dla podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Sandomierz, w kwocie 300 złotych (słownie złotych: trzysta 00/100) miesięcznie na każde dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Sandomierz objęte opieką, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów pobytu dziecka.
2. Określa się wysokość dotacji celowej udzielanej przez Gminę Sandomierz dla podmiotów prowadzących żłobki z siedzibą poza obszarem Gminy Sandomierz w kwocie 300 złotych (słownie złotych: trzysta 00/100) miesięcznie na każde dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Sandomierz objęte opieką, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów pobytu dziecka.

§ 2. 1. Dotacji celowej udziela się na wniosek podmiotu prowadzącego żłobek, przedstawiony Burmistrzowi Miasta Sandomierza za pośrednictwem Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu.
2. Wniosek o udzielenie dotacji powinien zawierać:
1) imię i nazwisko nazwę lub podmiotu prowadzącego żłobek,
2) miejsce prowadzenia żłobka,
3) numer i datę wydania zaświadczenia o wpisie do rejestru żłobków,
4) planowaną liczbę dzieci, które mają być objęte opieką żłobka,
5) nazwę i numer rachunku bankowego, na który mają być przekazywane dotacje,
6) zobowiązanie do comiesięcznego informowania organu dotującego o liczbie dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Sandomierz.

3. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 3. 1. Szczegółowy zakres praw i obowiązków Gminy Sandomierz jako organu dotującego oraz podmiotu dotowanego w zakresie udzielania dotacji celowej na sprawowanie opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech będzie określać umowa zawarta pomiędzy stronami na dany rok kalendarzowy.
§ 4. 1. Dotacja będzie przekazywana na rachunek bankowy podmiotowi uprawnionemu w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym że część za miesiąc styczeń w terminie do dnia 20 stycznia roku budżetowego, a za miesiąc grudzień w terminie do dnia 15 grudnia roku budżetowego.
2. Wysokość kwot dotacji w poszczególnych miesiącach będzie odpowiadała faktycznej liczbie dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Sandomierz objętych opieką w żłobku w danym miesiącu.
3. Podmiot prowadzący żłobek składa do Burmistrza Sandomierza, za pośrednictwem Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, zaś w miesiącu grudniu w terminie do 5 dnia miesiąca, informację o faktycznej liczbie dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Sandomierz uczęszczających do placówki w danym miesiącu, według stanu na pierwszy dzień tego miesiąca.
4. Wzór informacji, o której mowa w ust. 3 stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.
5. Podmioty, o których mowa w § 1 uchwały zobowiązane są do złożenia pisemnego rozliczenia z otrzymanej dotacji w terminie do dnia 15 stycznia roku następującego po roku udzielenia dotacji celowej.
6. Podmioty kończące swą działalność w trakcie trwania roku udzielania dotacji zobowiązane są do złożenia rozliczenia z wykorzystania dotacji za okres od początku roku do dnia zakończenia działalności w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu zakończenia działalności.
7. Wzór rozliczenia stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.
8. Podmioty, o których mowa w § 1 uchwały zobowiązane są wykorzystać przyznaną dotację do dnia 31 grudnia roku, w którym jej udzielono, a kwotę dotacji niewykorzystanej w terminie zwrócić do budżetu Gminy Sandomierz zgodnie z art. 251 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2023.1270 z późn. zm.).

§ 5. W przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, pobraniem nienależnie lub w nadmiernej wysokości, podlega ona zwrotowi do budżetu Gminy Sandomierz, zgodnie z art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2023.1270 z późn. zm.).
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sandomierza.
§ 7. Traci moc uchwała Nr XLIV/445/2014 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 października 2014 roku w sprawie określenia wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr LXX7032023 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20-12-2023 w sprawie określenia wysokości zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki.pdf (1 004,90KB)

DOCXUzasadnienie LXX7032023.docx (5,98KB)

PDFZalacznik1 LXX7032023.pdf (93,32KB)

PDFZalacznik2 LXX7032023.pdf (108,24KB)

PDFZalacznik3 LXX7032023.pdf (169,82KB)

PDFUchwała Nr LXX-703-2023 - głosowanie.pdf (293,50KB)